מסכת בכורות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי לאסור את המותר לא אוסרים אלא אם כן יש סיבה לאסור. דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי חללות זמנית כיצד כהן יכול להתחלל אם כלל נקוט בידנו שזרעו מתחלל והוא עצמו אינו מתחלל ומה הסיבה לכך? דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי ייחוס עובר במעי אמו הנכריה דיון במחלוקת רש`י ותוספות בנוגע לייחוס של הוולד לאביו. דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי מי קרויה אם פריסת השיטות השונות ביחס לקביעת אמהות. דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי ירושת יבם נעסוק בירושת היבם ובזכאותו בנכסי אחיו המת. דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי פתיחה לפרק מעשר בהמה סקירת פרטי דין מעשר בהמה דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי איסור כלאי זרעים נעיין בדברי רש`י, בנוגע לסתירה שיש בדבריו בדין כלאי זרעים. דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי עשירי מאליו מתקדש דיון בדברי הגמרא בעניין עשירי מתקדש מאליו ובשאלה האם ניתן להשאל על מעשר בהמה. דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי שם עשירי נקוט בידנו שכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, כיצד דין זה מסתדר עם העובדה שניתן להחיל קדושת מעשר על שני טלאים ביחד? דף יומיומי בכורות
הרב ירון בן צבי סיום בכורות לתקוני שדרתיך בבכורות ותרומה. וייחודיות הראשית. דף יומיומי בכורות
הרב אביהוד שורץ בכורות דף ו – היוצא מן הטמא שתי הבנות יסוד בדין היוצא מן הטמא.
הרב אביהוד שורץ בכורות דף ז – אכילת דבש דיון במחלוקת התנאים והראשונים אודות היתר דבש, ובהשלכה מעשית למחלוקת זו.
הרב אביהוד שורץ בכורות דף יג – בין פדיון לעריפה דיון במחלוקת הרמב"ם והראב"ד ביחס שבין מצוות פדייה ועריפה.
הרב אביהוד שורץ בכורות דף יד – מעמדם הייחודי של פסולי המוקדשין לאחר פדיונם דיון במעמדם המיוחד של פסולי המוקדשין לאחר פדיונם ובאיסור גיזה ועבודה בהם.
הרב אביהוד שורץ בכורות דף כ – רוב באיסורין ורוב בממונות בהלכות בכורות חכמים קבעו שאף שסומכים על רוב בענייני איסור והיתר, אין סומכים עליו בדיני ממונות. נבחן את יישומה של הלכה זו בסוגייתנו.
הרב אביהוד שורץ בכורות דף כא – לפני עור במקח וממכר דיון בשאלה האם המוכר דבר מה לחבירו אחראי לכך שהלוקח לא ייכשל באיסור.
הרב אביהוד שורץ בכורות דף כז – תרומת חוץ לארץ הפרשת תרומות ומעשרות בחוץ לארץ ומעמדה של התרומה שהופרשה.
הרב אביהוד שורץ בכורות דף כח – דיין שטעה דיון בהבדל שבין דיין מומחה ובין דיין שאינו מומחה.
הרב אביהוד שורץ בכורות דף לד – על ה"תועבה" שבהטלת מום בקודשים דיון באיסור האכילה מבכור או מקורבן אחר שהוטל בו מום בכוונה לאור דברי התוספות בסוגייתנו.
הרב אביהוד שורץ בכורות דף לה – אמירה לנכרי דיון על הקשר שבין אמירה לעכו"ם בשבת לבין סוגייתנו.
הרב אביהוד שורץ בכורות דף מא – פדיון פסולי המוקדשין דיון במשמעות המצוה לפדות בהמת קודשים שנפל בה מום, לאור שיטת הרמב"ם בדבר מעמד פסולי המוקדשין.
הרב אביהוד שורץ בכורות דף מב – אנדרוגינוס דיון במעמדם הייחודי של טומטום ואנדרוגינוס.
הרב אביהוד שורץ בכורות דפים מח-מט – פדיון הבן: בין מצוה לחובה ממונית בחינת אופיה של מצות פדיון הבן, לאור דין פדיון בתוך שלושים יום, ולאור דין ספק פדיון.
הרב אביהוד שורץ בכורות דף מט – מצות האב בפדיון הבן דיון באופי חובת האב לפדות את בנו.
הרב אביהוד שורץ בכורות דף נה – הירדן מעמדו של נהר הירדן כפי שהוא מוצג בסוגייתנו.

עמודים