מסכת מעילה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו מעילה דף ב – פתיחה למסכת מעילה דיון באופיו ומהותו של איסור המעילה.
הרב אברהם סתיו מעילה דף ג – פסולו בקדש דיון בגדר "פסולו בקדש" וביחס שבין דין "אם עלו לא ירדו" ובין הפקעת טומאת נבלה מקרבנות העוף.
הרב אברהם סתיו מעילה דף ט – תשלומי המעילה דיון באופיים וכתובתם של תשלומי המעילה.
הרב אברהם סתיו מעילה דף י – מעילה באימורים דיון במהות החיוב של תרומת הדשן מתוך שאלת המעילה באימורים שעלו על המזבח.
הרב אברהם סתיו מעילה דף טז – טומאה ואיסור אכילה בשרצים דיון ביחס שבין שיעור הטומאה ושיעור איסור האכילה בשרצים.
הרב אברהם סתיו מעילה דף יז – כל שטומאתו ושיעורו שוין דיון בכללו של רבי יהושע בעניין צירוף איסורים וטומאות.
הרב ירון בן צבי מעילה דף ה – שעת היתר לכהנים נעסוק בשתי אפשרויות להבין את משמעות שעת ההיתר לכהנים ואת ספק הגמרא בנדון.
הרב ירון בן צבי מעילה דף יג – קניין חצר בהקדש נעסוק בסיבה לכך שאין מעילה בדברים שהקדש קונה בקניין חצר.
הרב ירון בן צבי מעילה דף יח – פתיחה לפרק חמישי: מעילה ללא הנאה ביאור היחס בין ההנאה מהקדש להוצאתו לרשות חולין לעניין מעילה.
הרב ירון בן צבי מעילה דף כ – יש שליח לדבר עבירה פירוט אפשרויות שונות להבנת דינו של שליח למעילה הנהנה מהמעילה.
יהודה רוזנברג מעילה דף ד – איסורא דאתי לידי פיגול סוגייתנו מתייחסת למעמדו של קרבן שהתפגל, אך דמו טרם נזרק. נדון באפשרויות השונות להבנת מעמד זה.
יהודה רוזנברג מעילה דף ו – זריקה שלא כתיקנה סוגייתנו מבחינה בין החלת איסור מעילה והפקעתו על ידי זריקה דם פסולה. נדון בסוגי פסולים שונים בהקשר זה.
יהודה רוזנברג מעילה דף יא – מעילה בדם נדון בהבנות שונות של הדין שאין מעילה בדם קדשים.
יהודה רוזנברג מעילה דף יב – מעילה במחוסר זמן סוגייתנו דנה בשאלה אם יש דין מעילה בקרבן מחוסר זמן. נדון בדברים ובמשמעותם לגבי קדושתם של קרבנות שונים.
יהודה רוזנברג מעילה דף יט – יציאת הקדש לחולין במעילה ובפדיון סוגייתנו מחלקת בין סוגי קדשים שונים לעניין יציאה לחולין על ידי מעילה. נעלה אפשרויות שונות להבנת הדין שהקדש מתחלל במעילה.

עמודים