מסכת חולין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ חולין דף עז – התייעצות עם רב מיקל האם רשאי אדם לפנות בשאלה הלכתית דווקא לרב הידוע כמיקל, כדי שיזכה לתשובה לקולא? ייתכן שבסוגייתנו ניתן למצוא מענה לשאלה זו.
הרב אביהוד שורץ חולין דף עח – פתיחה לפרק "אותו ואת בנו" נדון בקצרה בטעם איסור שחיטת אותו ואת בנו; וכן ביישום איסור זה בשחיטת חולין, ולא רק בשחיטת קודשים.
הרב אביהוד שורץ חולין דף פד – כיסוי הדם בבעלי חיים מזומנים מדוע העלתה הברייתא הוה-אמינא שלפיה דמו של בעל חיים מזומן פטור ממצות כיסוי הדם?
הרב אביהוד שורץ חולין דף פ"ה – "שנאו בלשון חכמים": על הכרעת ההלכה שבמשנה רבי יהודה הנשיא הכריע הלכה בעניין שחיטה שאינה ראויה ביחס לאיסור אותו ואת בנו וביחס למצות כיסוי הדם. נדון בשאלת הכרעת הלכה בעריכת המשנה, ובמשמעות הכרעתו של רבי בעניין כיסוי הדם.
הרב אביהוד שורץ חולין דף צא – עד כסא הכבוד הגמרא מתארת את מאבק יעקב והמלאך, ואת אבק רגליהם שהגיע עד כסא הכבוד. נדון במשמעותה של דרשה זו, ובכוחה של תשובה, המגעת אף היא עד כסא הכבוד.
הרב אביהוד שורץ חולין דף צב – ובכן צדיקים בסוגייתנו נאמר שהעולם מתקיים בזכות מ"ה צדיקים. נדון במשמעות קביעה זו.
הרב אביהוד שורץ חולין דף צח – ביטול בשישים וביטול בשישים ואחד איסור שנתערב בהיתר בטל בשישים. נדון בטעם הלכה זו, וביישום הדברים לגבי ביטול ביצה בשישים ואחת.
הרב אביהוד שורץ חולין דף צט – טעם כעיקר נדון בקצרה ביסוד דין טעם כעיקר.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קה – המתנה בין בשר לחלב נדון בחובה להמתין בין אכילת בשר ואכילת חלב.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קו – נטילת ידיים לסעודה נעסוק בטעמים לנטילת ידיים לסעודה.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קיב – תפקידה של המליחה האם המלח מרתיח את הבשר, או שואב ממנו את הדם?
הרב אביהוד שורץ חולין דף קיג – תהליך המליחה סדר המליחה בשלימותו.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קיט – שיעור מינימלי ליד ולשומר היחס בין דין בריה לשיעור המינימאלי של יד ושומר.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קכ – משקין שתי אפשרויות בהגדרת משקין – מבוסס על שיעורו של מורנו הרב ליכטנשטיין זצ"ל, שסוכם על ידי הרב מתן גלידאי.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קכו – עכבר שחציו בשר וחציו אדמה: על סתירות בין דברי חז"ל ובין ממצאים מדעיים האם קיים עכבר שנברא מן האדמה? כיצד יש להתייחס לסתירה שבין דברי המשנה בהקשר זה ובין הממצאים המדעיים המוכרים לנו?
הרב אביהוד שורץ חולין דף קכז – הפלא שבטבע והפלא שבנס היחס בין החוקיות שבטבע ובין הנס המשדד את מערכות הטבע.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קלג – מתנות זרוע לחיים וקיבה הלכה למעשה הפרשת מתנות זרוע לחיים וקיבה בעידן המודרני – בעיות ופתרונות.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קלד – "נתינה" ו"עזיבה" במתנות עניים משמעותה של דרשת "תעזוב אותם", ואופיין של מתנות עניים.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קמ – שילוח הקן בזכר דיון בשילוח הקן בציפור זכר לאור טעמי מצות שילוח הקן.
הרב אביהוד שורץ חולין דף קמא – לאו הניתק לעשה דיון במשמעות הרעיונית של הכלל "אין לוקים על לאו הניתק לעשה".
הרב אברהם סתיו חולין דף ב – פתיחה לדיני שחיטה בעיון זה נדון במהותה של מצוות השחיטה וביחס שבינה ובין איסור נבלה.
הרב אברהם סתיו חולין דף ג – קרומית של קנה בעיון זה נדון בהגדרת קרומית של קנה ככלי לעניין טומאה ושחיטת קדשים.
הרב אברהם סתיו חולין דף ט – סכנתא ואיסורא בעיון זה נדון ביחס שבין ספק איסורא ובין ספק סכנתא.
הרב אברהם סתיו חולין דף י – סכין שנמצאת פגומה בעיון זה נדון במחלוקת רב הונא ורב חסדא בדין סכין שנמצאת פגומה לאחר השחיטה.
הרב אברהם סתיו חולין דף טז – תלוש ולבסוף חיברו בעיון זה נדון במעמדו של חפץ תלוש שלבסוף חיברו בתחומים הלכתיים שונים.

עמודים