מסכת כתובות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ כתובות דף יד - נאמנות הבועל בצירוף לנאמנות האישה האם כאשר ישנה הודאה של הבועל נאמנות האישה מתעצמת?
הרב אברהם סתיו כתובות דף ו' - "מסוכריא דנזייתא" – עקרונות בדין "פסיק רישיה" בשבת דיון באופיו וגדריו של דין "פנים חדשות" בחיוב שבע ברכות.
הרב אברהם סתיו כתובות דף ו - "מסוכריא דנזייתא" – עקרונות בדין "פסיק רישיה" בשבת דיון באופיו וגדריו של דין "פנים חדשות" בחיוב שבע ברכות.
הרב אברהם סתיו כתובות דף ב – נסתחפה שדהו סוגייתנו עוסקת בדין המובא במשנה להלן (נז ע"א), "הגיע זמן ולא נישאו - אוכלות משלו, ואוכלות בתרומה". היינו: כאשר הבעל מתעכב ולא נושא את אשתו לאחר שהגיע הזמן המיועד, הוא חייב במזונותיה.
הרב אברהם סתיו כתובות דף טו – תרי רובי דיון באופי הדרישה של "תרי רובי" כדי להכשיר לכהונה אישה שנבעלה.
הרב אברהם סתיו כתובות דף טז – שור שחוט לפניך דיון במשמעות הביטוי "שור שחוט לפניך" ובמשמעותו ההלכתית.
הרב אברהם סתיו כתובות דף כב – אמתלא דיון באופייה ועוצמתה של ה"אמתלא".
הרב אברהם סתיו כתובות דף כג – התירוה לינשא דיון במשמעות העובדה שבית הדין התיר את האישה על מעמדה ההלכתי כשהגיעו ראיות חדשות.
הרב אברהם סתיו כתובות דף כט – תשלומי קנס לאנוסה דיון בטעם תשלומי הקנס לאנוסה וביחס של התורה למעשה האונס.
הרב אברהם סתיו כתובות דף לו – חיוב קנס באיילונית דיון במחלוקת הראשונים בעניין קנס של איילונית.
הרב אברהם סתיו כתובות דף לז – קים ליה בדרבה מיניה – מקור הדין עיון במשמעות דין "קים ליה בדרבה מיניה" לאור מקורותיו.
הרב אברהם סתיו כתובות דף מג – כתובת בת לאביה דיון במקור וטעם הדין שכתובת הבת שייכת לאביה.
הרב אברהם סתיו כתובות דף מד – מוציא שם רע על נערה יתומה דיון בחיוב קנס של מוציא שם רע בנערה יתומה.
הרב אברהם סתיו כתובות דף נ – המבזבז אל יבזבז יותר מחומש דיון בתקנת אושא שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש לאור סוגיית הבבלי והירושלמי.
הרב אברהם סתיו כתובות דף נא – תחלתה באונס וסופה ברצון דיון במחלוקת אבוה דשמואל ורבא בעניין "תחלתה באונס וסופה ברצון".
הרב אברהם סתיו כתובות דף נז – הגיע זמן ולא נישאו דיון במעמדה של אישה שהגיעה זמנה להינשא ולא נישאת.
הרב אברהם סתיו כתובות דף נח – אכילת יבמה בתרומה דיון במעמדה של יבמה בת ישראל הזקוקה לכהן לעניין אכילת תרומה.
הרב אברהם סתיו כתובות דף סד – המשרה את אשתו על ידי שליש דיון באפשרות של הבעל להאכיל את אשתו על ידי שליש.
הרב אברהם סתיו כתובות דף סה – ייחוד בגדים לימי נדה דיון במנהג הנשים ללבוש בגדים מיוחדים בימי נדתן, ובהשלכותיו.
הרב אברהם סתיו כתובות דף עא – 'הוא נתן אצבע בין שיניה' דיון במחלוקת התנאים בעניין אישה שנדרה ובעלה קיים את נדרה.
הרב אברהם סתיו כתובות דף עב – נישואין לבן זוג שאינו שומר מצוות דיון בנישואין לבן זוג שאינו שומר מצוות לאור סוגיית העוברת על דת משה ויהודית.
הרב אברהם סתיו כתובות דף עח - האישה שנפלו לה נכסים דיון במעמד נכסי האישה שנפלו לה לאחר אירוסיה
הרב אברהם סתיו כתובות דף פה – דין על פי אומדנא
הרב אברהם סתיו כתובות דף פו – פריעת בעל חוב מצוה דיון במקורו ומהותו של דין "פריעת בעל חוב מצוה".
הרב אברהם סתיו כתובות דף צב – לוקח שקנה את כל השדות ומכן אחת מהן דיון במעמד שיעבוד הקרקעות במקרה של לוקח שמכר ללוקח.

עמודים