מסכת זבחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ זבחים דף קי – שיטת הרמב"ם בניסוך המים בחוץ נבחן את פסיקתו הייחודית של הרמב"ם בעניין ניסוך המים מחוץ למקדש.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף קטז – יתרו קודם מתן תורה בא נחלקו תנאים ואמוראים האם יתרו בא קודם מתן תורה או לאחר מתן תורה. נדון ביסודותיה של מחלוקת זו.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף קטז – יתרו קודם מתן תורה בא נחלקו תנאים ואמוראים האם יתרו בא קודם מתן תורה או לאחר מתן תורה. נדון ביסודותיה של מחלוקת זו.
הרב אביהוד שורץ זבחים דף קיז – המחנות סביב המשכן והמקדש הגמרא בדף קי"ז דנה בהגדרת שלושת המחנות וביחסים ביניהם. נעמוד על משמעותם וחשיבותם של המחנות.
הרב אברהם סתיו זבחים דף ו - לב בית דין מתנה בגמרא נאמר שלב בית דין מתנה על קרבנות ציבור. בעיון זה נעסוק במשמעותו של דין זה ובהשלכותיו על כבשי תמיד שניתותרו.
הרב אברהם סתיו זבחים דף ז - השוחט חטאת על מי שאינו מחויב בה בגמרא נאמר ששחיטת חטאת לשם מי שמחויב עולה כשרה, ואילו שחיטת חטאת על מי שאינו חייב כלום כשרה. מדוע לחלק בין המקרים? ומה היחס בין כפרת החטאת וכפרת העולה?
הרב אברהם סתיו זבחים דף יג - פסול מחשבה בזריקה וקבלה הגמרא עוסקת בפסול מחשבה ביחס לזריקה ולקבלה. בעיון זה נברר מהי מסקנת הגמרא בעניין זה ומה עומד מאחוריה.
הרב אברהם סתיו זבחים דף יד - שחיטה לאו עבודה היא הגמרא קובעת ש"שחיטה לאו עבודה היא". מהי משמעותה של קביעה זו? ומהן השלכותיה?
הרב אברהם סתיו זבחים דף כ - איזהו צפון התנאים נחלקו איזה חלק בעזרה מוגדר כצפון. בעיון זה נעמוד על מקורן ומשמעותן של הדעות השונות.
הרב אברהם סתיו זבחים דף כא - פסול לינה במי הכיור האמוראים נחלקו מתי נפסלים מי הכיור בלינה. בעיון זה נעמוד על טעמיהן ומשמעותן של הדעות השונות.
הרב אברהם סתיו זבחים דף כז – יסוד דין פיגול בעיון זה נדון במהותו של דין פיגול לאור פסקי הרמב"ם בסוגייתנו.
הרב אברהם סתיו זבחים דף כח – חוץ לזמנו וחוץ למקומו בעיון זה נעמוד על היחס בין דין חוץ לזמנו ודין חוץ למקומו מתוך התבוננות על מקורותיהם.
הרב אברהם סתיו זבחים דף לד - שיריים בעבודת פסול הגמרא דנה האם פסול שזרק עושה שיריים. בעיון זה נעמוד על משמעותו של דין זה.
הרב אברהם סתיו זבחים דף לה – שיטת רבי אליעזר בפיגול דעת רבי אליעזר היא שמחשבת אכילה מפגלת בדבר הראוי להקטרה. ממה נובעת עמדתו של רבי אליעזר? מהו החידוש העקרוני שבה?
הרב אברהם סתיו זבחים דף מא – פר כהן משיח ופר העלם דבר בעיון זה נדון ביחס שבין פרשיית פר כהן משיח ופרשיית פר העלם דבר.
הרב אברהם סתיו זבחים דף מב – פיגול בחצי מתיר בעיון זה נדון במחלוקת התנאים בשאלת פיגול בחצי מתיר ובאפשרויות השונות להבין אותה.
הרב אברהם סתיו זבחים דף מח – שחיטה וקבלה בצפון הן שחיטת קדשי קדשים והן קבלתם נעשות בצפון, אך רק בקבלה יש צורך שגם הכהן המקבל יעמוד בצפון. מהי משמעותו של הבדל זה?
הרב אברהם סתיו זבחים מט – למד מן הלמד בגמרא נאמר שאין למידין למד מלמד בקדשים. בעיון זה ננסה לעמוד על סברתו של כלל זה.
הרב אברהם סתיו זבחים דף נה - אכילת קדשים קלים במחנה ישראל במשנה נאמר שקדשים קלים נאכלים במחנה ישראל. מהו אופיו של דין זה? והאם הוא מתקיים גם בערים מוקפות חומה?
הרב אברהם סתיו זבחים דף נו – דם נפסל בשקיעת החמה בעיון זה נעמוד על מהות הפסול של דם בשקיעת החמה ועל השלכותיו ההלכתיות.
הרב אברהם סתיו זבחים דף נו – דם נפסל בשקיעת החמה בעיון זה נעמוד על מהות הפסול של דם בשקיעת החמה ועל השלכותיו ההלכתיות.
הרב אברהם סתיו זבחים דף סב – מקום המזבח הגמרא דנה כיצד חשפו עולי בבל את מקום המזבח. בעיון זה נדון באפשרויות שמעלה הגמרא ובמשמעות הנובעת מהן לגבי מהות דין מקום המזבח.
הרב אברהם סתיו זבחים דף סג – אכילת קדשים בהיכל בגמרא מבואר שאכילת קדשי קדשים כשרה בהיכל. בעיוננו נעמוד על משמעותו וגדריו של דין זה.
הרב אברהם סתיו זבחים דף סט – שחיטת עוף טריפה בעיון זה נדון במחלוקת התנאים האם שחיטת עוף טריפה מטהרת אותו מטומאת נבלה.
הרב אברהם סתיו זבחים דף ע – מליקת עוף טריפה דעת ר' מאיר היא שמליקת עוף טריפה מטהרתו מטומאתו. האם חידושו הוא בהבנת פסול טריפה, או שמא בהבנת דין מליקה?

עמודים