מסכת יבמות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי יבמות דף צו – 'תורתו של משה היא' נעסוק בשאלה האם וכיצד דברי ר' אליעזר נאמרו מפי רבו למרות שאמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם ובהקבלה בין ר' אליעזר למשה רבינו
הרב ירון בן צבי יבמות דף צו – 'תורתו של משה היא' נעסוק בשאלה האם וכיצד דברי ר' אליעזר נאמרו מפי רבו למרות שאמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם ובהקבלה בין ר' אליעזר למשה רבינו
הרב ירון בן צבי יבמות דף צו – 'תורתו של משה היא' נעסוק בשאלה האם וכיצד דברי ר' אליעזר נאמרו מפי רבו למרות שאמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם ובהקבלה בין ר' אליעזר למשה רבינו
הרב ירון בן צבי יבמות דף צו – 'תורתו של משה היא' נעסוק בשאלה האם וכיצד דברי ר' אליעזר נאמרו מפי רבו למרות שאמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם ובהקבלה בין ר' אליעזר למשה רבינו
הרב ירון בן צבי יבמות דף צו – 'תורתו של משה היא' נעסוק בשאלה האם וכיצד דברי ר' אליעזר נאמרו מפי רבו למרות שאמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם ובהקבלה בין ר' אליעזר למשה רבינו
הרב ירון בן צבי יבמות דף צו – 'תורתו של משה היא' נעסוק בשאלה האם וכיצד דברי ר' אליעזר נאמרו מפי רבו למרות שאמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם ובהקבלה בין ר' אליעזר למשה רבינו
הרב ירון בן צבי יבמות דף צו – 'תורתו של משה היא' נעסוק בשאלה האם וכיצד דברי ר' אליעזר נאמרו מפי רבו למרות שאמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם ובהקבלה בין ר' אליעזר למשה רבינו
הרב ירון בן צבי יבמות דף צו – 'תורתו של משה היא' נעסוק בשאלה האם וכיצד דברי ר' אליעזר נאמרו מפי רבו למרות שאמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם ובהקבלה בין ר' אליעזר למשה רבינו
הרב ירון בן צבי יבמות דף צו – 'תורתו של משה היא' נעסוק בשאלה האם וכיצד דברי ר' אליעזר נאמרו מפי רבו למרות שאמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם ובהקבלה בין ר' אליעזר למשה רבינו
הרב ירון בן צבי יבמות דף צו – 'תורתו של משה היא' נעסוק בשאלה האם וכיצד דברי ר' אליעזר נאמרו מפי רבו למרות שאמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם ובהקבלה בין ר' אליעזר למשה רבינו
הרב ירון בן צבי יבמות דף צו – 'תורתו של משה היא' נעסוק בשאלה האם וכיצד דברי ר' אליעזר נאמרו מפי רבו למרות שאמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם ובהקבלה בין ר' אליעזר למשה רבינו
הרב ירון בן צבי יבמות דף צו – 'תורתו של משה היא' נעסוק בשאלה האם וכיצד דברי ר' אליעזר נאמרו מפי רבו למרות שאמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם ובהקבלה בין ר' אליעזר למשה רבינו
הרב ירון בן צבי יבמות דף צו – 'תורתו של משה היא' נעסוק בשאלה האם וכיצד דברי ר' אליעזר נאמרו מפי רבו למרות שאמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם ובהקבלה בין ר' אליעזר למשה רבינו
הרב ירון בן צבי יבמות דף צו – 'תורתו של משה היא' נעסוק בשאלה האם וכיצד דברי ר' אליעזר נאמרו מפי רבו למרות שאמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם ובהקבלה בין ר' אליעזר למשה רבינו
הרב ירון בן צבי יבמות דף צח – ייחוס גנטי נעסוק בהמשך הדיון בשאלת השתלת ביציות - האם היא האם היולדת או בעלת הביצית. הדיון מתוך הסברות רחמנא אפקורי אפקר לזרעיה וגר שנתגייר כקטן שנולד דמי
הרב ירון בן צבי יבמות דף צז – מעמדה של האם בהפריה מלאכותית* נעסוק בשאלת ייחוס הוולד אחר האם במצב של אם פונדקאית (הפרית מבחנה ותרומת ביציות, ובראיה לכך מסוגייתנו לגבי תרומת ביצית
הרב ירון בן צבי יבמות דף קד – 'להילוכא עבדי' נעסוק באבחנה בין הגדרת נעל לענין טומאת מדרס להגדרתה לענין מצות החליצה
הרב ירון בן צבי יבמות דף קי – בנרש מינסב נסיבי והדר מותבי אבי כורסייא נעסוק בדין הפקעת קידושין בהקשר של הסוגיה שלנו וסוגיות מקבילות
הרב ירון בן צבי יבמות דף קיא – ייבום למפרע נעסוק בתנאים ובמחלוקות סביב השאלה האם מלמדים קטנה למאן
הרב ירון בן צבי יבמות דף קיב – בין חרש לשוטה נעסוק באבחנות בין חרש לשוטה ובהסבר מדוע יש לחרש קידושין דרבנן
הרב ירון בן צבי יבמות דף עו – הזרעה מלאכותית מתורם זר שהוא יהודי בפוסקים ישנו דיון בעניין קיום מצוות פריה ורביה במקרה שבו זרעו של אדם נמצא באמבט ונתעברה מזרע זה אשה – האם האדם שמזרעו נתעברה האשה יצא בכך ידי חובת קיום מצוות פריה ורביה?
הרב ירון בן צבי יבמות דף עז – בֶּן־מִי־זֶה הַנַּעַר בספר שמואל א פרק יז מסופר על 'מלחמת דוד וגולית'; מאורע זה משמעותי מאוד בכלל אולם נראה שיש לו משמעות נוספת ביחס לדיון בסוגייתנו אודות האיסור של 'לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'... עד עולם'.
הרב ירון בן צבי יבמות דף צ – בין בשוגג בין במזיד נעסוק בדיון אודות ניסיונו של רב חסדא להוכיח שיש בידי חכמים את הסמכות לעקור דבר מהתורה בכדי להעמיד את גזירתם
הרב ירון בן צבי יבמות דף קג – נעל בסוגייתנו דנים בעניין הנעל הכשרה לחליצה; ניתן לחלק בין הדרישה המגדירה נעל מהבחינה הפורמלית לבין הדרישה מהבחינה הפונקציונלית. נרחיב בעניין מחלוקת הראשונים בנושא
הרב ירון בן צבי יבמות דף קיז – דלא ידעה במאי משתריא במשנה שבסוגייתנו נחלקו בית שמאי ובית הלל בהיקף הנאמנות שנותנים בידי אישה שאומרת כי בעלה מת; הבסיס לדיון הוא תקנתם של חכמים להתיר לאשה להינשא ללא עדים על מיתת בעלה בכדי למנוע עיגון. לדעת בית שמאי, אישה שמעידה כי בעלה מת מותרת להינשא ומקבלת את כתובתה. לדעת בית הלל מותרת אותה אישה להינשא אך אינה מקבלת את כתובתה1. להלכה מקבלים בית הלל את דברי בית שמאי. מסיבה זו, לכאורה היה מקום לברר מדוע ראה רב נחמן צורך לחזור על דברי המשנה באומרו: "באת לבית דין ואמרה מת בלעי התירוני להנשא מתירין אותה להנשא ונותנין לה כתובתה". מכל מקום נעסוק בהמשך דבריו ובספקות שעלו בגמרא בעקבותיהם:

עמודים