מסכת זבחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו זבחים דף עו – אין מביאין קדשים לבית הפסול סוגייתנו עוסקת באיסור להביא קדשים לבית הפסול. בעיוננו נדון באפשרויות השונות להבין איסור זה.
הרב אברהם סתיו זבחים דף עז – הקטרה לשם עצים חכמים מחלקים בין הקטרת שאור ודבש לשם עצים והקטרת איברי חטאת לשם עצים. בעיון זה נעמוד על סברת החילוק בין הדינים.
הרב אברהם סתיו זבחים דף פג – המזבח מקדש כאשר קרבן פסול עלה על המזבח אין מורידים אותו. בעיון זה נדון במקורות הדין ובמהותו.
הרב אברהם סתיו זבחים דף פד - אילו פסולים מקדש המזבח? התנאים נחלקו בהגדרת הפסולים אותם יכול המזבח לקדש. בעיון זה נעמוד על ההבנות השונות העומדות בבסיס מחלוקתם.
הרב אברהם סתיו זבחים דף צ – חטאת העוף ועולת בהמה בגמרא נאמר שחטאת העוף קודמת לעולת בהמה. האם החטאת נחשבת כמכשיר להבאת העולה, או שמא מדובר במערכת אחת של שני קרבנות?
הרב אברהם סתיו זבחים דף צא - תדיר ומצוי בעיון זה נדון במחלוקת האמוראים האם 'מצוי' הוא כ-'תדיר', מתוך דיון ביסוד דין תדיר.
הרב אברהם סתיו זבחים דף צז – אין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש בעיון זה נדון בכלל שאין עשה דוחה לא תעשה שבמקדש ובטעמיו האפשריים.
הרב אברהם סתיו זבחים דף צח - קדושת וולדות קדשים מהו אופי הקדושה של וולדות קדשים – קדושה עצמאית ונבדלת או חלק מקדושת אמותיהם?
הרב אברהם סתיו זבחים דף קד – עור קרבן שנמצא טריפה בעיון זה נדון בחידושו של רבי חנינא סגן הכהנים שעור של קרבן שנמצא טריפה מותר בהנאה לכהנים.
הרב אברהם סתיו זבחים דף קה – סופו לטמא טומאה חמורה בגמרא נאמר שדבר שסופו לטמא טומאה חמורה מטמא טומאה קלה במגעו. בעיון זה נברר מניין נובעת טומאה זו, ומהי ההשלכה של שאלה זו על גדרי הטומאה.
הרב אברהם סתיו זבחים דף קיא - נסכים במדבר בעיון זה נדון במשמעותה של מחלוקת התנאים על הקרבת נסכים במדבר ובבמת יחיד.
הרב אברהם סתיו זבחים דף קיב – דם שנתקבל בשתי כוסות בעיון זה נדון בפער שבין סוגיית הגמרא ופסק הרמב"ם בדין דם שנתקבל בשתי כוסות.
הרב אברהם סתיו זבחים דף קיח – משכן שילה בעיון זה נדון באופייה של קדושת משכן שילה, המהווה שלב ביניים בין המשכן והמקדש.
הרב אברהם סתיו זבחים דף קיט – נוב וגבעון מהו מעמדן של הבמות הגדולות בנוב וגבעון? ומהו הגורם שקובע את איסור והיתר ההקרבה בבמות?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף ב – דין לשמה בקרבנות מהו היחס בין דין לשמה בקרבנות וכוונה במצוות? ובין המשנה בריש זבחים לבין המשנה החותמת את הפרק הרביעי?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף ג – "לשם חולין" האם כונה לשם חולין גרועה או טובה יותר מאשר כונה לשם קדש שאינו נכון? לטענתנו, שאלה זו תלויה באופי דין לשמה, כדין במעשה הכהן או בחפצא של הקרבן.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף ח - דין לשמה בפסח ובחטאת האם העובדה כי העדר לשמה בקרבנות הפסח והחטאת פוסל אותם לחלוטין מצביע על שינוי בתפקיד הלשמה בקרבנות אלו?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף ט - זאת תורת החטאת מהו הקו המאחד בין כל קרבנות החטאת – אלו הבאים לשם חטא, חטאות היולדת הנזיר והמצורע, וחטאת נחשון? איזה חיטוי נעשה בחטאת נחשון, וכיצד באה נדבה על אף היותה חטאת?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף י – חטאת ואשם מהו יסוד מחלוקת חכמים ורבי אליעזר בדין אשם שהוקרב שלא לשמו? האם אשם בא לכפרה או לאכילת מזבח?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף טו – הולכה שלא ברגל והולכה על ידי זר מהו היחס בין הולכה שלא ברגל לבין הולכה על ידי זר? שיטת הגר"ח כי הראשונה איננה הולכה כלל, בעוד שהשניה היא הולכה פסולה
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף טז – פסול אונן בקדשים כפילות איסור אכילת אונן בקדשים ברמב"ם וביאורה, חילוק בין איסור מהלכות קדשים לבין איסור מהלכות אנינות.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף טז – פסול אונן בקדשים כפילות איסור אכילת אונן בקדשים ברמב"ם וביאורה, חילוק בין איסור מהלכות קדשים לבין איסור מהלכות אנינות.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף יז – טומאת טבול יום מהו מעמדו של טבול יום? האם הוא נחשב כטמא? והאם עבודתו של כהן מקורח ומגודד פסולה?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף כב - פסול ערל בעבודת המקדש מהו פסולו של ערל, והאם הוא דומה יותר לפסולו של בעל מום, או לפסולו של זר?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף כג – האם טמא מת יכול לשלוח קרבן? נחלקו זקני דרום וריש לקיש האם טמא מת יכול לשלח קרבן. האם הדברים אמורים דווקא בקרבן פסח ונזיר שנטמא, או שמא גם לגבי קרבנות אחרים? והאם יש קשר בין מחלוקת זו לבין מחלוקתם לגבי כהן שעבד כשהוא טמא מת?

עמודים