מסכת חולין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ כשרות ביצה שנמצא בה דם עיון זה יעסוק בכשרות ביצה שנמצא בה דם. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ קדושת פטר רחם סוגיתנו מעלה ספקות שונים בעניין התקדשות הבכור ביציאתו מן הרחם. נדון בקצרה בחידוש שבאותם ספקות, וביישום הדברים הלכה למעשה. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ טומאה בלועה נדון בשאלת מפתח בביאור דין טומאה בלועה וטהרה בלועה, ונציג יישום מעשי מעניין לסוגיה זו. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ התייעצות עם רב מיקל האם רשאי אדם לפנות בשאלה הלכתית דווקא לרב הידוע כמיקל, כדי שיזכה לתשובה לקולא? ייתכן, שבסוגיתנו ניתן למצוא מענה לשאלה זו. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ פתיחה לפרק "אותו ואת בנו" נדון בקצרה בטעם איסור שחיטת אותו ואת בנו; וכן ביישום איסור זה בשחיטת חולין, ולא רק בשחיטת קודשים. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ כיסוי הדם בבעלי חיים מזומנים מדוע העלתה הברייתא הוה-אמינא שלפיה דמו של בעל חיים מזומן פטור ממצות כיסוי הדם? דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ שנאו בלשון חכמים - על הכרעת ההלכה שבמשנה רבי יהודה הנשיא הכריע הלכה בעניין שחיטה שאינה ראויה ביחס לאיסור אותו ואת בנו וביחס למצות כיסוי הדם. נדון בשאלת הכרעת הלכה בעריכת המשנה, ובמשמעות הכרעתו של רבי בעניין כיסוי הדם. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ עד כסא הכבוד הגמרא מתארת את מאבק יעקב והמלאך, ואת אבק רגליהם שהגיע עד כסא הכבוד. נדון במשמעותה של דרשה זו, ובכוחה של תשובה המגעת אף היא עד כסא הכבוד. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ ובכן צדיקים בסוגיתנו נאמר שהעולם מתקיים בזכות מ`ה צדיקים. נדון במשמעות קביעה זו. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ ביטול בשישים וביטול בשישים ואחד איסור שנתערב בהיתר בטל בשישים. נדון בטעם הלכה זו, וביישום הדברים לגבי ביטול ביצה בשישים ואחת. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ טעם כעיקר נדון בקצרה ביסוד דין טעם כעיקר. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ המתנה בין בשר לחלב נדון בחובה להמתין בין אכילת בשר ואכילת חלב. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ נטילת ידיים לסעודה נעסוק בטעמים לנטילת ידיים לסעודה. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ תפקידה של המליחה סדר המליחה בשלימותו. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ תהליך המליחה נדון ביחס שבין איסור בישול ואיסור אכילה בבשר וחלב. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ שיערו מינימאלי ליד ושומר היחס בין דין בריה לשיעור המינימאלי של יד ושומר דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ משקין שתי אפשרויות בהגדרת משקין - מבוסס על שיעורו של מורנו הרב ליכטנשטיין שליט`א, שסוכם על ידי הרב מתן גלידאי דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ עכבר שחציו בשר וחציו אדמה האם קיים עכבר שנברא מן האדמה? כיצד יש להתייחס לסתירה שבין דברי המשנה בהקשר זה ובין הממצאים המדעיים המוכרים לנו? דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ הפלא שבטבע והפלא שבנס היחס בין החוקיות שבטבע ובין הנס המשדד את מערכות הטבע. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ מתנות זרוע לחיים וקיבה הלכה למעשה הפרשת מתנות זרוע לחיים וקיבה בעידן המודרני - בעיות ופתרונות דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ נתינה ו"עזיבה" במתנות עניים משמעותה של דרשת `תעזוב אותם`, ואופיין של מתנות עניים. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ שילוח הקן בזכר דיון בשילוח הקן בציפור זכר לאור טעמי מצות שילוח הקן. דף יומיומי חולין
הרב אביהוד שורץ לאו הניתק לעשה דיון במשמעות הרעיונית של הכלל `אין לוקים על לאו הניתק לעשה`. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו פתיחה לדיני שחיטה בעיון זה נדון במהותה של מצוות השחיטה וביחס שבינה ובין איסור נבלה. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו קרומית של קנה בעיון זה נדון בהגדרת קרומית של קנה ככלי לעניין טומאה ושחיטת קדשים. דף יומיומי חולין

עמודים