מסכת יבמות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ יבמות דף קכא - מים שאין להם סוף נזכיר יסודות אחדים בסוגיית מים שאין להם סוף.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף צט - כהן הנושא נשים בעבירה נדון ביסוד ההלכה של כהן הנושא נשים בעבירה שאינו חולק בתרומה ואינו עובד במקדש.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף ק - חלוקת תרומה לאשת כהן בעיון הקודם התחלנו לעסוק בברייתא בדף צ"ט המונה עשרה אישים שאף שאוכלים תרומה, אין חולקים להם תרומה בגורן. בין היתר, מונה הברייתא את אשת הכהן. נפרט בעיון הנוכחי אודות מעמדה לעניין חלוקת התרומה בשלבים השונים של נישואיה ושל חייה האישיים
הרב אביהוד שורץ יבמות דף קיד - נאמנות אישה וחשש "דדמי" שלושה פרקים בחלקה האחרון של מסכת יבמות עוסקים בדיני עגונה. הפרק העשירי, שאותו כבר למדנו, מחדש את הקולא הגדולה שלפיה אף שבדיני ערוה עסקינן, ניתן להאמין אפילו לעד אחד. בפרק החמישה עשר, שאת לימודו אנו מתחילים היום, מתחדש חידוש נוסף: לעיתים גם האישה עצמה נאמנת לומר 'מת בעלי'. מן הסוגיה להלן בדף קט"ז (במחלוקת בית שמאי ובית הלל) עולה שאף שנאמנות זו חורגת מגדרי ההלכה המקובלים, חכמים חידשו את קיומה כדי להקל על בנות ישראל שלא יוותרו עגונות, ומתוך הנחה שאישה "דייקא ומינסבא". נעסוק בהבנת הדין
הרב אברהם סתיו יבמות דף לט – עבירה לשמה דיון באופן שבו יש לבצע "עבירה לשמה", לאור מחלוקת אבא שאול וחכמים.
הרב אברהם סתיו יבמות דף מה – גוי ועבד שבא על בת ישראל דיון במעמדו של ילד שנולד מנכרי ובת ישראל
הרב אברהם סתיו יבמות דף מו - מילה וטבילה בגירות דיון ביחס שבין המילה והטבילה בתהליך הגירות.
הרב אברהם סתיו יבמות דף נב – ייבום בלי מאמר דיון במעמד היבמה ביחס ליבם ובהשלכותיו לגבי ייבום בלי מאמר.
הרב אברהם סתיו יבמות דף נג – אין קישוי אלא לדעת דיון במהותו וגדריו של הכלל "אין קישוי אלא לדעת".
הרב אברהם סתיו יבמות דף נט – והוא אשה בבתוליה יקח דיון באופיו וגדריו של הציווי על כהן גדול לישא בתולה.
הרב אברהם סתיו יבמות דף ס – גיורת פחותה מבת שלוש דיון בטעמו של רבי שמעון האוסר גיורת לכהן רק אם נתגיירה לאחר גיל שלוש.
הרב אברהם סתיו יבמות דף סו – אשת כהן אוכלת בתרומה עיון באופי דין אכילת תרומה של אשת כהן.
הרב אברהם סתיו יבמות דף יז – עשאום עובדי כוכבים גמורים הגמרא (טז ע"ב-יז ע"א) דנה באריכות בשאלה האם יש לחשוש שגוי המקדש בת ישראל קידושיו קידושין משום שהוא אחד מעשרת השבטים. עיקר הדיון עוסק בשאלה המציאותית של גורל עשרת השבטים, אך בשלהי הסוגיה מגיעה הגמרא לנקודה עקרונית יותר...
הרב אברהם סתיו יבמות דף לח - אין ספק מוציא מידי ודאי דיון בכלל "אין ספק מוציא מידי ודאי" במקרה של "ספק ויבם בנסכי סבא" לעומת "נפל הבית עליו ועל אמו".
הרב אברהם סתיו יבמות דף עג – ביכורים, תרומה ומעשר שני דיון באופי דין הביכורים לאור מחלוקת התנאים בסוגיה.
הרב אברהם סתיו יבמות דף עד – ביכורים בשמיטה דיון בשאלה האם יש מצוות ביכורים בשנת השמיטה.
הרב אברהם סתיו יבמות דף פ – מעמד הסריס כגדול דיון במחלוקת רב ושמואל במעמדו של הסריס לאחר גיל שתים עשרה.
הרב אברהם סתיו יבמות דף צד – ריח הגט דיון בטעמו וגדריו של ריח הגט הפוסל מן הכהונה
הרב אברהם סתיו יבמות דף צה – הבא על אחות אשתו דיון באופי איסור אחות אשה לאור דין הבא על אחות אשתו.
הרב אברהם סתיו יבמות דף קח – אופי מעשה המיאון דיון באופי של מעשה המיאון לאור הניסוחים והמקרים המתוארים בגמרא
הרב אברהם סתיו יבמות דף קכב – פירות שביעית ששמרם גוי דיון במעמדם של פירות שביעית שנשמרו בידי גוי מתוך המושג "פירות של עזיקה".
הרב אברהם סתיו יבמות קכב – פירות שביעית ששמרם גוי דיון במעמדם של פירות שביעית שנשמרו בידי גוי מתוך המושג "פירות של עזיקה".
הרב אברהם סתיו יבמות קכב – פירות שביעית ששמרם גוי דיון במעמדם של פירות שביעית שנשמרו בידי גוי מתוך המושג "פירות של עזיקה".
הרב אברהם סתיו יבמות קכב – פירות שביעית ששמרם גוי דיון במעמדם של פירות שביעית שנשמרו בידי גוי מתוך המושג "פירות של עזיקה".
הרב אברהם סתיו יבמות דף סז – עובר במעי זרה זר הוא נעסוק בדיון הגמרא על קביעת המשנה אודות הדין במקרה שבו הכהן מת והניח אחריו אישה מעוברת.

עמודים