מסכת בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף נז - ריבית בהקדש אגב הדיון בריבית ובאונאה בהקדש נדון את מעמדם של נכסי הקדש בכלל, ובפרט בשאלה אם בנכס של הקדש חייבת להיות קדושה.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף נח - "ויראת מא לוהיך" הגמרא מונה שלוש עברות שעונשן גיהינום. נדון ביחס בין העברות אלה, ומתוך כך – בחומרת הפגיעה בזולת ובצלם א?לוקים שבו.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף סד - הלווהו ודר בחצרו אגב הסוגיה העוסקת באיסור המַלווה לדור בחצר השייכת ללווה, נבחן שאלה יסודית בדיני ריבית: האם מוקד האיסור הוא ברווח של המַלווה או בהפסדו של הלווה.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף סה - ריבית בדרך מקח וממכר ריבית היא תוספת שמוסיף הלווה על סכום ההלוואה. האם ייתכן איסור ריבית גם בעִסקה שאינה הלוואה, כגון במכירה?
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף עב - גביית הקרן של הלוואה בריבית נחלקו רבי מאיר וחכמים אם מותר למי שהִלווה בריבית לגבות את הקרן. במה בדיוק נחלקו?
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף עא - שליחות לנכרי בריבית ובתחומים אחרים אגב סוגיית הלוואת מעות בריבית על ידי נכרי מעלה רש`י את האפשרות שיש 'שליחות לחומרה' בנכרי. נבחן את משמעותו של חידוש זה לעניין איסור אמירה לנכרי בשבת.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף עח - כל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזלן `רבי מאיר היא, דאמר: כל המעביר על דעת של בעל הבית נקרא גזלן`. בעיוננו נבחן את ההיבטים השונים בקביעה הזאת של רבי מאיר.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף עט - הכול לפי המנהג הסוגיות שאנו עסוקים בהן מעוררות שאלות שונות בעניין יחסי שוכר ומשכיר. הרמב`ם קובע שמלבד הכרעת ההלכה בשאלות אלה, יש להתייחס גם למנהג המדינה. בעיוננו נבחן את מקומו וחשיבותו של מנהג המדינה בהקשר זה.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף פה - "כמה גדולים מעשי חייא!" נעסוק בדמותו של רבי חייא, אשר זכה לשבחים רבים על מאמציו הכבירים להנחלת התורה בעם ישראל.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף פו - הכנסת אורחים וביקור חולים סוגייתנו עוסקת בהכנסת האורחים של אברהם אבינו, ובין היתר דורשת שהקב`ה קיים באברהם ביקור חולים. בעיוננו נעמוד על הקשר בין שתי המצוות.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף צב - אכילה "משל שמים" הגמרא חוקרת אם זכות אכילת הפועל היא `משלו` או `משל שמים`. נבחן מה טיבה של זכות אכילה `משל שמים`.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף צג - מבוא לדיני שומרים כמבוא לדיני שומרים נציג את היסוד הכללי של 'מסגרת השמירה', שיש לו כמה וכמה משמעויות בתחום זה.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף צט - תפקיד מעשה הקניין בהחלת שמירה מה מקומו של מעשה הקניין בהחלת המסגרת ההלכתית של שמירה?
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף ק - חזקת מרא קמא סוגייתנו מחדשת את עקרון `חזקת מרא קמא`. נביא את חקירתו היסודית של בעל `קונטרס הספקות` בביאור המושג הזה.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף קו - האם סומכים על הנס? בסוגייתנו נאמר, שלעתים יכול בעל השדה לתבוע את מלוא סכום החכירה למרות מכת מדינה שהכתה בשדה, בטענה שהקב`ה היה עושה לו נס או שומע בקול תפילתו ומציל את השדה. האם יש ממש בטענה זו? כלום באמת יכול אדם להיות סמוך ובטוח בסיועו של הקב`ה, עד כדי כך שידרוש מהחוכר לשלם לו טבין ותקילין?!
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף קז - למשמעות המושג "עין הרע" סוגייתנו מזכירה את החשש ל`עין הרע`. נבאר את המושג.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף קיג - כניסה לבית הלווה לגביית משכון `כִּי תַשֶּׁה בְרֵעֲךָ מַשַּׁאת מְאוּמָה לֹא תָבֹא אֶל בֵּיתוֹ לַעֲבֹט עֲבֹטוֹ`. נציג שני טעמים אפשריים לאיסור ונפקא מינה ביניהם.
הרב אביהוד שורץ בבא מציעא דף קיד - טומאת אוהל במת נכרי סוגייתנו עוסקת בהימצאותו של אליהו הנביא – שהיה, על פי המדרש, כוהן – בבית קברות של גויים. אגב הכי הגמרא מבררת את דין טומאת אוהל במת נכרי, ובו יעסוק עיוננו.
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף ו - מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא מה יסוד המחלוקת אם מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף ז - תפיסה בממון המוטל בספק האם תפיסה מועילה בממון המוטל בספק, ומדוע?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף יב - חצר איתרבאי משום יד ולא גרעה משליחות סיכום קצר לדיני קניין חצר שנלמדו בדפים י ע`ב – יב ע`א.
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף יג - משמעות ההחזקה בשטר מה המשמעות של החזקת השטר ביד המַלווה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף יד - אחריות טעות סופר מתי אומרים 'אחריות טעות סופר' ומתי אין אומרים כן, ומדוע?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף יד - אחריות טעות סופר מתי אומרים 'אחריות טעות סופר' ומתי אין אומרים כן, ומדוע?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף יט - טביעות עין מהי טביעות עין?

עמודים