מסכת זבחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו מקום המזבח הגמרא דנה כיצד חשפו עולי בבל את מקום המזבח. בעיון זה נדון באפשרויות אותן מעלה הגמרא ובמשמעות הנובעת מהן לגבי מהות דין מקום המזבח. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו אכילת קדשים בהיכל בגמרא מבואר שאכילת קדשי קדשים כשרה בהיכל. בעיוננו נעמוד על משמעותו וגדריו של דין זה. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו שחיטת עוף טריפה בעיון זה נדון במחלוקת התנאים האם שחיטת עוף טריפה מטהרת אותו מטומאת נבלה. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו מליקת עוף טריפה דעת ר' מאיר היא שמליקת עוף טריפה מטהרתו מטומאתו. האם חידושו הוא בהבנת פסול טריפה? או שמא בהבנת דין מליקה? דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו אין מביאין קדשים לבית הפסול סוגייתנו עוסקת באיסור להביא קדשים לבית הפסול. בעיוננו נדון באפשרויות השונות להבין איסור זה. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו הקטרה לשם עצים חכמים מחלקים בין הקטרת שאור ודבש לשם עצים והקטרת איברי חטאת לשם עצים. בעיון זה נעמוד על סברת החילוק בין הדינים. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו המזבח מקדש כאשר קרבן פסול ולה על המזבח אין מורידים אותו. בעיון זה נדון במקורות הדין ובמהותו. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו אילו פסולים מקדש המזבח? התנאים נחלקו בהגדרת הפסולים אותם יכול המזבח לקדש. בעיון זה נעמוד על ההבנות השונות העומדות בבסיס מחלוקתם. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו חטאת העוף ועולת בהמה בגמרא נאמר שחטאת העוף קודמת לעולת בהמה. האם החטאת נחשבת כמכשיר להבאת העולה, או שמא מדובר במערכת אחת של שני קרבנות? דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו תדיר ומצוי בעיון זה נדון במחלוקת האמוראים האם 'מצוי' הוא כ-'תדיר', מתוך דיון ביסוד דין תדיר. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש בעיון זה נדון בכלל שאין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש ובטעמיו האפשריים. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו קדושת וולדות קדשים מהו אופי הקדושה של וולדות קדשים? קדושה עצמאית ונבדלת או חלק מקדושת אמותיהם? דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו עור קרבן שנמצא טריפה בעיון זה נדון בחידושו של רבי חנינא סגן הכהנים שעור של קרבן שנמצא טריפה מותר בהנאה לכהנים. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו סופו לטמא טומאה חמורה בגמרא נאמר שדבר שסופו לטמא טומאה חמורה מטמא טומאה קלה במגעו. בעיון זה נברר מניין נובעת טומאה זו, ומהי ההשלכה של שאלה זו על גדרי הטומאה. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו נסכים במדבר בעיון זה נדון במשמעותה של מחלוקת התנאים על הקרבת נסכים במדבר ובבמת יחיד. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו דם שנתקבל בשתי כוסות בעיון זה נדון בפער שבין סוגיית הגמרא ופסק הרמב`ם בדין דם שנתקבל בשתי כוסות. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו משכן שילה בעיון זה נדון באופייה של קדושת משכן שילה, המהווה שלב ביניים בין המשכן והמקדש. דף יומיומי זבחים
הרב אברהם סתיו נוב וגבעון מהו מעמדן של הבמות הגדולות בנוב וגבעון? ומהו הגורם שקובע את איסור והיתר ההקרבה בבמות? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב דין לשמה בקרבנות מהו היחס בין דין לשמה בקרבנות וכוונה במצוות? ובין המשנה בריש זבחים לבין המשנה החותמת את הפרק הרביעי? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב לשם חולין האם כונה לשם חולין גרועה או טובה יותר מאשר כוונה לשם קדש שאינו נכון? לטענתנו, שאלה זו תלויה באופי דין לשמה, כדין במעשה הכהן או בחפצא של הקרבן. דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב דין לשמה בפסח ובחטאת האם העובדה כי העדר לשמה בקורבנות הפסח והחטאת פוסל אותם לחלוטין מצביע על שינוי בתפקיד הלשמה בקרבנות אלו? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב זאת תורת החטאת מהו הקו המאחד בין כל קרבנות החטאת – אלו הבאים לשם חטא, חטאות היולדת הנזיר והמצורע, וחטאת נחשון? איזה חיטוי נעשה בחטאת נחשון, וכיצד באה נדבה על אף היותה חטאת? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב חטאת ואשם מהו יסוד מחלוקת חכמים ורבי אליעזר בדין אשם שהוקרב שלא לשמו? האם אשם בא לכפרה או לאכילת מזבח? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב הולכה שלא ברגל והולכה על ידי זר מהו היחס בין הולכה שלא ברגל לבין הולכה על ידי זר? שיטת הגר`ח כי הראשונה איננה הולכה כלל, בעוד שהשניה הולכה פסולה דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב פסול אונן בקדשים כפילות איסור אכילת אונן בקדשים ברמב`ם וביאורה, חילוק בין איסור מהלכות קדשים לבין איסור מהלכות אנינות. דף יומיומי זבחים

עמודים