מסכת חולין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו גניבת דעת בעיון זה נדון במהותו של איסור גניבת דעת. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו דין בריה וחתיכה הראויה להתכבד בעיון זה נדון ביחס שבין דין בריה, חתיכה הראויה להתכבד ודבר חשוב. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו איסור כולל חמור בעיון זה נדון בדעת רבי יוסי הגלילי שאיסור כולל חל על איסור דווקא אם הוא חמור. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו שיעור המים בנטילת ידיים נדון במהותו של הצורך בשיעור רביעית לנטילת ידים. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו חתיכה נעשית נבלה נדון ביסוד דן חתיכה נעשית נבלה. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו בישול ואכילה בבשר בחלב נדון ביחס שבין איסור האכילה ואיסור ההנאה בבשר בחלב. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו אכילה והנאה בבשר בחלב נדון ביחס שבין איסור האכילה ואיסור ההנאה בבשר בחלב. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו מפרכסת דיון במעמדה של בהמה שנשחטה שחיטה כשרה ועדיין מפרכסת. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו טומאת עור אדם דיון בטומאת עור אדם ובגזירת חכמים שמא יעשה עורות אביו ואמו שטיחין. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו איסור חלב דיון באיכותו הקולינארית של החלב ובסיבת איסור אכלתו. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו טומאת אוכלין באיסורים דיון בדעת רבי שמעון ביחס לטומאת אוכלין באיסורי אכילה. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו שותפות בראשית הגז דיון בשיטת רבי אלעאי ביחס לשותפות בראשית הגז ובתחומים נוספים. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו ראשית הגז ותרומה החילוק המהותי שבין תרומה ובין ראשית הגז והשלכותיו ההלכתיות. דף יומיומי חולין
הרב אברהם סתיו למען ייטב לך והארכת ימים דיון בשכרן של מצוות שילוח הקן וכיבוד אב ואם בעולם הזה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי היחס ליהודי המומר לעבודה זרה יהודי שמומר לעבודה זרה דינו כמי שמומר לכל התורה כולה. בדעת רב ענן ניתן להסביר שכוונת הדברים הם רק ביחס לחומרת החטא ולא לכך שהוא באמת חשוד בכך שהוא עובר על כל העברות שבתורה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי האם קבלת או דחית קרבן ממומר תלויה ברצוננו? בגמרא למדים שאין מקבלים קרבנות ממומר. מלשון פירוש רש`י והרמב`ם ניתן להבין שקבלת הקרבן או אי קבלתו תלויה ברצון שלנו, אפשרות זאת דוחה הגמרא. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי קבלת גזירתם של רבי אמי ורבי אסי רבי מאיר ורבן גמליאל גזרו על הכותים שיהיו כעובדי ע`ז ולא קיבלו את גזירתם. לאחר מכן רבי אמי ורבי אסי גזרו אותה הגזירה וכן קיבלו את גזירתם. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי רובא דליתא קמן להלכה לא חוששים למיעוט. אולם, מהו הדין כאשר לאותו המיעוט מצטרפת חזקה המסייעת לו? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי בל תשחית שחיטה של חרש, שוטה וקטן אסורה לכתחילה אף אם עומדים אחרים ובודקים את שחיטתם. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי שחיטת עובד כוכבים מהי הסיבה ששחיטתו של אינו יהודי אינה שחיטה - האם משום שאין הוא מצווה בשחיטה ולכן כל מי שאינו ישראל שחיטתו פסולה או משום החשש שהוא עובד עבודה זרה ולכן אם אין הוא עובד ע`ז שחיטתו תהיה כשרה? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי פגימת המזבח מדוע יש שוני בין שיעור פגימת האבנים לשיעור פגימת הסיד? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי האם הכובע נחשב חלק מהקנה או לא? מהי הסיבה שאין לשחוט ממקום שיפוי הקנה ולמעלה? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי אין פסול עיקור סימנים בעוף נדון בדעת רמי בר יחזקאל האומר שאין פסול עיקור סימנים בעוף וכיצד מתיישב דין זה עם השוואת חכמים בין שחיטת עוף לשחיטת בהמה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי האם במעשרות בשלות הפרי קובעת או דרך אכילתו? רבי ישמעאל ברבי יוסי חולק על תנא קמא, נעמוד על מחלוקת רש`י ותוספות בפירוש דבריו. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי החליצה והמיאונין בשלשה דין חליצה מקורו בתורה בעוד שדין מיאון מקורו בתקנת חכמים. אנו למדים שבחליצה ניתן להסתפק בהדיוטות בעוד שבמיאון לאחת מהדעות במשנה יש צורך בדיינים מומחים. דף יומיומי חולין

עמודים