מסכת בבא קמא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב ב`ק מא - הנאה משור הנסקל לאחר סקילתו מניין נלמד איסור ההנאה בשור שנסקל? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק מו - המוציא מחברו עליו הראיה מהו המקור לדין המוציא מחברו עליו הראיה? האם דרוש בכלל מקור? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק מז - היה לה שלא לאכול מה יסוד הפטור בטענה `הוה לה שלא תאכל`, ומה היקפו? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק מח - הנכנס לחצר חברו שלא ברשות מה דינו של בעל הבית שהזיק שלא בכוונה למי שפלש לשטחו ללא רשות? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק נג - כוליה הזיקא עבד `שור שדחף את חבירו לבור` – כיצד ייתכן, לדעת רבי נתן, לחייב כל אחד משני הגורמים, בעל השור הדוחף ובעל הבור, כאילו עשה את כל הנזק בעצמו? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק נד - נזקי שור פיקח בבור מה יסוד חילוקו של הרמב`ם בין בהמה שמתה בבור לבין בהמה שרק ניזוקה בו? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק נה - הפורץ גדר בפני בהמת חברו מדוע הפורץ גדר בפני בהמת חברו פטור על נזקיה, בעוד שהפותח כיסוי בורו של חברו חייב בנזקיו? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק ס - זרייה בשבת וגרימת היזק באמצעות הרוח מה טיב החילוק שמציע רב אשי בין מלאכת זורה בשבת לבין נזק שחולל אדם תוך שימוש ברוח? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק סא - הרחקת אש מהי סברתם של התנאים החולקים על רבי שמעון וקוצבים להרחקה הדרושה באש שיעור קבוע, ולא שיעור המותאם באופן פרטני לנתוני המקרה? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק סב - יסוד חיוב כפל בטוען טענת גנב מדוע הטוען טענת גנב מתחייב בתשלומי כפל? ננסה לעמוד על כך מתוך הציור שהציעו התוספות לטענת גנב בקרקעות. דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק סז - שינוי השם מדוע שינוי השם החוזר לברייתו אינו מועיל, ומדוע סוברים התוספות בסוכה כי אם הבעלים מתייאשים יכול גם שינוי שכזה להועיל? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק סח - מכירה קודם ייאוש מדוע מחייבים רב נחמן ורבי יוחנן בתשלומי ד' וה' גם את המוכר קודם ייאוש? והלוא אין מעשיו מועילים כלל! דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק סט - גזל ולא נתייאשו הבעלים ביאור חידושו של רבי יוחנן, שנגזל אינו יכול להקדיש את הגזֵלה. דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק עד - הזמה והכחשה מה הקשר בין המחלוקת אם הכחשה תחילת הזמה לבין השאלה אם `לא תענה ברעך עד שקר` הנו לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק עה - מודה בקנס מדוע סבור רב כי המודה פטור מקנס אף אם לאחר מכן יבואו עדים לחובתו? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק עו - שחיטה הראויה לדעת רבי שמעון האם יש בהכרח סתירה בין דין `כל העומד לזרוק כזרוק דמי` לבין הדעה ששחיטה אינה מוגדרת שחיטה ראויה עד שייזרק הדם בפועל? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק פא - תנאי יהושע בן נון מה אופיים של התנאים שהתנה יהושע בן נון? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק פב - תקנות עזרא מדוע איננו מקיימים רבות מתקנות עזרא? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק פג - 'עין תחת עין' - ממון (א) אם `עין תחת עין` פירושו חיוב ממון – מדוע לא ניסחה זאת התורה כך? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק פח - תקנת אושא לרבי יוחנן כיצד יסביר רבי יוחנן את הצורך בתקנת אושא? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק פט - מכירת כתובה כיצד יכולה אישה למכור את כתובתה? והרי זה דבר שלא בא לעולם! דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק צ - לא תהא שמיעה גדולה מראייה האם הדיינים יכולים לדון על פי ראייתם במקום על פי העדאת עדים, ואם לא – מדוע? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק צה - קניין שינוי שלא על ידי גזלן האם שינוי קונה גם למי שאינו גזלן? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק צו - גדר תקנת השבים מה גדרה של תקנת השבים, הפוטרת את הגזלן מהשבת השבח? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק צז - פטור גזלן מדמי השימוש בגזלה מדוע פטור גזלן מלשלם על השימוש שעשה בגזלה? דף יומיומי בבא קמא

עמודים