מסכת חולין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי שחיטת שני סימנים בעוף בסוגיה נחלקים רבי ורבי יהודה על המקור לשחיטת עוף, נעיין בסיבה שבגינה לכתחילה יש לשחוט בעוף שני סימנים. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי מה בודק החכם? נעסוק במחלוקת הראשונים בהבנת דברי רבי יוחנן בשאלה האם מדובר בבדיקת הסכין או בבדיקת הסימנים של הבהמה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי הכפרה תלויה בדם דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי שטהרתה טומאה היא אצל קודש חכמים קבעו ששמירת הטהרה על ידי אוכלי תרומה אינה נחשבת שמירה מספקת בשביל אכילת קדשים, נעסוק בקביעה זו. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי ממתי נעשה אדם בחזקת מומר? נעסוק בדברי ריש לקיש בעניין אדם ששחט לשם עבודה זרה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי עירוב כוח יהודי וגוי נעסוק בדין שאומר שאם יהודי וגוי יאחזו שניהם ביחד בסכין אחת וישחטו, השחיטה תהיה פסולה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי כוונתו רק לשם צער ולא לשם ע"ז נעסוק במקרה שיהודי שוחט את בהמת חברו לשם עבודה זרה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי סירכא נעסוק בעניין סירכא. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי דחיית מילה נעסוק בעניין דחיית מילה של וולד עקב מחלה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה נעסוק בפירושו של רש`י בנוגע להסברו בד`ה חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי מחזיקים מאיסור לאיסור שיטת שמואל וכן להלכה נפסק שכאשר יש חשש שהבהמה טריפה משום דרוסה, יש לבדוק את הבשר אם יש בו סימן של דריסה. נברר מדוע אין מעמידים את הבהמה על חזקתה שהיא לא דרוסה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי חובת קימה נעסוק בחיוב לעמוד בפני העוסקים במצווה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל נעסוק בסוגיית 'עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל' בנוגע לדיני טריפה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי כלאי זרעים והרכבת אילנות נעסוק בדין כלאיים. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי בדיני התורה הסימנים הם מהות הדין נעסוק בהבחנה שבין הסימנים שניתנו מהתורה בנוגע לדבר מסויים לבין סימנים שנתנו חכמים בנוגע לדבר מסויים. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי אכילת תרנגול הודו עוף טהור נאכל במסורת, אם כן, כיצד אנו אוכלים תרנגול הודו? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי תולעים שבדגים האם מותר לאכול את התולעים שבדגים רק ביחד עם בשר הדג או שמותר לאכול אותם גם פני עצמן? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי טריפה אין לה היתר נעסוק בכוונת דברי הגמרא בנוגע לקביעתה שטריפה, כיון שנטרפה שוב אין לה היתר. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי הוציא העובר את ידו בעזרה נעסוק בספק של הגמרא הדן במקרה בו הוציא העובר את ידו בשעת שחיטת אמו בעזרה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי התר בן פקועה נעסוק בדין פקועה ובמחלוקתם של רבי מאיר וחכמים בהבנת הדין. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי טומאת אוכלין בדגים נעסוק בחילוק שבין דגים שניצודו לבין דגים שלא ניצודו.  דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי תיקון נקב נעסוק ביחס שבין תיקון טריפה לבין תיקון חור בגיד של פצוע דכא. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי מיתה או מלקות ודבר אחר האם 'רשעה' שאינה מסורה לבית דין בפועל פוטרת מביצוע רשעה אחרת? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי עגלה ערופה נעסוק בדין עגלה ערופה שהורדה לנחל וקודם ששחטו אותה נמצא ההורג. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי מצוות כיסוי הדם האם החיוב על כיסוי הדם מטרתו היא מעשית או חינוכית? דף יומיומי חולין

עמודים