מסכת זבחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב דין 'רואין' רואין אותו כאילו הוא מים - מדוע רק בקדשים יש דעה הסוברת שאומרים 'רואין', ואילו בחולין לא? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב ביטול מצוות זו בזו ואיסורים זה בזה האם ריש לקיש מקבל את טענתו של רבי אלעזר, כי לשיטת הלל הזקן מצוות מבטלות זו את זו? ואם כן, האם הוא חולק על ההשוואה שבין איסורין למצוות? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע רבי יהושע ורבי אליעזר נחלקו האם עדיף לעבור בידיים על לא תוסיף, או לעבור בשב ואל תעשה על לא תגרע. מדוע מעדיף רבי אליעזר כי האדם יעבור איסור בידיו? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב שיטת רבי עקיבא: בעלי מומין אם עלו לא ירדו באילו מומים סבר רבי עקיבא כי אם עלו לא ירדו, ומהי הסברא ללמוד זאת מקרבן העוף? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב העלאת אברים למזבח ומעילה בהם קודם ולאחר חצות מהו ההבדל בין קודם חצות לאחריהם, מדוע הוא נוגע דווקא ל'שרירי', והאם יש לחלק בין כשרות האבר להקטרה לבין דין המעילה שבו. דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב לינה בראש מזבח מהי סברתו של רבה לכך שלינה אינה מועלת בראש מזבח? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב דם חטאת בכיבוס, כניסה פנימה ושפיכה לרצפה מדוע אין דין כיבוס בדם חטאת העוף? האם יש לכך קשר לבעיות לגבי דין חטאת העוף בכניסה להיכל ובשפיכה לרצפה? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב כיבוס דם חטאת שנפסלה לאחר שהיה לה שעת הכושר יסוד מחלוקת רבי יעקב ורבי שמעון לגבי קרבן שנפסל לאחר שהיתה לו שעת הכושר. ביאור דין כיבוס בדם חטאת. דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב דם חטאת שניתן על כלי שאינו ראוי לכיבוס האם יש צורך לגרר דם חטאת שניתז על כלי שאינו בר כיבוס? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב החולקים בבשר הקרבן מדוע נדרשת הגמרא למקור נוסף על מנת ללמוד כי כהן שאינו ראוי לעבודה אינו אוכל בקדשים, מעבר למקור המפורש במשנה? ביאור מצות אכילת קדשים, על פי יסודו של בית הלוי. דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב אונן בהבאת קרבנות מדוע מופקע אונן משילוח קרבנותיו? ומהי סברת אביי לחלק בין מקום בו נתחייב בקרבן פסח קודם האנינות, לבין מקום בו נתחייב לאחריה? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב משמעות משיחת כהנים הדיוטות מהי משמעותה של משיחת כהן הדיוט? האם נמשח פנחס מיד לאחר מעשה זמרי, או שמא רק לאחר שנתרצה לעם בימי יהושע? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב השוחט ומעלה בחוץ מהו יסוד האיסור של העלאת קרבנות בחוץ – האם הפגיעה במקדש וקדשיו, או עצם ההקרבה בחוץ? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב היקף איסור המקריב בחוץ: השוחט בגגו של היכל והמקריב בחוץ בזמן הזה בעיון זה נעמוד על נפקא מינות נוספות להבנת יסוד איסור הקרבת קרבנות בחוץ. דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב יסוד חיוב המעלה בחוץ האם איסור העלאה בחוץ חל על עצם ההקרבה, או שמא עניינו יצירת מזבח בחוץ? ביאור מחלוקותיהם של רבי שמעון ורבי יוסי לגבי העלה וחזר והעלה, ולגבי הצורך במזבח על מנת לחייב את המקריב בחוץ. דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב טהרת ארץ ישראל ביאור מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש האם נחשבת ארץ ישראל כבדוקה ממתי מבול לצורך שריפת פרה אדומה דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב שיטת רבי שמעון במקריב מחוסר זמן חוץ למקומו ביאור שיטת רבי שמעון במקריב מחוסר זמן חוץ למקומו. דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב החלפת הבכורות בכהנים מדוע יש הסוברים כי הבכורות הוחלפו בכהנים כבר בעת מעמד סיני, עוד קודם לחטא העגל? האם יש הבדל בין הפקעת הבכורות מן העבודה בבמה גדולה ובמשכן לבין הפקעתם מן העבודה בבמה קטנה? דף יומיומי זבחים
הרב ברוך וינטרוב פסול זמן בבמה וחשיבות הזמן בדיני קרבנות - דרוש לסיום מסכת זבחים הגמרא מסתפקת האם זמן פוסל בבמה - מהם צדדי הספק? על חשיבות הזמן בדיני קרבנות בפרט ובעבודת ה' בכלל. דף יומיומי זבחים
הרב אביהוד שורץ זבחים דף ד - פסולו בגופו הגמרא בדף ד' קובעת שמחשבת שינוי קודש היא "פסול בגופו". נדון במשמעות המונח, ובייחודן של מחשבות שינוי קודש ובעלים לעומת מחשבות אחרות.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף ה – כשרים ואינם מרצים נדון בקצרה בספקו של ריש לקיש בביאור הפשרה המוצעת במשנה "כשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה".
הרב אביהוד שורץ זבחים דף יא – "קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה" לאור מחלוקת התנאים והאמוראים בעניין הקרבת פסח בי"ד בניסן, נעמוד על ייחודיות סדר הזמנים שבחג הפסח.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף יב - הקרבת עולה שלא לשמה בן עזאי מוסיף לרשימת הזבחים שנזבחו שלא לשמם גם את העולה. נבחן את יסוד שיטתו.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף יח – בגדי כהונה סוגייתנו עוסקת באריכות בבגדי הכהונה. נדון בשיטתו של הרמב"ם בדבר המשמעות המיוחדת שישנה בלבישת הבגדים.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף יט – קידוש ידיים ורגליים נעסוק בקצרה באופיה ובעניינה של רחיצת הידיים והרגליים קודם העבודה במקדש.

עמודים