מסכת כתובות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו כתובות דף עב – נישואין לבן זוג שאינו שומר מצוות דיון בנישואין לבן זוג שאינו שומר מצוות לאור סוגיית העוברת על דת משה ויהודית.
הרב אברהם סתיו כתובות דף עח - האישה שנפלו לה נכסים דיון במעמד נכסי האישה שנפלו לה לאחר אירוסיה
הרב אברהם סתיו כתובות דף פה – דין על פי אומדנא
הרב אברהם סתיו כתובות דף פו – פריעת בעל חוב מצוה דיון במקורו ומהותו של דין "פריעת בעל חוב מצוה".
הרב אברהם סתיו כתובות דף צב – לוקח שקנה את כל השדות ומכן אחת מהן דיון במעמד שיעבוד הקרקעות במקרה של לוקח שמכר ללוקח.
הרב אברהם סתיו כתובות דף צג – שלש נשים סקירת הדיון ההלכתי-מתמטי סביב משנת "שלוש נשים".
הרב אברהם סתיו כתובות דף צט – לתקוני שדרתיך ולא לעוותי דיון בגדרי סברת "לתקוני שדרתיך ולא לעוותי"
הרב אברהם סתיו כתובות דף קו – תרומת הלשכה ושימושיה תרומת הלשכה ושימושיה
הרב אברהם סתיו כתובות דף קז – עמד בדין וברח עמד בדין וברח - נעסוק במצבים בהם היבם עומד ובורח לפני היבום ובמחלוקת האם הוא מתחייב במזונות
הרב אברהם סתיו כתובות דף ח – פנים חדשות דיון באופיו וגדריו של דין "פנים חדשות" בחיוב שבע ברכות.
הרב אברהם סתיו כתובות דף ט – קינוי וסתירה דין באופי איסור אישה שזינתה על בעלה ובצורך בקינוי וסתירה לשם כך.
הרב אברהם סתיו כתובות דף ל – הכל בידי שמים? דיון במשמעות הקביעה "הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים" ובסוגיית היחס בין הבחירה האנושית להשגחה האלוקית.
הרב אברהם סתיו כתובות דף עח - האישה שנפלו לה נכסים חכמים תיקנו שנכסי אישה נשואה יהיו ברשות בעלה במהלך תקופת הנישואין, הוא יאכל את פירותיהם, ולא תהיה לאישה רשות למוכרם. במהלך תקופת האירוסין אין הבעל אוכל את הפירות הנכסים, והמשנה דנה האם האישה יכולה למוכרם. נדון במחלוקת בית שמאי ובית הלל ובפירושים שהוצעו לה
הרב אברהם סתיו כתובות עט – נפלו לה פירות מחוברים דיון במעמד הפירות המחוברים לקרקע לעניין אכילת הבעל בפירות נכסי אשתו.
הרב אברהם סתיו כתובות דף פו – פריעת בעל חוב מצוה דיון במקורו ומהותו של דין "פריעת בעל חוב מצוה".
הרב אברהם סתיו כתובות דף ק – מה כח בית דין יפה דיון במשמעות סברת "אם כן מה כח בית דין יפה".
הרב ירון בן צבי כתובות דף ג – 'דאיכא צנועות דמסרן נפשיה' נעסוק בדיון הראשונים אודות אופי מעשה הצנועות שלא מסרו עצמן להגמון תחילה אלא מסרו עצמן למיתה ואודות הגדרתו ההלכתית של מעשה זה
הרב ירון בן צבי כתובות דף ד – חג של החתן והכלה נעסוק בהיתה ההלכתי לקיים את ביאת המצוה בליל החתונה גם בתוך ימי האבלות
הרב ירון בן צבי כתובות דף ה – בין דם לדם ננסה לעמוד על ההבדל בין חבלות רגילות בשבת לבין חבלה הנגרמת לאישה מכוח ביאת המצוה, על בסיס השיטות השונות הבסוגיה.
הרב ירון בן צבי כתובות דף י – כתובה נעסוק בשאלה האם כתובה היא דאו' הוא דרבנן, ובאבחנות השונות בראשונים בשאלה זו
הרב ירון בן צבי כתובות דף יא – 'זכין' לקטין נעסוק במשמעות דין זכין לקטן לעייני גירות.
הרב ירון בן צבי כתובות דף יב – חינה נעסוק באבחנה המובאת בירושלמי ובראשונים בין כתובת בתולה לכתובת אלמנה
הרב ירון בן צבי כתובות דף יז – אי דמיין עלייכו ככשורא נעסוק בשתי סברות בעניין היסוד להיתר איחוד בין אם לבנה, ובנ"מ ביניהם לעניין אימוץ. במסגרת הסברות דנים בדיון הגמרא על המעשה 'אי דמיין עלייכו ככשורא
הרב ירון בן צבי כתובות דף יט – 'כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד' נעסוק בהבהרת היחס בין דיני מודעה לדיני כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד
הרב ירון בן צבי כתובות דף יח – עדים החתומים על השטר נעסוק בשאלה האם יש לחקור את העדים החתומים על שטר במצבים בהם יש חשש לרמאות.

עמודים