מסכת כתובות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי כתובות דף קג – יומא דאשכבתיה דרבי נעסוק במספר הסברים שניתנו על ידי גדולי ישראל למימרה 'כל מי שהיה נוכח במיתתו של רבי זכאי לחיי העולם הבא'.
הרב ירון בן צבי כתובות דף קח – נכסים מרוביםכתובות דף קח – נכסים מרובים נעסוק באבחנה בין נכסים מרובים ונכסים מועטים בירושת בנים ובנות . הרב
הרב ירון בן צבי כתובות דף קט – 'אי שתקת שתקת ואי לא מהדרנא שטרא למרייהו' נעסוק באפשרויות השונות להבין מהי המחלוקת בנוגע ליכולת לקנות דרך במצב של לוקח שדה המוקפת בשדות חברו
הרב ירון בן צבי כתובות דף קי – על דעת כן נשאה נעסוק בפרטי הדינים של מקרים בהם יכולים הבעל או האשה לכפות האחד את השני לשנות את מקום המגורים שלהם
הרב ירון בן צבי כתובות דף כד – אשה מיוחסת בסוגייתנו מובאת ברייתא אשר עוסקת בשאלה האם שני אנשים שמעידים האחד על חברו (וכל אחד על עצמו) שהאחר והוא כהנים הנם עדים נאמנים. הברייתא מכריעה כי לעניין אכילת תרומה הם נאמנים אך לעניין נשיאת אשה מיוחסת הם לא נאמנים. נעסוק בשיטת רש"י בהסבר הדין
הרב ירון בן צבי כתובות דף כה – עדות על נשיאת כפיים. הגמרא בסוגייתנו עוסקת בשאלה האם מעלים אדם לכהונה לפי שנשא כפיו. לעיל (דף כד ע"א) למדנו שזר שנשא את כפיו על מנת לברך ברכת כהנים עובר על עשה; איסור זה הינו איסור מהתורה הנלמד מהפסוק "כה תברכו את בני ישראל (במדבר ו, כג), אשר ממנו נלמד כי הכהנים דווקא הם שמברכים ולא אחרים. נעסוק בדיון אודות ברכת הכוהנים בבבל
הרב ירון בן צבי כתובות דף כו – כהן חלל אינו לוי וגייתנו עוסקת בדרכים שמחזיקים אדם לכהונה. דוגמאות לדרכים אלו מובאות בסוגיה - חלוקת תרומה ומעשר ראשון. מי שמקובל שמחלקים לו תרומה ומעשר ראשון, מוחזק ככהן. נעסוק בקביעתו של רב חסדא ובהשוואתו לדיון בפדיון בכורות
הרב ירון בן צבי כתובות דף כו – כהן חלל אינו לוי סוגייתנו עוסקת בדרכים שמחזיקים אדם לכהונה. דוגמאות לדרכים אלו מובאות בסוגיה - חלוקת תרומה ומעשר ראשון. מי שמקובל שמחלקים לו תרומה ומעשר ראשון, מוחזק ככהן. בהקשר זה אומר רב חסדא שבמקרה שבו יש קול על אדם (בן כהן) שהוא בן גרושה או בן חלוצה (מה שמגדיר אותו כחלל), אך ידוע שחלקו לו מעשר ראשון - הוא כהן, משום שלא סביר לומר שהוא לוי משום שאביו כהן נעסוק בדינו של רב חסדא והשוואה לפדיון בכורות
הרב ירון בן צבי כתובות דף סו – 'הכל כמנהג המדינה' סוגייתנו עוסקת ברכוש שמכניסה הכלה מבית אביה לחתן. הסוגיה מביאה שתי משניות. במשנה אחת נידונה השאלה כיצד יש לראות מצב בו החותן טוען שלאח המת רצה ליתן נדוניה מסויימת ואילו ליבם הוא מוכן לתת נדוניה פחותה, במשה אחרת מובאת לכאורה מחלוקת בה לדעת תנא קמא יש שומה מסויימת כיצד לחשב את ההתחייבות של החתן לכלה ביחס לרכוש שהכלה מכניסה, ולדעת רבן שמעון בן גמליאל 'הכל כמנהג המדינה'. נעסוק בהבנת המחלוקת
הרב ירון בן צבי כתובות דף סז – 'אשר יחסר לו' מצוות הצדקה היא מצוה כה חשובה עד שאמרו עליה חכמים כי היא "שקולה צדקה כנגד כל המצוות" (בבא בתרא דף ט ע"א). בסוגייתנו מובא מעשה של הלל הזקן: 'שלקח לעני בן טובים אחד סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו. פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, ורץ לפניו שלושה מילין'.. נעסוק בדינו של הלל ובהשלכותיו
הרב ירון בן צבי כתובות דף סח – ירושת הבנים והבנות וכתובת בנין דיכרין מהתורה רק הבנים יורשים את אביהם, לכן הם חייבים לדאוג לצרכי הבנות ומכך הם חייבים במזונות ובפרנסה שלהן. כפי שאנו למדים לעיל (דף נב עמוד ב) חיוב המזונות הוא אחד מתנאי הכתובה שהבעל מתחייב לאשתו: "בנן נוקבן דיהוין ליכי מינאי, יהוין יתבן בביתי ומיתזנן מנכסי עד דתלקחון לגוברין". לעומת זאת, בסוגייתנו אנו למדים שפרנסה היא העברת חלק מהירושה לבנות לצורך נדוניא שלהן – מדובר בחיוב נפרד. נעסוק בדין פרנסת הבנות ויחסו לכתובה ולירושה
הרב ירון בן צבי כתובות דף סח – ירושת הבנים והבנות וכתובת בנין דיכרין מהתורה רק הבנים יורשים את אביהם, לכן הם חייבים לדאוג לצרכי הבנות ומכך הם חייבים במזונות ובפרנסה שלהן. כפי שאנו למדים לעיל (דף נב עמוד ב) חיוב המזונות הוא אחד מתנאי הכתובה שהבעל מתחייב לאשתו: "בנן נוקבן דיהוין ליכי מינאי, יהוין יתבן בביתי ומיתזנן מנכסי עד דתלקחון לגוברין". לעומת זאת, בסוגייתנו אנו למדים שפרנסה היא העברת חלק מהירושה לבנות לצורך נדוניא שלהן – מדובר בחיוב נפרד. נעסוק בדין פרנסת הבנות ויחסו לכתובה ולירושה
הרב ירון בן צבי כתובות דף כד – אשה מיוחסת נעסוק בשאלה האם צריך להביא שני עדים על מנת להעיד על כשרות אדם שאינונו מכירים את ייחוסו
רבני ותלמידי הישיבה כתובות דף קה - הנוטל שכר לדון נעסוק בטעם ההלכה האוסרת על הדיין ליטול שכר.

עמודים