מסכת זבחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף כד – קבלה וזריקה בימין ביאור מחלוקת התנאים לגבי הצורך בשימוש ביד ימין בקבלה ובזריקה. ביאור החילוק לדעת רבי אלעזר ברבי שמעון בין קרבנות רגילים לבין פר המילואים.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף כט – מקור איסור מחשבה שאינה נכונה בקדשים מהו המקור לאיסור מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו בקדשים? ומהי ההשלכה על הבנת האיסור?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף ל – תפוס לשון ראשון ביאור שיטת רבי מאיר ורבי יהודה, הסוברים 'תפוס לשון ראשון', לאור סוגיית מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף לא – ויקץ כישן הפיגול מהו היחס בין מחשבת חוץ לזמנו למחשבת חוץ למקומו?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף לו – שיטת רבי יהודה בפסול מחשבה מהו מקורו של רבי יהודה, ומה משמעות המקור להבנת שיטתו?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף לז – זריקה ושפיכה מהו היחס שבין זריקה לשפיכה? כיצד למד הרמב"ם הן את מספר המתנות והן אופי הנתינה מאותו הפסוק? האם מספר נתינות מהוות מעשה אחד או מספר מעשים?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף לח – שלש מתנות שבחטאות האם נתינת ג' המתנות הנוספות שבחטאת שווה באופייה לנתינת המתנה הראשונה? האם רבי יוחנן ורב פפא מסכימים או חולקים זה עם זה?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף מג – פקיעת פיגול ופקיעת נותר וטמא מהו היחס בין דינו של עולא, לגבי פקיעת פיגול מן הקומץ, ובין דינו של רבי יוחנן, העוסק בפקיעתם בכלל של איסורים העולים על גבי המזבח.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף מד – פיגול בדבר שיש לו מתירין האם דווקא דבר שיש לו מתירין הוא שיש בו פיגול, או שמא כל דבר שאינו מתיר אחרים? מדוע נצרכו חכמים לשני טעמים על מנת לבאר מדוע אין פיגול בנסכים?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף מה – קדשי עכו"ם מהו הגורם לשוני שבין קדשי עכו"ם לקדשי ישראל על פי רבי שמעון, ומה יסוד מחלוקתו עם רבי יוסי?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף נ – בתר למד או בתר מלמד בעיון זה ננסה לענות על השאלה מדוע אין למד מן הלמד בקדשים, תוך התייחסות למחלוקת האמוראים האם בתר למד אזלינן או בתר מלמד אזלינן.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף נא – אין מעבירין על המצוות בשפיכת שיריים מדוע שופכים את שיירי הדם של חטאות הפנימיות דווקא על יסוד המערבי? האם משום שאין מעבירין על המצוות, או שזהו חידוש מיוחד של התורה? מתי אומרים אין מעבירין על המצוות ומתי אין אנו משתמשים בכלל זה?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף נב – שיירי הדם מהי סברתם של התנאים שחילקו בין חטאות הפנימיות לחיצוניות, וסברו כי שפיכת שיירי הדם תעכב דווקא בחטאות החיצוניות?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף נח – שחיטה בראש המזבח ודין צפון ביאור מחלוקת רבי יוסי ורבי יוסי ברבי יהודה האם ניתן לשחוט קדשי קדשים גם בחלקו הדרומי של המזבח. הצעות שונות בביאור דין שחיטת קדשי קדשים בצפון.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף נט – מזבח שנפגם כל הקדשים שנשחטו שם פסולין מהו הצורך בכפילות הפסוקים 'וזבחת עליו' ו'אבנים שלמות תבנה', אשר לכאורה שניהם מלמדים על הצורך בשלמותו של המזבח? היחס בין מזבח אבנים למזבח אדמה.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף נז – זמן אכילת הפסח לרבי אלעזר בן עזריה האם לדעת רבי אלעזר בן עזריה ניתן לאכול מקרבן הפסח גם לאחר חצות? שיטת האור שמח, והחילוק שבין אכילת קרבן הפסח לאכילת שאר הקרבנות.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף סד – הליכתם של הכהנים על המזבח כיצד מתקיים דין פניה לימין במזבח? ומה היחס בינו לבין דין ההקפה?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף סה – דיני המליקה מדוע נתייחדו הלכות מליקת עופות מדיני שחיטת קדשים בבהמה? קרבן העוף כקרבנו של עני.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף סו – שינוי מעשים מקרבן עוף אחד למשנהו חטאת העוף שעשאה כמעשה עולה ולהפך – האם הפסול נובע מדיני הקרבן עצמו, או מעצם העשיה בו כמעשה קרבן אחר?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף עא – מכירת קרבנות מדוע המשנה הראשונה בפרק התערובות מציעה לפדות את הקרבנות על ידי מכירה ולא על ידי חילול? דין קדשים שנתערבו בקדשים מין במינו.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף עב – דבר שדרכו לימנות וחתיכה הראויה להתכבד מדוע סבורה הגמרא כי אליבא דרבי יוחנן צריכים השוורים ליבטל ברוב, והלא הוא מודה שאפילו חתיכה הראויה להתכבד אינה בטלה, קל וחומר שור שלם.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף עג – ניכבשינהו דניידי מחלוקת רבנו תם ור"י לגבי טרפה שנתערבה בעדר. חילוק בין אי ביטול בעלי חיים לבין איסור כלשהו בעבודה זרה, ובין קדשים לחולין לגבי נכבישנהו דניידי.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף עח – דין 'רואין' רואין אותו כאילו הוא מים - מדוע רק בקדשים יש דעה הסוברת שאומרים 'רואין', ואילו בחולין לא?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף עט – ביטול מצוות זו בזו ואיסורים זה בזה האם ריש לקיש מקבל את טענתו של רבי אלעזר שלשיטת הלל הזקן מצוות מבטלות זו את זו? ואם כן, האם הוא חולק על ההשוואה שבין איסורין למצוות?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף פ – מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע רבי יהושע ורבי אליעזר נחלקו האם עדיף לעבור בידיים על לא תוסיף, או לעבור בשב ואל תעשה על לא תגרע. מדוע מעדיף רבי אליעזר כי האדם יעבור איסור בידיו?

עמודים