מסכת בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף עז - חשיבות התשלום לקיום המכר מה ההבדל בין `עייל ונפיק אזוזי` ובין מקרה שהמוכר אינו רודף אחר הלוקח בתביעה לקבל את כספו?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף פב - אומן שהזיק האם ניתן לחייב פועל שהזיק גם מצד דיני נזיקין, או שמא אין הוא עשוי להתחייב אלא מצד דיני שומרים בלבד?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף פג - שבועה במקום שניתן להביא ראיה `איסי בן יהודה אומר: 'אין רואה שבועת ה' תהיה בין שניהם' – הא יש רואה, יביא ראיה ויפטר`. מדוע שולל איסי בן יהודה מן השומר את האפשרות להיפטר בשבועה במקום שיש עדים?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף פד - רבי יוחנן וריש לקיש: מסורת וחידוש מה עומד מאחורי סיפור פגישתם ופרדתם הטרגית של רבי יוחנן וריש לקיש?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף פט - אכילה קודם גמר מלאכה מדוע מותר לפועל לאכול רק עד גמר מלאכה? מה הדין במוצרים שיש להם שני גמרי מלאכה, למעשר ולחלה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף צ - מעשה החסימה ומעשה הדישה מה היחס בין מעשה החסימה לבין מעשה הדישה באיסור `לא תחסֹם שור בדישו`? מי מהם הוא מעשה האיסור, ומי מהם תנאי בלבד?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף צא - קים ליה בדרבה מיניה בהסכמי ממון `רבא אמר: אתנן אסרה תורה, ואפילו בא על אמו`. האם דין `קים ליה בדרבה מיניה` תקף גם לעניין חיובים שאינם עונשים?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף צו - שלוחו של אדם כמותו בהפרת נדרים ובשאילה בבעלים מה יסוד ההשוואה בין הפרת נדרים ושאילה בבעלים לעניין שלוחו של אדם כמותו?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף צז - הבאת עדים במתה מחמת מלאכה מדוע חִייב רב פפא את השואל להביא עדים כדי להיפטר בטענת מתה מחמת מלאכה? מה הם יסודותיו של פטור זה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף צח - גלגול שבועה שתי הבנות בדין גלגול שבועה ומשמעויותיהן.
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף קג - אריסות וחכירות מהי אריסות ומהי חכירות? האם יש הבדל מהותי בין שני סוגי העסקות האלה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף קד - דורש לשון הדיוט הגמרא בדף קד מונה כמה וכמה תנאים שהיו דורשים `לשון הדיוט`. 'דרישה' זו – מה טיבה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף קה - שותפות עסקית ופירוקה אימתי מותר לפרק שותפות עסקית ואימתי אין לעשות כן? מה ניתן ללמוד מכך על אופייה של שותפות?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף קי - גביית בעל חוב משבח שהשביחו יתומים מתי יצטרך בעל חוב לשלם על השבח שגבה מן היתומים ומתי הוא גובה אותו ללא תשלום? האם יש קשר בין שאלה זו ובין השאלה על מי מוטלת חובת הראיה מי הוא זה שהשביח?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף קיא - איסור בל תשהא בשכירות פועלים על ידי שליח `האומר לחבירו 'צא שכור לי פועלים' – שניהן אין עוברין משום בל תלין: זה לפי שלא שכרן, וזה לפי שאין פעולתו אצלו`. מה טעם הפטור מאיסור בל תלין? האם יש כאן משום בל תשהא?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף קיב - שבועת השכיר מדוע נתקנה שבועת השכיר, ולטובת מי נתקנה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף קיז - חיובי בעל הבית לבעל העלייה מדוע לא יוכל בעל העלייה לחייב את בעל הבית לבנות לו את ביתו? ומה ניתן ללמוד מכאן על חיובי השכנים בבית משותף איש כלפי רעהו?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף קיח - קניין הבטה האם הבטה יכולה לקנות? האם יש הבדל בין הבטה לראייה?
הרב ברוך וינטרוב בבא מציעא דף קיט - שדי נופו בתר עיקרו האם רבי שמעון סובר כרבי יהודה או כרבי מאיר? האם ההשוואה בין המחלוקות בעניין `שדי נופו בתר עיקרו` היא מלאה?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף י - קניין ד' אמות הגמרא אומרת שקניין ד' אמות הוא תקנה דרבנן שנועדה למנוע מריבות. הראשונים התקשו בכך, שהרי במסכת גטין מבואר שאפשר לגרש אישה על ידי נתינת הגט בד' אמותיה. התשובות שניתנו לשאלה זו משקפות יסודות חשובים בתקנת קניין ד' אמות ובתחומים נוספים.
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף יא - חצר בקניין ובגט הגמרא מביאה מחלוקת אם ילפינן מציאה מגט. האם הגדר של חצר זהה בגט ובקניין? ולמה יש מקום לחלק בין קטן וקטנה לעניין קניין חצר?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף יז - הוחזק כפרן `'מנה לי בידך', והלה אומר: 'אין לך בידי כלום', והעדים מעידים אותו שיש לו, וחזר ואמר: 'פרעתי' – הוחזק כפרן לאותו ממון`. כיצד עומד התובע בגדרי 'המוציא מחברו עליו הראיה' במצב זה?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף יח - טומאה וירושה באשתו ובארוסתו האם הבעל הוא קרוב משפחה של אשתו? מדוע יש חילוק בין ארוסה לנשואה לעניין אבלות וירושה?
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף כד - אבדת נכרי מה היחס בין אבדת נכרי לגזל נכרי? מעיון בדברי המאירי (למסכת בבא קמא) בעניין זה עולה גישה מעניינת למצוַות השבת אבדה.
הרב שמואל שמעוני בבא מציעא דף כה - אבֵדה מדעת נחלקו הרמב`ם והטור אם דין אבֵדה מדעת הוא רק פטור ממצוַת השבת אבדה, או שמא איבד בעל האבדה את בעלותו עליה בחץ שלו. כיצד ניתן להבין את שיטת הטור שהחפץ מותר למוצאו? האם יש קשר בין פטור ממצוַת השבת אבדה לבין אבדן בעלות?

עמודים