מסכת חולין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יעקב מדן נקובת הוושט שיעור כללי חולין
הרב משה ליכטנשטיין חיוב תרומ מדאורייתא שיעור כללי חולין
הרב משה ליכטנשטיין דרגות חום בהלכה שיעור כללי חולין
הרב משה ליכטנשטיין חיישינן למיעוטא שיעור כללי חולין
הרב משה ליכטנשטיין יינו של מומר שיעור כללי חולין
הרב אביהוד שורץ חולין דף ז – רבי פנחס ורבי חנינא: טבע, ומעל לטבע רבי פנחס ורבי חנינא סבורים כי יש בכוחם להתעלות למעלה מחוקי הטבע. נבחן את משמעותה של קביעה זו, ואת מיקומה כאן – על פתחה של מסכת חולין.
הרב אביהוד שורץ חולין דף ח – דוחקא דסכינא הגמרא בסוגייתנו מזכירה את המונח "דוחקא דסכינא", המאפשר מעבר של טעם מסכין לבשר. נדון ביישומו ההלכתי של מושג זה.
הרב אביהוד שורץ חולין דף יד – מוקצה מחמת איסור כדי להסביר את הוראת רב בעניין איסור אכילה של בהמה שנשחטה בשבת, מצטטת הגמרא בסוגייתנו הלכות שונות העוסקות בענייני מוקצה. נדון באחת מן ההלכות: מוקצה מחמת איסור.
הרב אביהוד שורץ חולין דף טו – הנאה ממעשה שבת נציג בקצרה את יסודות סוגיית הנאה ממעשה שבת: מחלוקת התנאים, סברת האוסרים והמתירים, והכרעת ההלכה.
הרב אביהוד שורץ חולין דף כא – שבירת מפרקת וקביעת רגע המוות הגמרא בסוגייתנו מתארת פגיעות פיזיות חמורות הגורמות למוות מיידי. נדון ביישום הדברים שבסוגייתנו בנוגע לשאלת קביעת רגע המוות והשתלת איברים.
הרב אביהוד שורץ חולין דף כב – תורים ובני יונה סוגייתנו עוסקת בהשוואת התורים ובני היונה. נצטט מדברי הרמב"ן על משמעות בחירת התורים ובני היונה לקורבנות העוף.
הרב אביהוד שורץ חולין דף כח – שחיטת ורידים ר' יהודה דורש לשחוט את הורידים, ולא רק את הקנה והוושט. נעמוד על החידוש שבשיטתו, לאור השוואת שחיטת קודשים ושחיטת חולין.
הרב אביהוד שורץ חולין דף כט – ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף נעיין בקצרה ביסוד מחלוקת האמוראים בשאלה האם ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף או אינה לשחיטה אלא לבסוף.
הרב אביהוד שורץ חולין דף לה – הכשר לטומאה בשחיטה נדון בעמדת ר' שמעון, שלפיה השחיטה מהווה הכשר לקבל טומאה, לאור יסודו של דין הכשר משקה לקבלת טומאה.
הרב אביהוד שורץ חולין דף לו – חיבת הקודש נעסוק בדין הייחודי של הכשר לטומאה מכוח "חיבת הקודש".
הרב אביהוד שורץ חולין דף מב – פתיחה להלכות טריפות נציג בקצרה את הביאור הפשוט למונח "טריפה", ולאיסור "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו".
הרב אביהוד שורץ חולין דף מג – ח"י טריפות נאמרו למשה בסיני חכמים קבעו כי הטריפות למיניהן נלמדו בהלכה למשה מסיני. נדון במשמעותה המעשית של קביעה זו.
הרב אביהוד שורץ חולין דף מט – ברכת כהנים אגב דיון בעניין אחר, נזכרת בסוגייתנו מחלוקת בין ר' ישמעאל ובין ר' עקיבא בעניין ברכת כהנים. נדון בדבריו של ר' ישמעאל, ובברכה שזוכים לה הכהנים מאת ה'.
הרב אביהוד שורץ חולין דף נ – מקיפים בבני מעיים בסוגייתנו מבואר שניתן לדמות נקב באיבר פנימי לנקב מלאכותי (`מקיפין`), וכך לברר האם הנקב אירע קודם שחיטה או אחריה. מדובר על קולא גדולה בהלכות טריפות, ונדון בדברי הראשונים אודותיה.
הרב אביהוד שורץ חולין דף נו - על האחריות הבין-אישית שבפסיקת הלכה במהלך הדיון בבדיקת דרוסת חולדה, מצטטת הגמרא מחלוקת יסודית בעניין הגישה העקרונית לפסיקת ההלכה. נעיין בפירושו של בעל "מנחת יצחק" לדברי הגמרא.
הרב אביהוד שורץ חולין דף נז – מחקר מדעי ורוח הקודש: ביאור דרשני במעשה רבי שמעון בן חלפתא והנמלים הגמרא מספרת סיפור מדהים על ניסוי שערך רבי שמעון בן חלפתא בנמלים. נדון במקצת דברי המפרשים בנושא, ובמשמעותם לסוגיות העוסקות בענייני טריפות.
הרב אביהוד שורץ חולין דף סג – רב וצייד עוף טהור נאכל במסורת. מי מוסמך לקבוע את המסורת? האם יהיה זה רב תלמיד חכם, או שמא דווקא צייד-זאולוג, הבקיא בעופות למיניהם?
הרב אביהוד שורץ חולין דף סד – כשרות ביצה שנמצא בה דם עיון זה יעסוק בכשרות ביצה שנמצא בה דם.
הרב אביהוד שורץ חולין דף ע – קדושת פטר רחם סוגייתנו מעלה ספקות שונים בעניין התקדשות הבכור ביציאתו מן הרחם. נדון בקצרה בחידוש שבאותם ספקות, וביישום הדברים הלכה למעשה.
הרב אביהוד שורץ חולין דף עא – טומאה בלועה נדון בשאלת מפתח בביאור דין טומאה בלועה וטהרה בלועה, ונציג יישום מעשי מעניין לסוגיה זו.

עמודים