מסכת כתובות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי כתובות דף לט – שומר פתאים ה' נעסוק בדיני המשמשת במוך ובהשלכה של דין שור פתאים ה' על דין זה
הרב ירון בן צבי כתובות דף מ – 'ולו תהיה לאשה' נעסוק בשאלה האם יש איסור פלילי באונס, ובהגיון הפנימי העומד מאחורי הפיתרון המופיע בתורה – נישואין בין האנס לבין האנוסה.
הרב ירון בן צבי כתובות דף מה – דאישתני גופא אישתני קטלא נעסוק בשאלה האם משתנה דינה של נערה המאורסה בהגיעה לבגרות או עם כניסתה לחופה
הרב ירון בן צבי כתובות דף מו – 'שבח נעורים' נעסוק במקור לדין שבח נעורים - לאביה ובמשמעותו
הרב ירון בן צבי כתובות דף מז – 'מעשה ידיה' נעסוק בהשוואה בין דין מעשי ידיה בקטנה ובנערה באב ובאדון
הרב ירון בן צבי כתובות דף נב – מזונות ופרנסת הבנות נעסוק בהשוואה בין חיוב פרנסת הבנות לחיוב במזונותיהם, בחיי האב ולאחר מותו על ידי בניו (אחי הבנות)
הרב ירון בן צבי כתובות דף נג – מחילה על כתובה נעסוק במחלוקת האמוראים והראשונים בשאלה האם אישה שמחלה כתובתה – מחויבים האחים לתת לה מזונות
הרב ירון בן צבי כתובות דף נד – כתובה לארוסה נדון בשאלה האם יש תקנת כתובה מן האירוסין.
הרב ירון בן צבי כתובות דף נט – 'מעשה ידיה' נדון בשאלת המעמד של מתן מעשי ידיה של האישה לבעלה
הרב ירון בן צבי כתובות דף ס – לא תתארס ולא תינשא נעסוק בשאלה מדוע יש צורך להבחין 24 חודש בנישואיה השניים של אישה מינקת
הרב ירון בן צבי כתובות דף סא – עולה עמו ואינה יורדת עמו נדון במחלוקת להאם דין 'עולה עמו ואינה יורדת עמו' כולל גם את חיובי הקבורה
הרב ירון בן צבי כתובות דף עג – מום שמבטל את הקידושין נעסוק ביישוב הסתירה בין סוגיות שונות ביחס לשאלה איזה סוג של מום מגדיר את הקידושין כקידושי טעות ואיזה מום תלוי בתנאי בקידושין
הרב ירון בן צבי כתובות דף עד – "כל מילתא דליתא בשליחות, ליתא בתנאי" נעסוק בהקבלה בין דיני תנאים בחליצה לדיני שליחות בחליצה ומחלוקת הרמב"ם והרמב"ן בנושא.
הרב ירון בן צבי כתובות דף עה – מי הוא המוחזק : נעסוק במחלוקת ראשונים בשאלה מיהו המוחזק בכסף הכתובה במצב של אישה שיש עילה לגירושיה
הרב ירון בן צבי כתובות דף פ – נכסים בחזקתן נעסוק בהשווה בדיני ירושת ממון בין מצב בו קיים ממון אשר היה שייך או משועבד לשומרת יבם שמתה, לבין מצב בדיני ירושה בו נפל הבית עליו ועל אשתו ולא ידוע מי מת קודם
הרב ירון בן צבי כתובות דף פא – ספק סוטה שמת בעלה נעסוק בביאור המחלוקת בשאלת תשלום הכתובה של ספק סוטה שמת בעלה
הרב ירון בן צבי כתובות דף פב – כתובה אחת נעסוק בדיני תשלום הכתובה של יבם שגירש את יבמתו לאחר שכנס אותה
הרב ירון בן צבי כתובות דף פז – שבועת היתומים ושבועת רב פפא שבועת היתומים ושבועת רב פפא
הרב ירון בן צבי כתובות דף פח – בכלל מאתיים מנה נדון באפשרויות שונות לחייב אישה בשבועה במקרה של נתינת כתובה בשלבים, כחלק מדין 'בכלל מאתיים מנה'
הרב ירון בן צבי כתובות דף פט – גביית שני שטרות שני שטרות היוצאין בזה אחר זה גביית שני שטרות שני שטרות היוצאין בזה אחר זה
הרב ירון בן צבי כתובות דף צד – 'מה שגבה' נעסוק בשאלה מהי ההכרעה במקרה בו בעל חוב מאוחר גבה את חובו לפני בעל חוב מוקדם.
הרב ירון בן צבי כתובות דף צה – 'נחת רוח' נעסוק במערכת הטענות הקיימת בין הנשים והלוקח במקרה בו אדם שהיה נשוי לשתי נשים מכר את השדה המשועבדת לכתובותיהן
הרב ירון בן צבי כתובות דף צו – כבוד התפילין נעסוק בסוגית כבוד התפילין וחליצתן על ידי עבד ועל ידי תלמיד
הרב ירון בן צבי כתובות דף קא – 'בת אשתי' נדון בשתי אפשרויות להבין את התחייבות אב לזון את בת אשתו מנישואים ראשונים
הרב ירון בן צבי כתובות דף קב – אלא בההיא הנאה דקמיחתני אהדדי גמרי ומקני להדדי נעסוק בשתי פרשנויות לדברי הגמרא שחפצים שמוענקים על ידי הורי החתן והכלה לבני הזוג אינם צריכים קנין 'והן הן הדברים הנקנים באמירה'

עמודים