מסכת זבחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ זבחים דף כה – קבלת הדם סוגייתנו עוסקת בקבלת דם הבהמה. נדון במשמעותה ובתפקידה של קבלת הדם
הרב אביהוד שורץ זבחים דף כו - זריקת דם על הכבש בתוספות בסוגייתנו נחלקו ראשונים האם זריקת דם על הכבש מכפרת. נבחן את המחלוקת לאור שאלת הזיקה שבין הכבש ובין המזבח.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף לב – ביאה במקצת חלק א': יסוד הדין עולא קובע כי ביאת מקצת שמה ביאה. נחקור האם הלכה זו מבוססת על כך שמקצת הגוף מייצג את כל הגוף, או שמא ישנו איסור בהכנסת מקצת הגוף מחמת טומאתו של אותו מקצת.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף לג – ביאה במקצת חלק ב': תחיבת אצבעות לכותל המערבי נעסוק בשאלה הלכתית מעניינת הנובעת מסוגיית "ביאת מקצת שמה ביאה", והיא - האם מותר לתחוב אצבעות לכותל המערבי?
הרב אביהוד שורץ זבחים דף לט - שיריים מעכבים נדון במשמעותה של פעולת שפיכת השיריים, על פי דיונה של הגמרא והראשונים בשאלה האם שפיכת שיירי הדם על המזבח החיצון מעכבת את כפרת הקרבן.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף מ – תקרת היכל שנשברה ומזבח קטורת שאינו ראוי להקטרה סוגייתנו קובעת שאין זורקים דם כאשר נשבר גג ההיכל או אם מזבח הקטורת איננו ממלא את תפקידו. מדוע שנה הרמב"ם הלכות אלה דווקא ביחס לעבודת יום הכיפורים?
הרב אביהוד שורץ זבחים דף מו – "לשם שישה דברים הזבח נזבח" ודין "לשמה" המשנה בדף מ"ו סוקרת שישה דברים שלשמם הזבח נזבח. נדון בהבחנה אפשרית בין שש הכוונות.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף מז – פתיחה לפרק "איזהו מקומן" לכבוד פתיחת פרק "איזהו מקומן" נדון בסדר המשניות שבפרק, ובזיקה בינו ובין סדר הקרבנות בפרשיות בתורה.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף נג - חלקו של טורף (א') סוגייתנו עוסקת בשותפות יהודה ובנימין במיקום המזבח. נציג שני ביאורים לפשר מיקום זה.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף נד - חלקו של טורף (ב') נמשיך בדיון בדבר מיקום המזבח, ונעמוד על הסברים נוספים לפער שבין המסר שאותו נושא שבט יהודה ובין המסר שאותו נושא שבט בנימין.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף ס – מזבח שנפגם נדון בחידושו של ר' אלעזר בדבר איסור אכילת קודשים כאשר המזבח פגום.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף ס"א – אש התמיד שעל המזבח בברייתא בסוגייתנו מתוארת האש שבערה על המזבח מיום הקמתו על ידי משה וכמעט עד סוף ימי הבית הראשון. נדון במשמעותה של אותה אש, וביחס בין הבית הראשון לבית השני.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף סז – עולת העוף ש"נמשכה" ונעשתה חטאת העוף הגמרא בדף ס"ז מחדשת בדעת ר' יהושע שעולת העוף עשויה להימשך ולהפוך לחטאת העוף. מה פשר אותו מהפך?
הרב אביהוד שורץ זבחים דף סח – בין שחיטה למליקה בעיון זה נדון ביחס שבין השחיטה – הנחוצה בבהמות חולין וקדשים, ובין המליקה – שהינה פעולת השחיטה המיוחדת לקרבנות העוף.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף עד – יסודות דין ספק ספיקא סוגיית ספק ספיקא היא סוגיה רחבה ביותר. נבחן היבט אחד של סוגיה זו לאור דיני ספק ספיקא בתערובת הנידונים בסוגייתנו.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף עה – סמיכה בסוגייתנו נאמר שיש לעשות כל מאמץ כדי לא לבטל את הסמיכה על הקרבן. נציג את הסוגיה, ונבחן את משמעותה של קביעה זו.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף פא – יסוד פסול דם שנכנס להיכל דם קרבן שנכנס להיכל נפסל. נחלקו תנאים האם הלכה זו נוהגת דווקא בחטאת או גם בשאר קרבנות, וכן האם דווקא הדם הנכנס פסול, או שמא הוא פוסל את הקרבן כולו. נעמוד על שורש מחלוקות תנאים אלה, לאור שתי הבנות יסוד בפסול דם שנכנס להיכל.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף פב – פסול דם שנכנס לכפרה עיון זה יוסיף לדון בפסול שבהידמות חטאת חיצונית לחטאת פנימית, ויסביר על פי עיקרון זה את מחלוקת התנאים בעניין דם שנכנס להיכל אך לא נזרק.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף פח – קידוש כלי כלי שרת מקדשים קודשים פסולים (ואף קודשים כשרים). נדון בתפקיד הכפול שאותו נושאים כלי השרת.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף פט – כל המקודש מחבירו קודם את חבירו הפרק העשירי עוסק בענייני "תדיר" ו"מקודש". נעסוק בקצרה בנקודות אחדות ביחס לכלל "כל המקודש מחבירו קודם לחבירו".
הרב אביהוד שורץ זבחים דף צה – כיבוס בגד בשבעה סממנים הגמרא בדף צ"ה עמוד א' עוסקת בשאלה מציאותית מעניינת, והיא: כיצד בפועל מתבצע תהליך הכיבוס של בגד שניתז עליו דם חטאת. עיון זה מוקדש לשאלה זו.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף צו – יסוד דין מריקה ושטיפה בעיון זה נעסוק ביסוד דין "מריקה ושטיפה": האם מדובר על הגעלה גרידא, המפליטה את הקודש הבלוע בכלי, או שמא מדובר על תהליך אחר.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף קב – כהונתו של משה בסוגייתנו נחלקו האם משה רבינו היה כהן. נדון ביסוד המחלוקת, ובפירושים ל"שלילת" הכהונה ממשה רבינו.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף קג - מדרש יהוידע נדון ביסוד דרשתו של יהוידע הכהן בעניין זכות הכהנים בעור עולה הנרכשת במעות שיועדו לקרבן אשם.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף קט – שיעור הקטרת הקטורת הדיון באיסור הקטרת קטורת בחוץ מוביל לשאלה עקרונית בדבר שיעור הקטרת הקטורת בבית המקדש בכל יום. נדון בשיעור זה, ובחידוש מעניין העולה מדבריו של רש"י בסוגייתנו בנושא זה.

עמודים