מסכת בכורות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו המקבל עליו חוץ מדבר אחד דיון ביסוד הדין של מקבל על עצמו גירות או חברות חוץ מדבר אחד דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו מי מתיר בכורות? דיון ביכולתם של יחיד מומחה ושל שלשה בני הכנסת להתיר בכורות. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו המוכר דבר איסור דיון במחלוקת רבי שמעון בן אלעזר וחכמים בדין המוכר לחבירו דבר איסור. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו אינו שווה בזרעו של אהרן דיון במהותו של פסול `שאינו שוה בזרעו של אהרן` וביחס שבינו ובין דין בעל-מום. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו פסול כהן בעל מום דיון במהותו של פסול כהן בעל מום לעבודה. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו ובאו בה פריצים וחיללוה דיון בחילול קדושת המקדש וקדשיו בזמן החורבן. דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו הפודה על מנת שהכהן יחזיר מהו הפגם שבנתינת כסף לפדיון הבן על מנת להחזיר? והאם הפדיון יחול אם הכסף לא יוחזר בפועל? דף יומיומי בכורות
הרב אברהם סתיו יתום דיון במהותו של פסול יתום לקרבן דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי הקניית אוזן של עובר בכור לגוי דיון בעניין הפקעת קדושת בכור, נאמר בגמרא שלא לעשות שותפות עם גוי, אולם בראשונים ובפוסקים נאמר לעשות זאת ואף לכתחילה. דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי פקיעת קדושת כהונה מכהנת דיון במעמדה של כהנת שהתעברה מגוי דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי היוצא מן הטמא טמא מהי סיבת ההיתר לאכילת דבש וההבדל בין דבש לחלב? דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי הואיל ויש בהן סימני טהרה חשיבות סימני טהרה להגדרת בעל החיים כמאכל דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי הפודה פטר חמור של חברו האם אדם יכול לפדות פטר חמור של חברו דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי מה קרוי שה? בירור הגדרת שה לעניין פדיון פטר חמור, והבהרת דעת רש`י בנדון. דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי אי אפשר לצמצם דיון בבסיס המחלוקת האם אפשר לצמצם. דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי צמצום בידי אדם דיון בדעת חכמים בשאלה האם ניתן לצמצם בידי אדם או לא. דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי נשתנה הטבע השתנות הטבע של בעלי החיים כסיבה להשתנות ההלכה. דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי חזיר הכרוך אחר רחל דיון במחלוקת רבן שמעון בן גמליאל וחכמים בנוגע לשאלה האם בהמה מניקה ולדות של אחרות או לא. דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי שאני פרה דלא שכיחא מה הופך פרה אדומה להיות 'מילתא דלא שכיחא'? דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי בכור בעל מום הסיבה לאכילת בכור בעל מום בתוך שנה. דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי האומר דבר בשם אומרו מדוע רב ששת הקפיד על רב אידי דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי חרמי כהנים דיון ב'חרמים חלים על הכול'. דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי אין מרגילין בכור דיון באיסור פשיטת עור הבכור דרך רגליו. דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי דין שווה לכלי חרס וכלי שטף דיון בעדותו של חזקיה אבי עקש בנוגע לטומאת כלים, נתמקד בסיבה שחזקיה השתמש בדוגמה של דין כלי חרס. דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי ממתי נקבע דין המום שבבהמה? עיון בספק שמעלה הגמרא בנוגע לקביעת דין מום בבהמה. דף יומיומי בכורות

עמודים