מסכת זבחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב טומאת טבול יום מהו מעמדו של טבול יום? האם הוא נחשב כטמא? והאם עבודתו של כהן מקורח ומגודד פסולה? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב פסול ערל בעבודת המקדש מהו פסולו של ערל, והאם הוא דומה יותר לפסולו של בעל מום, או לפסולו של זר? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב האם טמא מת יכול לשלוח קרבן? נחלקו זקני דרום וריש לקיש האם טמא מת יכול לשלח קרבן. האם הדברים אמורים דווקא בקרבן פסח ונזיר שנטמא, או שמא גם לגבי קרבנות אחרים? והאם יש קשר בין מחלוקת זו לבין מחלוקתם לגבי כהן שעבד כשהוא טמא מת? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב קבלה וזריקה בימין ביאור מחלוקת התנאים לגבי הצורך בשימוש ביד ימין בקבלה ובזריקה. ביאור החילוק לדעת רבי אלעזר ברבי שמעון בין קרבנות רגילים לבין פר המילואים. דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב מקור איסור מחשבה שאינה נכונה בקדשים מהו המקור לאיסור מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו בקדשים? ומהי ההשלכה על הבנת האיסור? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב תפוס לשון ראשון ביאור שיטת רבי מאיר ורבי יהודה, הסוברים 'תפוס לשון ראשון', לאור סוגיית מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו. דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב ויקץ כישן הפיגול מהו היחס בין מחשבת חוץ לזמנו למחשבת חוץ למקומו? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב שיטת רבי יהודה בפסול מחשבה מהו מקורו של רבי יהודה, ומה משמעות המקור להבנת שיטתו? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב זריקה ושפיכה מהו היחס שבין זריקה לשפיכה? כיצד למד הרמב`ם הן את מספר המתנות והן אופי הנתינה מאותו הפסוק? האם מספר נתינות מהוות מעשה אחד או מספר מעשים? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב שלש מתנות שבחטאות האם נתינת ג' המתנות הנוספות שבחטאת שווה באופייה לנתינת המתנה הראשונה? האם רבי יוחנן ורב פפא מסכימים או חולקים זה עם זה? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב פקיעת פיגול ופקיעת נותר וטמא מהו היחס בין דינו של עולא, לגבי פקיעת פיגול מן הקומץ, ובין דינו של רבי יוחנן, העוסק בפקיעתם בכלל של איסורים העולים על גבי המזבח. דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב פיגול בדבר שיש לו מתירין האם דווקא דבר שיש לו מתירין הוא שיש בו פיגול, או שמא כל דבר שאינו מתיר אחרים? מדוע נצרכו חכמים לשני טעמים על מנת לבאר מדוע אין פיגול בנסכים? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב קדשי עכו"ם מהו הגורם לשוני שבין קדשי עכו`ם לקדשי ישראל על פי רבי שמעון, ומה יסוד מחלוקתו עם רבי יוסי? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב בתר למד או בתר מלמד בעיון זה ננסה לענות על השאלה מדוע אין למד מן הלמד בקדשים, תוך התייחסות למחלוקת האמוראים האם בתר למד אזלינן, או בתר מלמד. דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב אין מעבירין על המצוות בשפיכת שיירים מדוע שופכים את שיירי הדם של חטאות הפנימיות דווקא על יסוד המערבי? האם משום שאין מעבירין על המצוות, או שזהו חידוש מיוחד של התורה? מתי אומרים אין מעבירין על המצוות ומתי אין אנו משתמשים בכלל זה? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב שיירי הדם מהי סברתם של התנאים שחילקו בין חטאות הפנימיות לחיצוניות, וסברו כי שפיכת שיירי הדם תעכב דווקא בחטאות החיצוניות? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב זמן אכילת הפסח לרבי אלעזר בן עזריה האם לדעת רבי אלעזר בן עזריה ניתן לאכול מקרבן הפסח גם לאחר חצות? שיטת האור שמח, והחילוק שבין אכילת קרבן הפסח לאכילת שאר הקרבנות. דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב שחיטה בראש המזבח ודין צפון ביאור מחלוקת רבי יוסי ורבי יוסי ברבי יהודה האם ניתן לשחוט קדשי קדשים גם בחלקו הדרומי של המזבח. הצעות שונות בביאור דין שחיטת קדשי קדשים בצפון. דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסולין מהו הצורך בכפילות הפסוקים 'וזבחת עליו' ו'אבנים שלמות תבנה', אשר לכאורה שניהם מלמדים על הצורך בשלמותו של המזבח? היחס בין מזבח אבנים למזבח אדמה. דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב הליכתם של הכהנים על המזבח כיצד מתקיים דין פניה לימין במזבח? ומה היחס בינו לבין דין ההקפה? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב דיני המליקה מדוע נתייחדו הלכות מליקת עופות מדיני שחיטת קדשים בבהמה? קרבן העוף כקרבנו של עני. דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב שינוי מעשים מקרבן עוף אחד למשנהו חטאת העוף שעשאה כמעשה עולה ולהפך - האם הפסול נובע מדיני הקרבן עצמו, או מעצם העשיה בו כמעשה קרבן אחר? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב מכירת קרבנות מדוע המשנה הראשונה בפרק התערובות מציעה לפדות את הקרבנות על ידי מכירה ולא על ידי חילול? דין קדשים שנתערבו בקדשים מין במינו. דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב דבר שדרכו לימנות וחתיכה הראויה להתכבד מדוע סבורה הגמרא כי אליבא דרבי יוחנן צריכים השוורים ליבטל ברוב, והלא הוא מודה שאפילו חתיכה הראויה להתכבד אינה בטלה, קל וחומר שור שלם. דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב נכבשינהו דיניידו מחלוקת רבנו תם ור`י לגבי טרפה שנתערבה בעדר. חילוק בין אי ביטול בעלי חיים לבין איסור כלשהו בעבודה זרה, ובין קדשים לחולין לגבי נכבישנהו דניידי. דף יומיומי זבחים

עמודים