מסכת בבא קמא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף כב – אשו משום חציו דיון במשמעות עמדת רבי יוחנן ש"אשו משום חציו".
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף כא – פי פרה נעסוק ביחס בין לקיחת הפירות לאכילתם, לעניין חיוב נזקי שן, לאור סוגיית פי פרה
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף כח – פטור מתנות עניים מתרומות ומעשרות דיון באופי פטור מתנות עניים מתרומות ומעשרות, לאור סוגיית המפריש שתי פאות
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף כט – עשאן הכתוב כאילו הן ברשותו דיון באופי החיוב על נזקי בור, מתוך הקביעה שהתורה עשאתו כאילו הוא ברשות הכורה.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף לה – טענו חטין והודה לו בשעורין דיון בטעמו ומשמעויותיו של דין "טענו חטין והודה לו בשעורין".
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף לו – שור שנגח ארבעה וחמישה דיון ביסודות סוגיית שור שנגח ארבע וחמישה.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף מב – חיוב שור תם בדמי וולדות דיון בסברות החיוב והפטור של שור בדמי וולדות.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף מג – תשלום דמי אדם שהומת דיון בשאלת האפשרות להעריך חיי אדם באופן ממוני.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף מט – דמי וולדות דיון באופי התשלום של דמי הוולדות לאור מחלוקת האמוראים והראשונים בדין אישה שמת בעלה לפני שהוכתה.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף נ – בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא לחבטו דיון בשיטת רב הסבור שחיוב נזקי בור הוא על ההבל ולא על החבטה.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף נו – פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים דיון באופי חיוב התשלומים של מי שפטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, לאור שאלת התלות של החיוב בכוונה להזיק.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף נז – שומר אבידה דיון בסברת "רחמנא שעבדיה", המגדירה את שומר האבידה כשומר שכר.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף סג – דבר שאינו מסויים דיון במשמעות הדרישה של "דבר מסויים" לעניין שבועה ותשלומי כפל.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף סד – כלל ופרט וכלל דיון במהות מידת "כלל ופרט וכלל" וגדריה.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף ע – כסף החוזר דיון באופן הפעולה של קניין כסף, כפי שהוא עולה מסוגייתנו.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף עא – מעשה שבת דיון באופיו והיקפו של איסור הנאה ממעשה שבת.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף עז – סופו לטמא טומאה חמורה דיון באופי הטומאה של דבר שסופו לטמא טומאה חמורה.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף עח – גובה התשלום על חפץ של מצווה דיון בגובה התשלום המוטל על אדם שהזיק או גנב חפץ של מצווה.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף פד – קבלת גרים בזמן הזה דיון בהשלכות של סוגיית "שליחותייהו קעבדינן" על גיור בזמן הזה.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף פה – תשלומי ריפוי דיון באופי תשלומי ריפוי לאור דין צמחים שעלו שלא מחמת המכה.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף צא – החובל בעצמו דיון באופיו וטעמו של האיסור לחבול בעצמו.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף צב – דרך השחתה דיון באופיו וגדריו של איסור בל-תשחית, לאור ההיתר להשחית לצורך.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף צח – השף מטבע של חבירו דיון ביחס שבין קניין שינוי לחיוב נזיקין בפסילת צורתו של מטבע.
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף צט – אומן קונה בשבח כלי דיון באופיו ומשמעותו של דין "אומן קונה בשבח כלי".
הרב אברהם סתיו בבא קמא דף קה – גזילה שערכה השתנה דיון בחובת השבת גזילה כאשר ערך הגזילה משתנה.

עמודים