מסכת זבחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ כל המקודש מחבירו קודם את חבירו הפרק העשירי עוסק בענייני `תדיר` ו`מקודש`. נעסוק בקצרה בנקודות אחדות ביחס לכלל `כל המקודש מחבירו קודם לחבירו`. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ כיבוס בגד בשבעה סממנים הגמרא בדף צ`ה עמוד א' עוסקת בשאלה מציאותית מעניינת, והיא: כיצד בפועל מתבצע תהליך הכיבוס של בגד שניתז עליו דם חטאת. עיון זה מוקדש לשאלה זו. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ יסוד דין מריקה ושטיפה בעיון זה נעסוק ביסוד דין `מריקה ושטיפה`: האם מדובר על הגעלה גרידא, המפליטה את הקודש הבלוע בכלי, או שמא מדובר על תהליך אחר. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ כהונתו של משה בסוגייתינו נחלקו האם משה רבינו היה כהן. נדון ביסוד המחלוקת, ובפירושים ל`שלילת` הכהונה ממשה רבינו. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ מדרש יהוידע נדון ביסוד דרשתו של יהוידע הכהן בעניין זכות הכהנים בעור עולה הנרכשת במעות שיועדו לקורבן אשם. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ שיעור הקטרת הקטורת הדיון באיסור הקטרת קטורת בחוץ, מוביל לשאלה עקרונית בדבר שיעור הקטרת הקטורת בבית המקדש בכל יום. נדון בשיעור זה, ובחידוש מעניין העולה מדבריו של רש`י בסוגייתינו בנושא זה. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ שיטת הרמב"ם בניסוך המים בחוץ נבחן את פסיקתו הייחודית של הרמב`ם בעניין ניסוך המים מחוץ למקדש. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ יתרו קודם מתן תורה בא נחלקו תנאים ואמוראים האם יתרו בא קודם מתן תורה או לאחר מתן תורה. נדון ביסודותיה של מחלוקת זו. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ המחנות סביב המשכן והמקדש הגמרא בדף קי`ז דנה בהגדרת שלושת המחנות וביחסים ביניהם. נעמוד על משמעותם וחשיבותם של המחנות. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו לב בית דין מתנה בגמרא נאמר שלב בית דין מתנה על קרבנות ציבור. בעיון זה נעסוק במשמעותו של דין זה ובהשלכותיו על כבשי תמיד שניתותרו. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו השוחט חטאת על מי שאינו מחויב בה בגמרא נאמר ששחיטת חטאת לשם מי שמחויב עולה כשרה, ואילו שחיטת חטאת על מי שלא חייב כלום כשרה. מדוע לחלק בין המקרים? ומה היחס בין כפרת החטאת וכפרת העולה? דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו פסול מחשבה בזריקה וקבלה הגמרא עוסקת בפסול מחשבה ביחס לזריקה ולקבלה. בעיון זה נברר מהי מסקנת הגמרא בעניין זה ומה עומד מאחוריה. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו שחיטה לאו עבודה היא הגמרא קובעת ש`שחיטה לאו עבודה היא`. מהי משמעותה של קביעה זו? ומהן השלכותיה? דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו איזהו צפון התנאים נחלקו איזה חלק בעזרה מוגדר כצפון. בעיון זה נעמוד על מקורן ומשמעותן של הדעות השונות. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו פסול לינה במי הכיור האמוראים נחלקו מתי נפסלים מי הכיור בלינה. בעיון זה נעמוד על טעמיהן ומשמעותן של הדעות השונות. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו יסוד דין פיגול בעיון זה נדון במהותו של דין פיגול לאור פסקי הרמב`ם בסוגייתנו. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו חוץ לזמנו וחוץ למקומו בעיון זה נעמוד על היחס בין דין חוץ לזמנו ודין חוץ למקומות מתוך התבוננות על מקורותיהם. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו שיריים בעבודת פסול הגמרא דנה האם פסול שזרק עושה שיריים. בעיון זה נעמוד על משמעותו של דין זה. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו שיטת רבי אליעזר בפיגול דעת רבי אליעזר היא שמחשבת אכילה מפגלת בדבר הראוי להקטרה. ממה נובעת עמדתו של רבי אליעזר? מהו החידוש העקרוני שבה? דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו פר כהן משיח ופר העלם דבר בעיון זה נדון ביחס שבין פרשיית פר כהן משיח ופרשיית פר העלם דבר. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו פיגול בחצי מתיר בעיון זה נדון במחלוקת התנאים בשאלת פיגול בחצי מתיר ובאפשרויות השונות להבין אותה. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו שחיטה וקבלה בצפון הן שחיטת קדשי קדשים והן קבלתם נעשות בצפון, אך רק בקבלה יש צורך שגם הכהן המקבל יעמוד בצפון. מהי משמעותו של הבדל זה? דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו למד מן הלמד בגמרא נאמר שאין למידין למד מלמד בקדשים. בעיון זה ננסה לעמוד על סברתו של כלל זה. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו אכילת קדשים קלים במחנה ישראל במשנה נאמר שקדשים קלים נאכלים במחנה ישראל. מהו אופיו של דין זה? והאם הוא מתקיים גם בערים מוקפות חומה? דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו דם נפסל בשקיעת החמה בעיון זה נעמוד על מהות הפסול של דם בשקיעת החמה ועל השלכותיו ההלכתיות. דף יומיומי זבחים

עמודים