מסכת זבחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף פה – שיטת רבי עקיבא: בעלי מומין אם עלו לא ירדו באילו מומים סבר רבי עקיבא כי אם עלו לא ירדו, ומהי הסברא ללמוד זאת מקרבן העוף?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף פו – העלאת אברים למזבח ומעילה בהם קודם ולאחר חצות מהו ההבדל בין קודם חצות לאחריהם, מדוע הוא נוגע דווקא ל'שרירי', והאם יש לחלק בין כשרות האבר להקטרה לבין דין המעילה שבו.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף פז – לינה בראש המזבח מהי סברתו של רבה לכך שלינה אינה מועלת בראש מזבח?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף צב – דם חטאת בכיבוס, כניסה פנימה ושפיכה לרצפה מדוע אין דין כיבוס בדם חטאת העוף? האם יש לכך קשר לבעיות לגבי דין חטאת העוף בכניסה להיכל ובשפיכה לרצפה?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף צג – כיבוס דם חטאת שנפסלה לאחר שהיה לה שעת הכושר יסוד מחלוקת רבי יעקב ורבי שמעון לגבי קרבן שנפסל לאחר שהיתה לו שעת הכושר. ביאור דין כיבוס בדם חטאת.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף צד – דם חטאת שניתן על כלי שאינו ראוי לכיבוס האם יש צורך לגרר דם חטאת שניתז על כלי שאינו בר כיבוס?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף צט – החולקים בבשר הקרבן מדוע נדרשת הגמרא למקור נוסף על מנת ללמוד כי כהן שאינו ראוי לעבודה אינו אוכל בקדשים, מעבר למקור המפורש במשנה? ביאור מצות אכילת קדשים, על פי יסודו של בית הלוי.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף ק – אונן בהבאת קרבנות מדוע מופקע אונן משילוח קרבנותיו? ומהי סברת אביי לחלק בין מקום בו נתחייב בקרבן פסח קודם האנינות, לבין מקום בו נתחייב לאחריה?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף קא – משמעות משיחת כהנים הדיוטות מהי משמעותה של משיחת כהן הדיוט? האם נמשח פנחס מיד לאחר מעשה זמרי, או שמא רק לאחר שנתרצה לעם בימי יהושע?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף קו – השוחט ומעלה בחוץ מהו יסוד האיסור של העלאת קרבנות בחוץ – האם הפגיעה במקדש וקדשיו, או עצם ההקרבה בחוץ?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף קז – היקף איסור המקריב בחוץ: השוחט בגגו של היכל והמקריב בחוץ בזמן הזה בעיון זה נעמוד על נפקא מינות נוספות להבנת יסוד איסור הקרבת קרבנות בחוץ.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף קח – יסוד חיוב המעלה בחוץ האם איסור העלאה בחוץ חל על עצם ההקרבה, או שמא עניינו יצירת מזבח בחוץ? ביאור מחלוקותיהם של רבי שמעון ורבי יוסי לגבי העלה וחזר והעלה, ולגבי הצורך במזבח על מנת לחייב את המקריב בחוץ.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף קיג – טהרת ארץ ישראל ביאור מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש האם נחשבת ארץ ישראל כבדוקה ממתי מבול לצורך שריפת פרה אדומה
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף קיד – שיטת רבי שמעון במקריב מחוסר זמן חוץ למקומו ביאור שיטת רבי שמעון במקריב מחוסר זמן חוץ למקומו.
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף קטו – החלפת הבכורות בכהנים מדוע יש הסוברים כי הבכורות הוחלפו בכהנים כבר בעת מעמד סיני, עוד קודם לחטא העגל? האם יש הבדל בין הפקעת הבכורות מן העבודה בבמה גדולה ובמשכן לבין הפקעתם מן העבודה בבמה קטנה?
הרב ברוך וינטרוב זבחים דף קכ – פסול זמן בבמה וחשיבות הזמן בדיני קרבנות – דרוש לסיום מסכת זבחים הגמרא מסתפקת האם זמן פוסל בבמה – מהם צדדי הספק? על חשיבות הזמן בדיני קרבנות בפרט ובעבודת ה' בכלל.

עמודים