מסכת בבא קמא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ ב`ק צב - תשלומי חבלה ותשלומי נזיקין נעסוק באופיים של תשלומי חבלה וביחס בינם ובין תשלומי נזיקין. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק צח - קטן שהזיק וקטן שחבל רש`י בסוגייתנו מחדש חידוש חשוב בדין קטן שהזיק. בעקבות חידושו נשוב ונעיין בשאלה יסודית בדבר היחס שבין תשלומי נזק ותשלומי חבלה. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק צט - בעל מלאכה שהזיק סוגייתנו עוסקת בבעל מלאכה שקלקל חפץ שנמסר לו. נעמוד על חידושו של הרמב`ן בדבר מעמדו של בעל מלאכה. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק קה - שני דינים במצוַת השבת הגזֵלה הגמרא מסתפקת באדם שגזל שווה פרוטה בדיוק והחזיר חלק ממנו. לאור איבעיא זו נציע הבחנה יסודית בין שני ערוצים שונים במצוַת השבת הגזֵלה. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק קו - חידושו של רב: זכיית הנשבע בממון שנשבע עליו סוגייתנו מביאה את חידושו של רב, כי הנשבע לחברו על חפץ או על ממון זוכה בהם, אף אם נמצא ששיקר בשבועתו. נציע הסברים שונים להלכה מיוחדת זו. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק קיב - יתומים ששחטו פרה שאולה ודין גזלה בשוגג `הניח להם אביהם פרה שאולה... כסבורים של אביהם היא וטבחוה ואכלוה – משלמין דמי בשר בזול`. הלכה זו הובאה כראיה במחלוקת הפוסקים בדין גזלה בשוגג. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק קיג - גזל נכרי סוגייתנו עוסקת בגזל הנכרי. נביא את חידושו של המנחת חינוך בעניין גנבה מגוי, ומתוך כך נעמוד בקצרה על ההבדל בין איסור גנבה ובין איסור גזלה. דף יומיומי בבא קמא
הרב אביהוד שורץ ב`ק קיט - דברי סיום למסכת בבא קמא: `האי מאן דבעי למהוי חסידא, לקיים מילי דנזיקין` הדרן עלך מסכת בבא קמא דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק ד - נזקי שומרים האם שואל שנאנס יכול להיחשב מזיק? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק ה - היזק שאינו ניכר מה יסוד החיוב בהיזק שאינו ניכר למי שסובר כי חייבים עליו מדאורייתא? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק ו - נזקי טמון באבנו, סכינו ומשאו האם הפטורים הייחודיים לבור ולאש שייכים גם בהיזקים הנלמדים מאבות נזיקין אלו בצד השווה? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק יא - שמין לשואל מה יסוד השאלה אם `שמין ל...`, ומדוע נסתפקה הגמרא לגבי שואל? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק יב - עבדים כקרקעות מדוע עבדים שווים לקרקעות לעניין דינים מסוימים וחלוקים מהן בדינים אחרים? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק יג - גבייה מתודה מי מביא את לחמה של תודה שהזיקה ונגבתה על ידי הניזק, ומדוע? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק יח - האם יש העדאה לצרורות? מדוע לא הביאו הרי`ף והרמב`ם להלכה את השאלה אם יש העדאה לצרורות? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק יט - שן כדרכה ושלא כדרכה האם אכילה כדרכה לאחר הריגה שלא כדרכה נחשבת שן או קרן? ננסה לבאר את צדדי המחלוקת, וכן ננסה להבין באמצעותה מדוע צריכה אכילה להיות כדרכה על מנת להגדירה כשן. דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק כ - תשלומי נהנה האמוראים נחלקו כיצד מחשבים את החיוב על הנאה. מה ניתן ללמוד ממחלוקת זו על עצם החיוב? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק כה - קרן ברשות הניזק רבי טרפון מציע שתי דרכים ללמוד כי קרן ברשות הניזק משלמת נזק שלם, ואת שתיהן דוחים חכמים בטענה זהה: `דיו לבא מן הדין להיות כנדון`. מדוע סבר רבי טרפון שחכמים יודו להצעתו השנייה? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק כו - תשלומי נזק ותשלומי ד' דברים מדוע אין המזיק בשוגג מתחייב בד' התשלומים היתרים על נזק (צער, שבת, ריפוי ובושת)? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק כז - מגבלותיו של רוב הגמרא מדייקת מן המשנה שלעניין מיקח וממכר `היינו כד היינו חבית`, ואפילו במקום בו מבדילים רוב האנשים בין המונחים. האם יודה לכך גם רב, הסובר שהולכים בממונות אחר הרוב? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק לב - היזק במקום שיש בו רשות להלך האם פטורו של בעל קורה שהזיק לבעל חבית תוך הילוכם ברחוב נובע מכך שלשניהם רשות להלך, כפשט המשנה, או מכך שגם בעל החבית אשם, כפי שעולה מן הגמרא? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק לג - יושם השור או הוחלט השור כיצד ניתן להבין את דעת רבי עקיבא, כי השור שהזיק נחלט לניזק? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק לד - `וגם את המת יחצון`: מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר כיצד יש להבין את דינו של רבי יהודה, כי המזיק זוכה במחצית שבח הנבלה? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק לט - העמדת אפוטרופוס לגביית חצי נזק מגופו של שור תם מדוע אין מעמידין אפוטרופוס לתם לגבות חצי נזק מגופו? דף יומיומי בבא קמא
הרב ברוך וינטרוב ב`ק מ - תשלום כופר על ידי אפוטרופוס מדוע פטור אפוטרופוס מתשלום כופר? דף יומיומי בבא קמא

עמודים