מסכת בכורות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ בכורות דף נו – בין בכור למעשר (בזיקה לסוגיית לָקוּחַ) נעיין בהסברו של הרש"ר הירש להבדל שבין בכור ומעשר בהמה, ומתוך כך נסביר גם את פטור הלוקח בהמות ממעשר.
הרב אברהם סתיו בכורות דף ב – פתיחה למסכת בכורות דיון בטעמה ומהותה של מצוות קידוש בכורות.
הרב אברהם סתיו בכורות דף ח – סבי דבי אתונא ביאור משמעותו של העימות בין רבי יהושע בן חנניה ובין סבי דבי אתונא.
הרב אברהם סתיו בכורות דף ט – איסור הנאה מפטר חמור דיון במהותו של איסור ההנאה מפטר חמור בשיטת רבי יהודה.
הרב אברהם סתיו בכורות דף טו – כצבי וכאיל דיון במהותה וטעמה של ההשוואה בין פסולי המוקדשים ובין צבי ואיל.
הרב אברהם סתיו בכורות דף טז – צאן ברזל וארנונא דיון ביחס שבין צאן ברזל לבין ארנונא לעניין חיוב בבכורה.
הרב אברהם סתיו בכורות דף כב – ביטול טומאה ברוב דיון ביחס שבין ביטול איסור ברוב ובין ביטול טומאה ברוב.
הרב אברהם סתיו בכורות דף כג – נבלה שאינה ראויה לאכילה דיון במחלוקת האמוראים ביחס לטומאת נבלה שאינה ראוה לאכילה.
הרב אברהם סתיו בכורות דף כט – הנוטל שכר דיון בטעמו של האיסור לראות בכורות עבור תשלום ובגדריו.
הרב אברהם סתיו בכורות דף ל – המקבל עליו חוץ מדבר אחד דיון ביסוד הדין של המקבל על עצמו גירות או חברות חוץ מדבר אחד.
הרב אברהם סתיו בכורות דף לו – מי מתיר בכורות? דיון ביכולתם של יחיד מומחה ושל שלשה בני הכנסת להתיר בכורות.
הרב אברהם סתיו בכורות דף לז – המוכר דבר איסור דיון במחלוקת רבי שמעון בן אלעזר וחכמים בדין המוכר לחבירו דבר איסור.
הרב אברהם סתיו בכורות דף מג – אינו שווה בזרעו של אהרן דיון במהותו של פסול "שאינו שוה בזרעו של אהרן" וביחס שבינו ובין דין בעל-מום.
הרב אברהם סתיו בכורות דף מד – פסול כהן בעל מום דיון במהותו של פסול כהן בעל מום לעבודה.
הרב אברהם סתיו בכורות דף נ – ובאו בה פריצים וחיללוה דיון בחילול קדושת המקדש וקדשיו בזמן החורבן.
הרב אברהם סתיו בכורות דף נא – הפודה על מנת שהכהן יחזיר את הכסף מהו הפגם שבנתינת כסף לפדיון הבן על מנת להחזיר? האם הפדיון יחול אם הכסף לא יוחזר בפועל?
הרב אברהם סתיו בכורות דף נז – יתום דיון במהותו של פסול יתום לקרבן.
הרב אברהם סתיו בכורות דף נח – יעבור ולא שיעבירוהו דיון באופן העברת הטלאים לפני הבעלים לצורך מנייתם.
הרב ירון בן צבי בכורות דף ד – פקיעת קדושת כהונה מכהנת דיון במעמדה של כהנת שהתעברה מגוי.
הרב ירון בן צבי בכורות דף ה – היוצא מן הטמא טמא מהי סיבת היתר אכילת דבש, ומהו ההבדל בין דבש וחלב?
הרב ירון בן צבי בכורות דף י – הואיל ויש בהן סימני טהרה חשיבות סימני טהרה להגדרת בעל החיים כמאכל.
הרב ירון בן צבי בכורות דף יא – הפודה פטר חמור של חברו האם אדם יכול לפדות פטר חמור של חברו?
הרב ירון בן צבי בכורות דף יט – נשתנה הטבע השתנות הטבע של בעלי החיים כסיבה להשתנות ההלכה.
הרב ירון בן צבי בכורות דף כה – שאני פרה דלא שכיחא מה הופך פרה אדומה ל'מילתא דלא שכיחא'?
הרב ירון בן צבי בכורות דף כו – בכור בעל מום סיבת החיוב לאכול בכור בעל מום בתוך שנה מלידתו.

עמודים