מסכת כתובות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ כתובות דף כז - ניסוך ובעילה: דרוש לפורים דרוש קצר לפורים
הרב אביהוד שורץ כתובות דף כח - "להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן" נדון בגדר נאמנותו של אדם להעיד על מה שראה כשהיה קטן.
הרב אביהוד שורץ כתובות דף לד - בין מיתה למלקות בדין קים ליה בדרבה מיניה נדון בתפיסות היסוד בדין קים ליה בדרבה מיניה, ובהבחנה האפשרית בין מיתה ובין מלקות.
הרב אביהוד שורץ כתובות דף לה - תנא דבי חזקיה בהתאם לתפיסות השונות שהוצגו אתמול בדין קים ליה בדרבה מיניה, נעיין בדין תנא דבי חזקיה.
הרב אביהוד שורץ כתובות דף מא - מודה בקנס פטור נדון ביסוד ההלכה שלפיה המודה בקנס פטור.
הרב אביהוד שורץ כתובות דף מב -"לא זכתה תורה לאב אלא משעת נתינה" על רקע מחלוקת ר' שמעון וחכמים בתחילת הפרק הרביעי, נדון באופי זכותו של האב בתשלומים על פגיעה בבתו
הרב אביהוד שורץ כתובות דף מח - עולה עמו ואינה יורדת עמו נדון בהיקפה ובמשמעותה של הקביעה ההלכתית "עולה עמו ואינה יורדת עמו".
הרב אביהוד שורץ כתובות דף מט - חיוב האב במזונות ילדיו נדון במקורות ההלכה ביחס לחיוב האב לזון את ילדיו, ונזכיר גם שאלות אקטואליות בעניין זה
הרב אביהוד שורץ כתובות דף נה - תוספת כתובה נדון בקציר האומר בנקודות אחדות הנוגעות לתוספת כתובה.
הרב אביהוד שורץ כתובות דף נו - מתנה על מה שכתוב בתורה אגב סוגיית מתנה על מה שכתוב בתורה, נזכיר בקצרה חקירת מפתח בדיני תנאים.
הרב אביהוד שורץ כתובות דף סב - מצות עונה נדון במצות עונה, ונסיים בקישורם של הדברים לימי הפסח.
הרב אביהוד שורץ כתובות דף סג - צניעותו של רבי עקיבא נדון בראשיתו של רבי עקיבא כפי שהיא מתוארת בסוגייתינו.
הרב אביהוד שורץ כתובות דף סט - חיוב "פרנסה" לאור המחלוקת שבסוגייתינו בעניין גביית פרנסה מנכסים משועבדים, נדון בשתי שאלות יסוד ביחס לעצם חיוב האב לפרנס את בתו ולשלם את הוצאות חתונתה. הרב אביהוד
הרב אביהוד שורץ כתובות דף ע - כפיית גט נדון בדברי התוספות בסוגייתינו ביחס להלכת "יוציא ויתן כתובה".
הרב אביהוד שורץ כתובות דף ע"ו - כאן נמצאו כאן היו נדון בחידוש ההלכתי בדבר "כאן נמצאו כאן היו" ובהגדרת "לידת הספק".
הרב אביהוד שורץ כתובות דף עז - רב המצורעים נדון בהיבט אחד בסיפור "גניבת סכינו של מלאך המוות" על ידי ר' יהושע בן לוי.
הרב אביהוד שורץ כתובות דף פג - סילוק נעסוק בדין סילוק
הרב אביהוד שורץ כתובות דף פד - אין מרחמים בדין נברר את משמעותה של הקביעה "אין מרחמים בדין".
הרב אביהוד שורץ כתובות דף צ - בין קטן שהגדיל לגר שהתגייר נדון במחלוקת הרמב"ם והתוספות בעניין ההבדל שבין קטן שהגדיל וגר שהתגייר.
הרב אביהוד שורץ כתובות דף צא - זכות המלווה בנכסים משועבדים נדון ב"חקירה" שמעלים התוספות בסוגייתינו בדבר טיב זכותו של המלווה בנכסיו המשועבדים של הלווה.
הרב אביהוד שורץ כתובות דף צז - מעורבות בית דין בגביית מזונות נדון בהלכה המאפשרת לאלמנה לגבות את מזונותיה שלא בבית דין.
הרב אביהוד שורץ כתובות דף צח - אונאה בקרקעות לנוכח ההלכה של אישה שמכרה קרקעות משל בעלה שלא בשוויין המדוייק, נדון בדברי הראשונים בסוגייתנו ביחס לאונאה בקרקעות
הרב אביהוד שורץ כתובות דף קד - "אשכבתיה דרבי" – עליונים ותחתונים נבהיר את המושגים "עליונים" ו"תחתונים" בהקשר לתפילות התלמידים לרפואת רבי יהודה הנשיא לפני מותו.
הרב אביהוד שורץ כתובות דף קיא - שלוש השבועות ניגע במילים ספורות בקצה סוגיית "שלוש השבועות".
הרב אביהוד שורץ כתובות דף קיב - קדושת ארץ ישראל וקדושת התורה נדון במעשהו של ר' זירא שסיכן עצמו כדי לעלות לארץ ישראל, ונקשור את הדברים לחג מתן תורתנו.

עמודים