מסכת חולין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי חולין דף צז – קפילא נאמר בגמרא שיש לתת לקפילא לטעום. האם הסיבה היא שיש צורך דווקא במומחה או שמא נצרכת כאן רק נאמנות?
הרב ירון בן צבי חולין דף קב – הגדרת אבר מן החי ובשר מן החי בגמרא למדו שיש שני איסורים שונים על אכילת בעל חיים חי: איסור אבר מן החי ואיסור בשר מן החי. נברר את גדרו של כל איסור.
הרב ירון בן צבי חולין דף קג – הנאת גרונו והנאת מעיו הסוגיה עוסקת בשאלה מתי מתחייב אדם באכילה. נדון בשאלה האם הדין תלוי בהנאת הגרון או הנאת המעיים, ונתייחס לאיסור אכילה ביום כיפור.
הרב ירון בן צבי חולין דף קי – החמרה כמנהג העיר מנהגו של אדם העובר דירה וחובת ההימנעות ממחלוקת.
הרב ירון בן צבי חולין דף קיא – דם הכבד רמת האיסור של דם כבד, ודרך הכשרת כבד.
הרב ירון בן צבי חולין דף קטז – מעמיד דין מעמיד וג'לטין.
הרב ירון בן צבי חולין דף קיז – יד ושומר הבנת המושגים יד ושומר
הרב ירון בן צבי חולין דף קכד – צירוף במגע ובמשא דיון בדברי רבי עקיבא, הסובר שחתיכות הבשר שעל העור (שני חצאי זיתים של בשר נבלה בשני מקומות) אינן מטמאות לא במגע ולא במשא.
הרב ירון בן צבי חולין דף קכג – העור המופשט מן הבהמה דיון בשאלה מכח איזה דין נטמא העור המופשט מן הבהמה.
הרב ירון בן צבי חולין דף קל – ממון שאין לו תובעים נדון בשאלה מדוע אדם שהזיק את מתנות הכהונה (קודם שנתן אותן) אינו חייב לשלם את שווין לכהן, ולמי שייכות המתנות קודם שניתנו.
הרב ירון בן צבי חולין דף קלא – נטילת מתנות כהונה על ידי לויים ביאור הספק בסוגייתנו בנוגע ללויים ומתנות הכהונה.
הרב ירון בן צבי חולין דף קלב – פדיון הבן על ידי כהנת האם כהנת יכולה לקבל מתנות כהונה בכלל, ופדיון הבן בפרט.
הרב ירון בן צבי חולין דף קלז – "הלכה כדברי המכריע" ו"אין הכרעה שלישית מכרעת" דיון בהבדל בין 'המכריע', שהלכה כמותו, ל'הכרעה שלישית', שאינה מכרעת.
הרב ירון בן צבי חולין דף קלח – ציץ הזהב דיון בשאלה היכן היה מונח הציץ, ובדברי הברייתא בסוגייתנו לגבי כיפה של צמר המונחת בראש הכהן הגדול.
הרב ירון בן צבי חולין דף קלט – פתיחה לפרק שילוח הקן טעמי דין שילוח הקן וגדר חיוב המצווה.
הרב ירון בן צבי בכורות דף ג – הקניית אוזן של עובר בכור לגוי בגמרא נאמר שאין לעשות שותפות עם גוי על מנת להפקיע את קדושת הבכור, אולם הראשונים והפוסקים התירו לעשות זאת, ואף הורו כן לכתחילה.
יהודה רוזנברג חולין דף צ – שכן איסורו נוהג בבני נח הגמרא מסבירה שאיסור גיד הנשה נחשב חמור יותר מאיסורים אחרים מכיון שהוא נוהג בבני נח. נדון בקביעה זו ובמשמעותה.
יהודה רוזנברג חולין דף צו – טביעות עין לתלמיד חכם מחזירים אבידה בטביעות עין, ואילו לעם הארץ – לא. נדון בהבדל בין תלמידי חכמים ועמי ארצות בעניין זה.
יהודה רוזנברג חולין דף קד – בשר עוף וחיה בחלב משנתנו עוסקת בשאלה אילו סוגי בשר נכללו באיסור בשר בחלב, ואגב כך גם בשאלה באילו סוגי בשר נאסר אדם הנודר הנאה מ'בשר'. לאור משנה זו נדון בטעמו של האיסור לאכול בשר עוף בחלב, גזירה אטו בשר בהמה.
יהודה רוזנברג חולין דף קט – חלב הכחל לפי לישנא קמא דרב חלב הכחל שלא פירש מותר באכילה עם בשר. נדון בטעמו של היתר זה.
יהודה רוזנברג חולין דף קיח – יד חפצים שונים יכולים לטמא או לקבל טומאה בעזרת מגע ב'יד' שלהם – דבר מה המחובר לחפץ ומסייע באחיזתו, אך איננו חלק מהחפץ עצמו. מהו מעמדה של היד עצמה?
יהודה רוזנברג חולין דף קכה – טומאה רצוצה סוגייתנו מביאה את דברי רבי זירא, הסובר שטומאה רצוצה נחשבת כטומאת מגע. נדון בחידוש זה.

עמודים