מסכת חולין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי חולין דף יא – רובא דליתא קמן להלכה לא חוששים למיעוט. אולם מהו הדין כאשר לאותו מיעוט מצטרפת חזקה המסייעת לו?
הרב ירון בן צבי חולין דף יב – בל תשחית לכתחילה אין לתת לחרש, שוטה וקטן לשחוט, אף אם עומדים אחרים ובודקים את שחיטתם.
הרב ירון בן צבי חולין דף יג – שחיטת עובד כוכבים מהי הסיבה ששחיטתו של אינו יהודי אינה שחיטה – האם משום שאין הוא מצווה בשחיטה, ולכן כל מי שאינו ישראל שחיטתו פסולה; או משום החשש שהוא שוחט לעבודה זרה, ולכן אם אין הוא עובד ע"ז שחיטתו תהיה כשרה?
הרב ירון בן צבי חולין דף יח – פגימת המזבח מדוע יש שוני בין שיעור פגימת האבנים לשיעור פגימת הסיד?
הרב ירון בן צבי חולין דף יט – האם הכובע נחשב חלק מהקנה או לא? מהי הסיבה שאין לשחוט ממקום שיפוי הקנה ולמעלה?
הרב ירון בן צבי חולין דף כ – אין פסול עיקור סימנים בעוף נדון בדעת רמי בר יחזקאל, האומר שאין פסול עיקור סימנים בעוף, וכיצד מתיישב דין זה עם השוואת חכמים בין שחיטת עוף לשחיטת בהמה.
הרב ירון בן צבי חולין דף כה – האם במעשרות בשלות הפרי קובעת או דרך אכילתו? רבי ישמעאל ברבי יוסי חולק על תנא קמא. נעמוד על מחלוקת רש"י ותוספות בפירוש דבריו.
הרב ירון בן צבי חולין דף כו – החליצה והמיאונין בשלשה דין חליצה מקורו בתורה, בעוד שדין מיאון מקורו בתקנת חכמים. אנו למדים שבחליצה ניתן להסתפק בהדיוטות, בעוד שבמיאון לאחת מהדעות במשנה יש צורך בדיינים מומחים.
הרב ירון בן צבי חולין דף כז – שחיטת שני סימנים בעוף בסוגיה נחלקים רבי ורבי יהודה על המקור לשחיטת עוף. נעיין בסיבה שבגינה לכתחילה יש לשחוט בעוף שני סימנים.
הרב ירון בן צבי חולין דף לב – מה בודק החכם? נעסוק במחלוקת הראשונים בהבנת דברי רבי יוחנן – האם מדובר בבדיקת הסכין או בבדיקת הסימנים של הבהמה.
הרב ירון בן צבי חולין דף לג – הכפרה תלויה בדם בסוגיה מדובר על כך שעיקר שחיטת קדשים באה לשם הוצאת הדם על מנת לזורקו על המזבח, שבמעשה זה תלויה הכפרה. ננסה להעמיק בעניין כפרה זו.
הרב ירון בן צבי חולין דף לד – שטהרתה טומאה היא אצל קודש חכמים קבעו ששמירת הטהרה על ידי אוכלי תרומה אינה נחשבת שמירה מספקת בשביל אכילת קדשים, נעסוק בקביעה זו.
הרב ירון בן צבי חולין דף לט – ממתי נעשה אדם בחזקת מומר? נעסוק בדברי ריש לקיש בעניין אדם ששחט לשם עבודה זרה.
הרב ירון בן צבי חולין דף מ – עירוב כח יהודי וגוי נעסוק בהלכה הקובעת שאם יהודי וגוי יאחזו שניהם ביחד בסכין אחת וישחטו – השחיטה תהיה פסולה.
הרב ירון בן צבי חולין דף מא – כוונתו רק לשם צער ולא לשם ע"ז נעסוק במקרה שבו יהודי שוחט את בהמת חברו לשם עבודה זרה.
הרב ירון בן צבי חולין דף מו – סירכא נעסוק בעניין סירכא.
הרב ירון בן צבי חולין דף מז – דחיית מילה נעסוק בעניין דחיית מילה של וולד עקב מחלה.
הרב ירון בן צבי חולין דף מח – חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה נעסוק בפירושו של רש"י בנוגע להסברו בד"ה שהרי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה.
הרב ירון בן צבי חולין דף נג – מחזיקים מאיסור לאיסור לשיטת שמואל (וכן נפסק להלכה), כאשר יש חשש שהבהמה טריפה משום דרוסה, יש לבדוק אם יש סימן של דריסה בבשר. נברר מדוע אין מעמידים את הבהמה על חזקתה שהיא אינה דרוסה.
הרב ירון בן צבי חולין דף נד – חובת קימה מפני עושי מצווה נעסוק בחיוב לעמוד בפני העוסקים במצווה.
הרב ירון בן צבי חולין דף נה – עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל נעסוק בסוגיית 'עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל' בנוגע לדיני טריפה.
הרב ירון בן צבי חולין דף ס – כלאי זרעים והרכבת אילנות נעסוק בדין כלאיים.
הרב ירון בן צבי חולין דף סא – בדיני התורה הסימנים הם מהות הדין נעסוק בהבחנה שבין הסימנים שניתנו מהתורה בנוגע לדבר מסויים לבין סימנים שנתנו חכמים בנוגע לדבר מסויים.
הרב ירון בן צבי חולין דף סב – אכילת תרנגול הודו עוף טהור נאכל במסורת. אם כן, כיצד אנו אוכלים תרנגול הודו?
הרב ירון בן צבי חולין דף סז – תולעים שבדגים האם מותר לאכול את התולעים שבדגים רק ביחד עם בשר הדג, או שמותר לאכול אותן גם בפני עצמן?

עמודים