מסכת יבמות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי יבמות דף קיח – תמות נפשה עם פלשתים למדנו לעיל שמתירין אשה להנשא על פי עדותה שמת בעלה; במשנה שבסוגייתנו אנו למדים שאמנם מתירים אשה שמעידה כך להנשא אך לא מתירים לצרתה להנשא על פי עדותה זו: "האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים ובאה ואמרה מת בעלי תנשא ותטול כתובתה וצרתה אסורה". נדון בדברי הסוגיה בעניין
הרב ירון בן צבי יבמות דף קיט – חליצה שלא לצורך נעסוק ביחס בין סוגייתנו לדברים שנאמרו לעיל (דף לה ע"ב) שבמידה ןהייתה חליצה שלא לצורך, האשה שחלצו לה מותרת להינשא לכהן
הרב ירון בן צבי יבמות דף קה – כוונה בתפילה נעסוק בשאלה מהי הכוונה הנדרשת לתפילה, בסברת ר' חיים מבריסק ובדיון עליו הוא מתבסס
הרב ירון בן צבי יבמות דף סט – הבא על ארוסתו בבית חמיו הולד ממזר. נדון בשתי אפשרויות להבין את חזקת רוב בעילות אחר הבעל ומתוכה את מחלוקת האמוראים בנוגע למעמדו של הוולד מביאת ארוסתו בבית חמיו
רבני ותלמידי הישיבה יבמות לו - עבר ונשא מינקת או שנשא אישה בלי "הבחנה" נעסוק בהלכותיו של מי שהיפר את תקנת חכמים, ונשא אלמנה מינקת או שנשא אלמנה בלי להמתין "חודשי הבחנה".

עמודים