מסכת יבמות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו יבמות דף פא – תרומה בזמן הזה דיון ביחס שבין חיוב תרומות ומעשרות בארץ ישראל לקיומו של בית מקדש.
הרב אברהם סתיו יבמות דף פז – או הודע אליו חטאתו דיון באופי הידיעה הנדרשת לשם חיוב קרבן חטאת.
הרב אברהם סתיו יבמות דף פח - נאמנות עד אחד באיסורים דיון בהסברו של רש"י לכך שעד אחד נאמן באיסורים.
הרב אברהם סתיו יבמות דף קא – בית דין של חליצה דיון בתפקיד בית הדין בחליצה לאור המחלוקת בעניין מספר הדיינים.
הרב אברהם סתיו יבמות דף קב – מנהג מבטל הלכה? במשנה בתחילת הפרק (קא ע"א) נאמר: "חלצה במנעל – חליצתה כשרה". היינו שלכתחילה יש לחלוץ בסנדל ולא במנעל, ורק בדיעבד מועילה חליצה במנעל. נעסוק בשינוי הדין וביחס בין מנהג להלכה
הרב אברהם סתיו יבמות דף קט – הנודר כאילו בנה במה דיון במשמעותה וטעמה של השוואת הנודר נדר לבונה במה.
הרב אברהם סתיו יבמות דף קטו – עד אחד במלחמה במשנה הפותחת את הפרק (קיד ע"ב) נאמר שאישה לא נאמנת לומר שמת בעלה כאשר יש מלחמה בעולם, והגמרא (שם) הסבירה זאת בכך שהאישה אומרת "בדדמי", היינו שהיא אומרת שמת כאשר נראה לה מן המציאות בשטח שיש לכך סבירות גבוהה, אף שלא ראתה זאת באופן וודאי במו עיניה. אנו נתמקד בשאלה העולה מדברי הראשונים על אתר - האם אנו חוששים שמא העד אמר "בדדמי"?
הרב אברהם סתיו יבמות דף קטז – גמלא פרחא בגמרא (קטז ע"א) מסופר על גט שנכתב בסורא ולאחר מכן התברר שבאותו יום היה בנהרדעא אדם ששמו זהה לשם הבעל הכתוב בגט. נעסוק בדין הגמרא ובחידוש התוספות על אתר
הרב אברהם סתיו יבמות דף קטז – גמלא פרחא בגמרא (קטז ע"א) מסופר על גט שנכתב בסורא ולאחר מכן התברר שבאותו יום היה בנהרדעא אדם ששמו זהה לשם הבעל הכתוב בגט. נעסוק בדין הגמרא ובחידוש התוספות על אתר
הרב ירון בן צבי יבמות דף לג – פיתוי קטנה אונס נינהו ידוע כי קטן אינו חייב במצוות וכי אינו נענש אם עובר על איסורי תורה...
הרב ירון בן צבי יבמות דף מ - אכילת קודשים נעסוק בשאלה האם ניתן להשוות בין כוונה באכילת קודשים לכוונה בפעולת הייבום
הרב ירון בן צבי יבמות דף מא – יבמה שחוזרת להיתרה הראשון נעסוק במצבים בהם נשארת זיקת אחות יבימתו מחד, אך האישה מותרת בייבום מאידך
הרב ירון בן צבי יבמות דף מב – חייס עילוי נעסוק ביחס בין הריגת עובר להריגת אדם, בדגש על אימו
הרב ירון בן צבי יבמות דף מז – 'אם בא על בת כהן לא פסלה' נדון בשאלת איסור ישראלית לגר שנתגייר
הרב ירון בן צבי יבמות דף מט – בן הנדה בשיעור זה נעסוק במעמדו הייחודי של בן נידה לעניין ממזרות
הרב ירון בן צבי יבמות דף מח – עבד כנעני נעסוק בנושא מעמדו של הגיור של עבד כנעני בתוך גיורו ולחאר גיותו
הרב ירון בן צבי יבמות דף נד – נפל מן הגג ונתקע נעסוק בהבנת המקרה של נפל מן הגג ונתקע ביבימתו
הרב ירון בן צבי יבמות דף נה – אשה מתקדשת לבעלה בהעראה נדון במחלוקת הסוגיות ביחס לגמר ביאה ולהעראה בקניין קידושין
הרב ירון בן צבי יבמות דף נו – מן הנישואין פסולות נדון בשאלה כיצד להתייחס למצב בו האישה נשאה ועוד לא נבעלה לדיני פסול נישואים לכהן ולאכילה בתרומה
הרב ירון בן צבי יבמות דף סא – איסור גיורת לכהן נעסוק בהסבר שיטת רש"י בהגדרת איסור הנישואין של זונה לכהן
הרב ירון בן צבי יבמות דף סב – שלשה דברים עשה משה מדעתו נדון בהבנת הדברים שמשה הבין מדעתו
הרב ירון בן צבי יבמות דף סג – אשה רעה בסוגייתנו עוסקת הגמרא בדרשות על הפסוק מספר קהלת "ומוצא אני מר ממות את האשה אשר היא מצודים וחרמים לבה אסורים ידיה" (ז, כו). מסופר שכאשר רב יהודה אביו של רב יצחק לימד אותו את הפסוק הזה, שאל רב יצחק את אביו האם יש לו דוגמא לאשה רעה, ואמר לו רב יהודה שאשתו, אמו של רב יצחק היא דוגמא לאשה רעה. על פניו לא מובן כיצד דיבר רב יהודה לשון הרע על אשתו, ויתכן לומר שבדבריו התכון ללמד את ההיתר לשאלתם של היושבים בישראל 'מצא או מוצא'. כיצד יתכן שיהיה מותר לומר שאשה מסויימת היא רעה?! בפשטות ניתן לומר שאשה כזו שניתן לומר עליה 'מר ממות', הטבע שלה מפורסם בפני כל ולכן אמירה זו אינה נכללת באיסור של לשון הרע. הקושי בהסבר זה הוא שלא ברור איזה אדם יכנס למיטה חולה שכזו – אם ידוע לו כי מדובר באשה 'רעה', מדוע שיתחתן איתה? אפשר לומר שמדובר בנטיות הטבעיות של אותה אשה, אך יש לה הבחירה לשנות את הטבע שלה והיא עובדת על מידותיה; החתן רואה באותה אשה את הטוב שבה ומאמין שיהיה להם טוב בחייהם ביחד. הרב ירון בן צבי
הרב ירון בן צבי יבמות דף סח – תרומה דרבנן נעסוק בשאלה מדוע החרש פוסל בת כהן מלאכול בתרומה ומדוע נישואים לכהן חרש אינן מתירים לאכול אף בתרומה דרבנן
הרב ירון בן צבי מסכת יבמות דף ע – מזיד או אנוס? נעסוק בשני הסברים לקביעה שכהן ערל אסור בתרומה אך אשתו ועבדיו מותרים.
הרב ירון בן צבי יבמות דף עה – ניקב לא מוליד נדון בהגדרתו המשפטית של פצוע דכא

עמודים