מסכת חולין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי עפר ואפר אברהם אבינו השווה עצמו לעפר ואפר ובשל כך זכינו לאפר פרה אדומה ועפר סוטה, נעסוק בהבנת הדברים. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי מדוע גיד הנשה במוקדשין נאסר באכילה? נדון בעניין איסור אכילת גיד הנשה בבהמה אשר הוקדשה דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי איסור גיד הנשה נברר את סיבת החומרה שיש באיסור גיד הנשה אשר ממנה למדים שבעובר של קודשים יש איסור של גיד הנשה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי בשר שנעלם מן העין האם מותר לקנות בשר בחנות של גוי ובאיזה תנאים? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי טביעות עין האם מותר לקנות בשר בחנות של גוי ובאיזה תנאים? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי קפילא נאמר בגמרא שיש לתת לקפילא לטעום, האם הסיבה היא שיש צורך דווקא במומחה או שמא מדובר רק בדין נאמנות? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי הגדרת אבר מן החי ובשר מן החי בגמרא למדים שיש שני איסורים שונים על אכילת בעל חיים חי: איסור אבר מן החי ואיסור בשר מן החי, נברר מה הגדר של כל איסור. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי איזו הנאה מחייבת? הסוגיה עוסקת בשאלה מתי מתחייב אדם באכילה – נדון האם הדין תלוי בהנאת הגרון או הנאת המעיים ונתייחס לאיסור אכילה ביום כיפור. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי בשר חיה ועוף בחלב נעסוק בחומרת הדין של אכילת בשר עוף (וחיה) ובאיסור להעלות בשר עוף (וחיה) וחלב על שולחן אחד. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי כחל מנהגו של אדם העובר דירה וחובת ההימנעות ממחלוקת. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי החמרה כמנהג העיר רמת האיסור של דם כבד, ודרך הכשרת כבד. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי כבד האם המלח מרתיח את הבשר, או שואב ממנו את הדם? דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי מעמיד דין מעמיד וג'לטין דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי יד ושומר הבנת המושגים יד ושומר דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי שיעור האוכלין שיש להם דין יד החילוק בין שיעורו של יד ושיעורו של שומר דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי העור המופשט מן הבהמה דיון בשאלה מדין מה נטמא העור המופשט מן הבהמה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי צירוף במגע ובמשא דיון בדברי רבי עקיבא שאומר שחתיכות הבשר שעל העור (שני חצאי זיתים של בשר נבלה בשני מקומות) אינן מטמאות לא במגע ולא במשא. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי מאהיל כנגע ביאור מחלוקת אביי ורבא בדין האהלה על המת. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי ממון שאין לו תובעים מדוע אדם שהזיק את מתנות הכהונה (קודם שנתן אותן) אינו חייב לשלם את שווים לכהן, ולמי שייכות המתנות קודם שניתנו. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי נטילת מתנות כהונה על ידי לויים ביאור הספק בסוגייתנו בנוגע ללויים ומתנות הכהונה. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי פדיון הבן על ידי כוהנת האם כהנת יכולה לקבל מתנות כהונה בכלל ובפדיון הבן בפרט. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי הלכה כדברי המכריע ואין הכרעה שלישית מכרעת דיון בהבדל בין המכריע שהלכה כמותו להכרעה שלישית שאינה מכרעת. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי ציץ הכהן דיון בשאלה היכן היה מונח הציץ ובדברי הברייתא בסוגייתנו לגבי כיפה של צמר שעליה היה מונח הציץ. דף יומיומי חולין
הרב ירון בן צבי פתיחה לפרק שילוח הקן טעמי דין שילוח הקן וגדר חיוב המצווה. דף יומיומי חולין
הרב עזרא ביק פסול מומר בשחיטה ב דף יומיומי חולין

עמודים