מסכת גיטין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו גיטין דף ג - קיום שטרות דיון בצורך בקיום שטרות ובדברי ר' חיים מבריסק בעניין.
הרב אברהם סתיו גיטין דף ט – עדים שאין יודעים לחתום דיון באפשרות לקרוע אותיות בנייר כדי שהעדים שאינם יודעים לחתום ימלאו אותן בדיו.
הרב אברהם סתיו גיטין דף י – דינא דמלכותא דינא דיון בגבולות הכלל "דינא דמלכותא דינא" לאור סוגיית שטרות של ערכאות.
הרב אברהם סתיו גיטין דף טז – חיבור מקוואות
הרב אברהם סתיו גיטין דף יז – גט מאוחר דיון במעמדו של גט מאוחר לאור יסודות תקנת זמן בגיטין.
הרב אברהם סתיו גיטין דף כג – גדול עומד על גביו דיון באפשרות של קטן או נכרי לבצע מעשים הדורשים כוונה כאשר גדול עומד על גביהם.
הרב אברהם סתיו גיטין דף כד – חזרה שליחות אצל הבעל דיון בצורך שתחזור שליחות אצל הבעל.
הרב אברהם סתיו גיטין דף ל – תרומת מעשר דיון באופייה של מצוות תרומת מעשר
הרב אברהם סתיו גיטין דף לא – הפרשת תרומה באומד דיון בתוקפה וטעמה של חובת הפרשת תרומה באומד
הרב אברהם סתיו גיטין דף לז – משמט אני דיון באופי מצוות שמיטת כספים.
הרב אברהם סתיו גיטין דף לח – המשחרר עבדו דיון באיסור שחרור עבד כנעני, כאשר הוא עומד מול צרכים אחרים.
הרב אברהם סתיו גיטין דף נא – טענת קטן דיון במעמדה של תביעת קטן לעניין דין "מודה במקצת".
הרב אברהם סתיו גיטין דף נב – תרומת אפוטרופוס דיון ביכולת של אפוטרופוס להפריש תרומות ומעשרות מנכסי היתומים.
הרב אברהם סתיו גיטין דף נח – פדיון רבי ישמעאל מבית האסורים דיון ביחס שבין סיפור פדיונו של רבי ישמעאל להלכות פדיון שבויים.
הרב אברהם סתיו גיטין דף סה – מערימין על מעשר שני דיון בטעם ההיתר להערים על פדיון מעשר שני.
הרב אברהם סתיו גיטין דף סו – מילי לא מימסרן לשליח דיון בגדריו ומשמעותו של הכלל "מילי לא מימסרן לשליח".
הרב אברהם סתיו גיטין דף עב – זה גיטך אם מתי דיון במשמעותה של נתינת גט "אם מתי".
הרב אברהם סתיו גיטין דף עג – הפקעת קידושין דיון באופי מעשה הפקעת קידושין במקום שבו ניתן גט שלא כדין.
הרב אברהם סתיו גיטין דף עט – הגיע לאוויר גג דיון במעמדו של גט הנמצא באוויר חצר.
הרב אברהם סתיו גיטין דף פ – שינה שם עירו ושם עירה דיון בטעמיו וגדריו של פסול גט ששינה בו שם עירו ושם עירה.
הרב אברהם סתיו גיטין דף פו – כתב ידו ואין עליו עדים דיון במעמד גט ושטר קידושין שנכתבו בכתב ידו של הבעל ללא עדים.
הרב אברהם סתיו גיטין דף פז – לה ולא לה ולחברתה דיון בסוגיית "לה ולא לה ולחברתה", טעמיה והשלכותיה.
הרב ירון בן צבי גיטין דף ד– 'מישכח שכיחי' נעסוק באבחנה בין מביא גט ממדינת הים לבין מביא גט בארץ ישראל
הרב ירון בן צבי גיטין דף יא – 'לית ליה קלא' נעסוק באבחנה בין שטר שנחתם בלשון פרסי וחתמו פרסיים הדיוטות לבין שטר שנחתם בידי עדים יהודים
הרב ירון בן צבי גיטין דף יב – 'עשה עמי ואיני זנך' נעסוק בדיני 'עשה עמי ואיני זנך' בעבד כנעני ומחלוקת הראשונים בביאורו.

עמודים