מסכת בבא קמא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף נח – מבריח ארי מנכסי חברו נעמוד על טעם הפטור של מי שהבריחו ארי מנכסיו וננסה להבין מהי ההוה אמינא לחייב אותו.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף נט – תשלום נזיקין נעמוד על כמה שאלות מרכזיות בחישוב הסכום של תשלומי נזקי פירות.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף ס – ליבה וליבתו הרוח נעמוד על יסוד ההבדל בין דין גרמא בשבת ובנזיקין.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף סה – שומר המזיק נעמוד על דברי רב ורבה וסברותיהם במהלך הסוגיא. נעיין בשאלה האם השובר חבית שגזל מתחייב מדין מזיק או גזלן, ומה ההשלכות של דין זה.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף סו – קניין שינוי נעמוד על יסוד קניין שינוי – האם הוא דין הקשור לדיני קניין, או שמא עיקרו בדיני גזילה ובדרך אגב הוא גם יוצר קניין.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף סז – פסול שאובין במקוה נעמיק בשיטות השונות בפסול מים שאובים במקוה ובסברותיהן.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף עב – עד זומם חידוש הוא דין עדים זוממים הוא דין מחודש – מה בדיוק החידוש שבו? ועל איזה הגיון הוא מבוסס?
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף עג – תוך כדי דיבור כדיבור דמי דין תוך כדי דיבור הוא דין ייחודי ומעניין שבא לידי ביטוי בנושאים רבים ומגוונים, וקשור הן לדיבור והן למעשים. ננסה להסביר מהי משמעות הזמן של תוך כדי דיבור, ומדוע בתוך זמן זה האדם יכול לחזור בו ולשנות את דעתו.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף עט – גנב וגזלן נעמוד מעט על היחס בין טעמי הדינים לפרטי ההלכות שבהם בעקבות הסברו הנפלא של רבן יוחנן בן זכאי לחיובו של הגנב בכפל.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף פ – גידול בהמה דקה בא"י בזמן הזה ננסה לברר מהי ההלכה בדין גידול בהמה דקה בא"י בימינו, תוך הבנה האם ומדוע האיסור הוא דווקא בארץ ישראל.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף פא – מת מצווה קונה מקומו נחלקו הראשונים בשאלה יסודית בדין מת מצווה קונה מקומו. נעמוד על מחלוקת זו וננסה להבין את משמעות תקנותיו של יהושע על פי הדעות השונות.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף פו – המבייש את הערום דין המבייש את הערום ועיון בו ובמחלוקת הראשונים סביבו יכול לחשוף לנו יסודות עקרוניים בחיובי בושת.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף פז – ברכת נשים על מ"ע שהזמן גרמא בעקבות סיפורו של רב יוסף בסוגייתנו נעיין הן בגדרו של פטור סומא מן המצוות, והן בשאלה המעשית האם הפטורים מן המצוות יכולים לברך עליהן.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף פז – ברכת נשים על מ"ע שהזמן גרמא בעקבות סיפורו של רב יוסף בסוגייתנו נעיין הן בגדרו של פטור סומא מן המצוות, והן בשאלה המעשית האם הפטורים מן המצוות יכולים לברך עליהן.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף פח – פסול אישה במילה נעמוד על יכולתה של אישה למול אחרים, ובעקבות זאת ננסה להבין מה כוונתה של הגמרא באמירה שאישה אינה ראויה למילה.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף צג – שינוי החוזר לברייתו נעמוד על יסוד דין שינוי החוזר לברייתו, וננסה להבין מדוע חכמים קבעו שהוא ייחשב כשינוי.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף צד – המפקיר כרמו נעמוד על פטור הפקר בפאה ובמעשר, וננסה להסביר מדוע מי שמפקיר את שדהו לרגע אחד חייב בפאה אך פטור מן המעשר.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף צה – קנייני גזילה בעבדים הגמרא משווה פעמים רבות בין עבדים לקרקעות, אך יש לדון מניין ההשוואה הזו – הרי עבד הולך ומטלטל וניתן לגזול אותו, לעומת הקרקע שקבועה במקומה. נציע את הסברו של ר' חיים לדין שאין עבד נגזל, ועל פי זה נעיין מעט בקנייני הגזילה השונים וכיצד הם באים לידי ביטוי כאשר מדובר על גזילת עבד.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף ק – לפנים משורת הדין ישנה חובה ביהדות לנהוג לפנים משורת הדין, כיצד הדבר ייתכן? האם זהו דין או לפנים משורת הדין? ננסה לענות על שאלה זו תוך עיון בגדרי החובה לנהוג לפנים משורת הדין.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף קא – חיוב ערלה בקליפות הפרי בדיני ערלה – מלבד הפרי עצמו אסורות בהנאה גם הקליפות. האם אותו איסור רובץ על הפרי והקליפות, או שמא מדובר באיסורים שונים? ננסה לעמוד על איסורי הערלה השונים דרך הגמרא הדנה באיסור ההנאה מן המראה.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף קב – קדושת שביעית נעמוד על דין "הנאתו וביעורו שווים" וננסה להבין את מהותו מתוך ההבנות השונות במחלוקת ר' יוסי ורבנן על היקף החלות של קדושת שביעית.
הרב ישי יסלזון בבא קמא דף קיד – עדות אישה נדון ביסוד נאמנותו של עד אחד לגבי עדות אישה

עמודים