מסכת מכות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ מכות דף ט – חיוב גלות בסומא נעמוד על שאלת יסוד בחיוב גלות כפי שהיא משתקפת במחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה בדין גלות בסומא.
הרב אביהוד שורץ מכות דף י – בשבח תלמוד תורה אגב דין תלמיד שגלה, שמגלים רבו עמו, נעסוק במעלתו ובסגולתו המיוחדת של תלמוד תורה.
הרב אביהוד שורץ מכות דף טז – בל תשקצו סוגייתנו מחדשת: `המשהה את נקביו – עובר משום 'לא תשקצו'`. נדון ביסודו ובאופיו של איסור זה.
הרב אביהוד שורץ מכות דף יז – דין בריה סוגייתנו מבארת את מחלוקת רבי שמעון וחכמים בדין ברייה. נדון בקצרה בהלכה ייחודית זו.
הרב אביהוד שורץ מכות דף כג – תרי"ג מצוות שבתורה רבי שמלאי דורש שיש בתורה תרי`ג מצוות, ומוסיף ודורש שהנביאים הלכו ו'צמצמו' את המניין הזה. נדון בשני ההיגדים שבדרשה זו.
הרב ברוך וינטרוב מכות דף ו – נמצא אחד מהן קרוב או פסול נמצא אחד מהן קרוב או פסול – עדותן בטלה. האם די בהצטרפות בשעת הראייה, או שמא רק הצטרפות בשעת העדות פוסלת את הכת כולה? מה טעמה של פסילה נרחבת זו?
הרב ברוך וינטרוב מכות דף ז – "זכותה של ארץ ישראל": בין סנהדרין שבארץ ישראל לסנהדרין שבחוצה לארץ ננסה לחבר בין הנושאים השונים העולים במשנה האחרונה של הפרק הראשון: סתירת דינו של נידון למוות שברח, דברי רבי טרפון ורבי עקיבא כי אילו היו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם, ובעיקר ההבדל שבין סנהדרין שבארץ ישראל לסנהדרין שבחוצה לארץ
הרב ברוך וינטרוב מכות דף ח – יסוד חיובו של רוצח בשגגה מה יסוד חיובו של רוצח בשגגה? האם שייך בו פטור כוח כוחו כבכל התורה כולה? מדוע בעל הבית שרצח בשוגג את הנכנס לביתו שלא ברשות פטור מגלות?
הרב ברוך וינטרוב מכות דף יג – מלקות מה מקומן של המלקות בדיני העונשין של התורה? ומה היחס בין מקומן שם ובין השאלה אם חייבי מיתות בית דין בכלל מלקות ארבעים?
הרב ברוך וינטרוב מכות דף יד – טמא שאכל את הקודש היאך מחייב רבי יוחנן על מגע של טמא בתרומה ופוטר על מגעו בקודש? מה מוקד איסורו של טמא בקודשים?
הרב ברוך וינטרוב מכות דף טו – לאו הניתק לעשה ולאו שקדמו עשה מה מוגדר כלאו הניתק לעשה ומה מוגדר כלאו שקדמו עשה? מה משמעות ההבדל שבין המושגים?
הרב ברוך וינטרוב מכות דף כ – המקיף פאת ראשו האם איסור הקפת הראש הוא איסור על מעשה ההקפה או איסור להיות מוקף? האם הוא איסור בפני עצמו, או שמא סעיף של האיסור להידמות לגויים?
הרב ברוך וינטרוב מכות דף כא – חילוק למלקות העובר על אותה עברה מספר פעמים בזו אחר זו – מתי חייב על כל אחת ואחת, ומדוע?
הרב ברוך וינטרוב מכות דף כב – מניין המלקות וסמכותם של חכמים כיצד הגבילו חכמים את מספר המלקות המרבי לשלושים ותשע? האם מדרשת הכתובים, או שמא מתקנה דרבנן? למי עצמה גדולה יותר - לחכמים או לתורה?
הרב שמואל שמעוני מכות דף ד – ענישה כפולה בעד זומם נחלקו רבי מאיר וחכמים אם יש בעד זומם חיוב מלקות מלבד חיוב `כאשר זמם`. במה נחלקו? אם יש חיוב כפול – מה שורשו?
הרב שמואל שמעוני מכות דף ה – מועד חלות החיוב בנפשות ובקנס ואופיו אימתי חלים חיוב נפשות וחיוב קנס? האם התשובה לשאלה זו נגזרת ישירות מאופי החיוב?
הרב שמואל שמעוני מכות דף יא – עַד מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדֹל מדוע נקצב עונשו של רוצח בשגגה לפי חייו של אדם אחר?
הרב שמואל שמעוני מכות דף יב – כהן גדול שנמצא חלל ננסה לבאר את המחלוקת אם מתה כהונה או בטלה כהונה על רקע מחלוקת התנאים בדין עבודת חלל.
הרב שמואל שמעוני מכות דף יח – מקרא ביכורים ודין "כל הראוי לבילה" מה פשרו של דין `כל הראוי לבילה`? מה עניינו אצל ביכורים? מה בין ביכורים שחייבים בקריאה לביכורים שאינם חייבים בקריאה?
הרב שמואל שמעוני מכות דף יט – הערות בענייני ביכורים מדוע אין די בהפרשת ביכורים להחיל עליהם איסור, כמו בתרומה? מה מעמדו של גר במקרא ביכורים?

עמודים