מסכת ביצה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי שמחת יום טוב נדון במחלוקת בית שמאי ובית הלל על היתר עלי לקצב עליו בשר דף יומיומי ביצה
הרב ירון בן צבי צורך נעסוק במחלוקת הראשונים בשאלה כיצד להבין את דין 'מתוך' עליו נחלקו בית שמאי ובית הלל דף יומיומי ביצה
הרב ירון בן צבי הקדמת מעשר לתרומה נדון בבעייתיות של הקדמת הפרשת המעשר לתרומה, ובהשלכותיה דף יומיומי ביצה
הרב ירון בן צבי לא גזרו השקה משום הטבלה נדון בדין גזירת איסור טבילת כלים בשבת ויום טוב דף יומיומי ביצה
הרב ירון בן צבי אוחז כלי ורץ להטבילו נעסוק במחלוקת ר' שמעון שזורי ורבנן בנוגע לגזירת ההמתנה בהטבלת כלים דף יומיומי ביצה
הרב ירון בן צבי תכף לסמיכה שחיטה נדון בהסבר מחלוקת שמאי והלל על דין תיכף לסמיכה שחיטה דף יומיומי ביצה
הרב ירון בן צבי סומא יוצא במקלו נעסוק בדין יציאה עם מקל ביום טוב דף יומיומי ביצה
הרב ירון בן צבי צער בעלי חיים נעסוק בהגדרת דין צער בעלי חיים ובמשמעותו דף יומיומי ביצה
הרב ירון בן צבי נשחט שלא על פי מומחה נדון במחלוקת אודות שחיטת בכור לפני שהוחלט האם יש בו מום. דף יומיומי ביצה
הרב ירון בן צבי עשיית כלי נדון באופי האיסור של הפרדת נרות דף יומיומי ביצה
הרב ירון בן צבי פינוי פירות ותבואה בשבת וביום טוב נדון בשתי ההבחנות הנזכרות בסוגייתינו ביחס לפינוי פירות ותבואה: בין יום טוב לשבת, ובין מקום הפסד למקום מצוה. דף יומיומי ביצה
הרב ירון בן צבי עשיית גרף של רעי לכתחילה נדון בקצרה בהלכה הקובעת שאין עושים גרף של רעי לכתחילה. דף יומיומי ביצה
הרב ירון בן צבי מר מדידיה קא ממלא ומר מדידיה קא ממלא נדון בסיבה להיתרם של מי בורות עולי בבל למודרי הנאה. דף יומיומי ביצה
הרב ירון בן צבי 'כמי שיחד לו קרן זוית דמי נעסוק במחלוקת אודות גדרי התחום השבת של אורחים דף יומיומי ביצה

עמודים