מסכת כתובות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ כתובות דף צז - מעורבות בית דין בגביית מזונות נדון בהלכה המאפשרת לאלמנה לגבות את מזונותיה שלא בבית דין.
הרב אביהוד שורץ כתובות דף צח - אונאה בקרקעות לנוכח ההלכה של אישה שמכרה קרקעות משל בעלה שלא בשוויין המדוייק, נדון בדברי הראשונים בסוגייתנו ביחס לאונאה בקרקעות
הרב אביהוד שורץ כתובות דף קד - "אשכבתיה דרבי" – עליונים ותחתונים נבהיר את המושגים "עליונים" ו"תחתונים" בהקשר לתפילות התלמידים לרפואת רבי יהודה הנשיא לפני מותו.
הרב אביהוד שורץ כתובות דף קיא - שלוש השבועות ניגע במילים ספורות בקצה סוגיית "שלוש השבועות".
הרב אביהוד שורץ כתובות דף קיב - קדושת ארץ ישראל וקדושת התורה נדון במעשהו של ר' זירא שסיכן עצמו כדי לעלות לארץ ישראל, ונקשור את הדברים לחג מתן תורתנו.
הרב אביהוד שורץ כתובות דף יד - נאמנות הבועל בצירוף לנאמנות האישה האם כאשר ישנה הודאה של הבועל נאמנות האישה מתעצמת?
הרב אברהם סתיו כתובות דף ו' - "מסוכריא דנזייתא" – עקרונות בדין "פסיק רישיה" בשבת דיון באופיו וגדריו של דין "פנים חדשות" בחיוב שבע ברכות.
הרב אברהם סתיו כתובות דף ו - "מסוכריא דנזייתא" – עקרונות בדין "פסיק רישיה" בשבת דיון באופיו וגדריו של דין "פנים חדשות" בחיוב שבע ברכות.
הרב אברהם סתיו כתובות דף ב – נסתחפה שדהו סוגייתנו עוסקת בדין המובא במשנה להלן (נז ע"א), "הגיע זמן ולא נישאו - אוכלות משלו, ואוכלות בתרומה". היינו: כאשר הבעל מתעכב ולא נושא את אשתו לאחר שהגיע הזמן המיועד, הוא חייב במזונותיה.
הרב אברהם סתיו כתובות דף טו – תרי רובי דיון באופי הדרישה של "תרי רובי" כדי להכשיר לכהונה אישה שנבעלה.
הרב אברהם סתיו כתובות דף טז – שור שחוט לפניך דיון במשמעות הביטוי "שור שחוט לפניך" ובמשמעותו ההלכתית.
הרב אברהם סתיו כתובות דף כב – אמתלא דיון באופייה ועוצמתה של ה"אמתלא".
הרב אברהם סתיו כתובות דף כג – התירוה לינשא דיון במשמעות העובדה שבית הדין התיר את האישה על מעמדה ההלכתי כשהגיעו ראיות חדשות.
הרב אברהם סתיו כתובות דף כט – תשלומי קנס לאנוסה דיון בטעם תשלומי הקנס לאנוסה וביחס של התורה למעשה האונס.
הרב אברהם סתיו כתובות דף לו – חיוב קנס באיילונית דיון במחלוקת הראשונים בעניין קנס של איילונית.
הרב אברהם סתיו כתובות דף לז – קים ליה בדרבה מיניה – מקור הדין עיון במשמעות דין "קים ליה בדרבה מיניה" לאור מקורותיו.
הרב אברהם סתיו כתובות דף מג – כתובת בת לאביה דיון במקור וטעם הדין שכתובת הבת שייכת לאביה.
הרב אברהם סתיו כתובות דף מד – מוציא שם רע על נערה יתומה דיון בחיוב קנס של מוציא שם רע בנערה יתומה.
הרב אברהם סתיו כתובות דף נ – המבזבז אל יבזבז יותר מחומש דיון בתקנת אושא שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש לאור סוגיית הבבלי והירושלמי.
הרב אברהם סתיו כתובות דף נא – תחלתה באונס וסופה ברצון דיון במחלוקת אבוה דשמואל ורבא בעניין "תחלתה באונס וסופה ברצון".
הרב אברהם סתיו כתובות דף נז – הגיע זמן ולא נישאו דיון במעמדה של אישה שהגיעה זמנה להינשא ולא נישאת.
הרב אברהם סתיו כתובות דף נח – אכילת יבמה בתרומה דיון במעמדה של יבמה בת ישראל הזקוקה לכהן לעניין אכילת תרומה.
הרב אברהם סתיו כתובות דף סד – המשרה את אשתו על ידי שליש דיון באפשרות של הבעל להאכיל את אשתו על ידי שליש.
הרב אברהם סתיו כתובות דף סה – ייחוד בגדים לימי נדה דיון במנהג הנשים ללבוש בגדים מיוחדים בימי נדתן, ובהשלכותיו.
הרב אברהם סתיו כתובות דף עא – 'הוא נתן אצבע בין שיניה' דיון במחלוקת התנאים בעניין אישה שנדרה ובעלה קיים את נדרה.

עמודים