מסכת בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף כ - חששות לזהות השטר בממונות ובאיסור אשת איש מה הסברה לחלק בין שטרות שונים מבחינת החשש להחלפה במקרה של אבדה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף כא - ייאוש וייאוש שלא מדעת מהו ייאוש, וכיצד ייתכן שיועיל אף שלא מדעת?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף כו - איסור "לא תוכל להתעלם" והיחס בינו ובין מצוַת ההשבה מה היחס בין העשה `השב תשיבם` ובין הלאו `לא תוכל להתעלם`?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף כז - שעת אבדה ושעת מציאה האם מחלוקת תנא קמא ורבי יהודה משקפת מחלוקת מהותית בהבנת חיוב השבת אבדה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף כח - תפקיד הראיה בהשבת אבדה מה תפקיד הראיה שממציא המאבד למוצא?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף לג - כיצד השומר קונה את הכפל כיצד השומר זוכה בכפל? נחלקו בדבר הבבלי והירושלמי, וייתכן שמחלוקתם משקפת מחלוקת יסודית בהבנת מהותו של חוזה ההפקדה בכלל.
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף לד - חזרת שומר מוויתור על זכותו להישבע ולהיפטר `אמר: הריני משלם, וחזר ואמר: איני משלם – מאי?`. רבנו תם הסתפק אם השומר אכן יכול לחזור בו, ובעיוננו נעמוד על הסברות לשני צדדי הספק.
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף לה - כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו?! `אמר רבי יוסי: כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חבירו?! אלא תחזור פרה לבעלים`. מה נימוקו של רבי יוסי?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף מ - המשתכר אל ישתכר יתר על שתות `המשתכר – אל ישתכר יתר על שתות`. מה טעמו של דין זה, וכיצד הוא משפיע על היקפו?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף מא - גזלה ושליחות יד מה בין נטלה על מנת לגזלה לנטלה על מנת לשלוח בה יד?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף מב - גנבת אונס שומר שכר שהטמין מעות בקרקע ונגנבו משם – מה דינו? ומה ניתן ללמוד מכך על גדרי החיוב של שומר שכר?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף מז - קניין בכליו של מַקנה כיצד ניתן להבין את שיטת לוי שקניין חליפין נעשה בכליו של מַקנה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף מח - דבר תורה מעות קונות באילו מקרים מודה רבי יוחנן שקניין נעשה במשיכה דווקא?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף מט - יסוד דין "מי שפרע" מה יסודו של דין `מי שפרע`? מה בינו ובין דין `מחוסרי אמנה`?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף נד - קרן וחומש בכמה תחומים חייבה התורה להוסיף חומש. מה היחס בין תשלום החומש ובין תשלום הקרן?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף נה - הזדקקות בית דין לפחות משווה פרוטה מדוע אין בית דין נזקק לפחות משווה פרוטה, ואימתי עליו להיזקק גם לכך?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף נו - אונאה בקרקעות אילו דיני אונאה שייכים בקרקעות ואילו דיני אונאה אינם שייכים בהן?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף סא - ריבית, גזל ואונאה האם ריבית כמוה כגזלה ממש? מה בין הלוואה בריבית להשכרת כלי?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף סב - השבת ריבית חיוב השבת ריבית ומשמעותו להבנת יסוד איסור ריבית.
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף סג - צד אחד בריבית מדוע התיר רבי יהודה צד אחד בריבית?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף סח - שכר המקבל עסקה מה יסודן של מחלוקות התנאים והראשונים בדבר גובה השכר המתיר קבלת עִסקה למחצית שכר?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף סט - ריבית הבאה מִלוֹוה למַלווה מה היחס בין שני חידושיו של רבא: `לא אסרה תורה אלא רבית הבאה מלוה למלוה`, ו`הכא שכר אמירה קא שקיל`?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף ע - הלוואה בריבית לגויים ובין גויים הלוואה בריבית לגוי – האם היא איסור, או שמא מצוה? ומה הדין בגויים: האם הם מותרים להלוות בריבית זה לזה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף עה - הלוואת סאה בסאה לדעת חכמים באיזה אופן התירו חכמים ללוות סאה בסאה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף עו - חיובו של בעל הבית שהזמין פועלים והתחרט מדוע אם הלכו הפועלים לשדה ואז התחרט בעל הבית, עליו לשלם להם?

עמודים