מסכת בכורות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי בכורות דף לא – האומר דבר בשם אומרו רב ששת הקפיד על רב אידי שאמר דבר ששמע ממנו ולא הזכיר את הדברים בשמו. נדון בסיבה לכך.
הרב ירון בן צבי בכורות דף לג – אין מרגילין בבכור דיון באיסור פשיטת עור הבכור דרך רגליו.
הרב ירון בן צבי בכורות דף מ – לאסור את המותר נדון באיסור לאסור את המותר, בעקבות דבריו של ר' עקיבא בסוגייתנו.
הרב ירון בן צבי בכורות דף מה – חללות זמנית כיצד כהן יכול להתחלל, אם כלל נקוט בידנו שזרעו מתחלל והוא עצמו אינו מתחלל, ומה הסיבה לכך?
הרב ירון בן צבי בכורות דף מו – ייחוס עובר במעי אמו הנכריה דיון במחלוקת רש"י ותוספות בנוגע לייחוסו של וולד גוי לאביו.
הרב ירון בן צבי בכורות דף מז – מי קרויה אם פריסת השיטות השונות ביחס לקביעת אמהות.
הרב ירון בן צבי בכורות דף נב – ירושת יבם נעסוק בירושת היבם ובזכאותו בנכסי אחיו המת.
הרב ירון בן צבי בכורות דף נג – פתיחה לפרק מעשר בהמה סקירת פרטי דין מעשר בהמה.
הרב ירון בן צבי בכורות דף נט – עשירי מאליו קדוש דיון בדברי הגמרא בעניין עשירי מאליו קדוש ובשאלה האם ניתן להשאל על מעשר בהמה.
הרב ירון בן צבי בכורות דף ס – שם עשירי כלל נקוט בידנו ש"כל שאינו בזה אחר זה – אפילו בבת אחת אינו". כיצד כלל זה מסתדר עם העובדה שניתן להחיל קדושת מעשר על שני טלאים ביחד?
הרב ירון בן צבי בכורות דף סא – 'לתקוני שדרתיך' וסיום למסכת בכורות לתקוני שדרתיך בבכורות ובתרומה, וייחודיות הראשית.
יהודה רוזנברג בכורות דף יב – פדיון פטר חמור: מצות הפרשה או מצות נתינה ר' אליעזר דורש, כתנאי להיתר פטר חמור בהנאה, ששֶׂה הפדיון ינתן לכהן. מאידך, הוא מתיר להפריש פדיון ספק פטר חמור ולא לתתו לכהן. נדון בדברים.
יהודה רוזנברג בכורות דף יז – אי אפשר לצמצם חלק א': בידי שמים ובידי אדם נדון בסוגיית "אפשר לצמצם", העוסקת בגבולותיה של היכולת לדייק.
יהודה רוזנברג בכורות דף יח – אי אפשר לצמצם חלק ב': לא ניתנה תורה למלאכי השרת נמשיך לדון בסוגיית "אפשר לצמצם", ונעסוק במקרים שבהם התורה לא דרשה דיוק מוחלט.
יהודה רוזנברג בכורות דף כד – חזיר בן רחל התוספות בסוגייתנו מחדשים שגם ר' שמעון, האוסר גמל בן פרה, מתיר חזיר בן פרה באכילה. נדון בחידוש זה.
יהודה רוזנברג בכורות דף לב – חרמים בבית בעלים הקדש נינהו רבא קובע שאין צורך לומר שאין לפדות חרמי כהנים. נדון בסיבה לכך.
יהודה רוזנברג בכורות דף לח – הוראת תלמיד חכם לעצמו סוגייתנו קובעת שאין לסמוך על עדותו של תלמיד חכם בעניין הלכתי העומד על הפרק. מהו טעם האיסור, ומה הוא כולל?
יהודה רוזנברג בכורות דף לט – הצורם אוזן הפר לאחר שחיטה בסוגייתנו מובא חידושו של ר' זירא בשם רב, שצרימת אוזנו של קרבן פוסלת אותו גם אם נעשתה לאחר השחיטה, ולא רק לפניה. נדון באופיו ובגדריו של דין זה.
יהודה רוזנברג בכורות דף נד – מעשר בהמה משנה על חברתה סוגייתנו קובעת שאין מפרישים מעשר בהמה משנה על חברתה, אולם הרמב"ם קבע שדין זה שייך רק לכתחילה, ולא בדיעבד. נדון בדברי התורת זרעים, שלמד מדברי הרמב"ם חידוש חשוב לגבי מעשר בהמה בכלל.

עמודים