מסכת נדרים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו נדרים דף ב – דעת ודיבור בנדרים ובשבועות (פתיחה למסכת נדרים) דיון בשאלת היחס בין דעת האדם למוצא שפתיו בנדרים ובשבועות.
הרב אברהם סתיו נדרים דף ג – ידות נדרים דיון במשמעות דין "ידות נדרים".
הרב אברהם סתיו נדרים דף ט – היחס הרוחני לעולם ההפלאה דיון ביחס הרוחני של חז"ל לעולם ההפלאה.
הרב אברהם סתיו נדרים דף י – כינויי נדרים דיון בתוקפת של כינוי נדרים בפרספקטיבה של פילוסופיית הלשון של לודוויג וויטגנשטיין.
הרב אברהם סתיו נדרים דף טז – נדרים ושבועות לעבור על המצוות דיון בהבדל בין נדרים לשבועות לעניין האפשרות לחול כנגד קיום מצוות.
הרב אברהם סתיו נדרים דף יז – אין נשבעין לעבור על המצות דיון באופי הדין שאין שבועה חלה כנגד מצווה.
הרב אברהם סתיו נדרים דף כג – הרוצה שלא יתקיימו נדריו דיון במחלוקת הראשונים בעניין המכריז שכל נדר שידור יהא בטל.
הרב אברהם סתיו נדרים דף ל – תפקיד האישה בקידושין דיון בדברי הר"ן אודות תפקיד האישה במעשה הקידושין.
הרב אברהם סתיו נדרים דף לא – ישראל ובני נח דיון במשמעות השאלה האם ישראל הם בכלל בני נח.
הרב אברהם סתיו נדרים דף לז – מה מוגדר כ'תורה'? דיון בהגדרת "תורה" לעניין האיסור ללמד תורה בשכר.
הרב אברהם סתיו נדרים דף לח – לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו דיון בדבר הגמרא על כך שהתורה ניתנה רק למשה ולזרעו.
הרב אברהם סתיו נדרים דף מד – הפקר לדעת רבי יוסי דיון באופיו וגדריו של חפץ הפקר שעדיין לא זכו בו בשיטת רבי יוסי.
הרב אברהם סתיו נדרים דף מה – הפקר בפני אחרים דיון באופי מעשה ההפקר לאור מחלוקת הראשונים בעניין הצורך בנוכחות אחרים בשעת ההפקר.
הרב אברהם סתיו נדרים דף נב – הנודר מן הבשר דיון במהות ההבדל בין הנודר "מן הבשר" לאוסר על עצמו "בשר זה".
הרב אברהם סתיו נדרים דף נח - תערובת פירות שביעית דיון במעמד תערובת פירות שביעית לאור דין "דבר שיש לו מתירין".
הרב אברהם סתיו נדרים נט – שאלה על הפרשת תרומה וחלה דיון באפשרות להישאל על הפרשת תרומות ומעשרות וחלה.
הרב אברהם סתיו נדרים דף סה – הנודר בפני חבירו דיון באופי דין הנודר והנשבע בפני חבירו.
הרב אברהם סתיו נדרים דף סו – שלום בית דיון בעולמם הפנימי של בני הזוג המופיעים בסיפורי הגמרא.
הרב אברהם סתיו נדרים דף עב – הצורך בשמיעה לשם הפרה דיון במשמעות הדרישה שהבעל או האב ישמעו את הנדר שאותו הם מפירים.
הרב אברהם סתיו נדרים דף עג – בוגרת ששהתה דיון במעמד אישה שהגיע זמנה ולא נישאה לעניין אכילת תרומה והפרת נדרים.
הרב אברהם סתיו נדרים דף פו – הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד דיון בכלל "הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד".
הרב אברהם סתיו נדרים דף פז – תוך כדי דיבור כדיבור דמי דיון באופי הכלל "תוך כדי דיבור כדיבור דמי".
הרב אברהם סתיו נדרים דף כד – נדרי הבאי ושבועות הבאי דיון ביחס שבין נדרי הבאי לשבועות הבאי.
הרב אברהם סתיו נדרים נא – "תועה אתה בה" – היחס למשכב זכור דיון ביחס של התורה למשכב זכור לאור ניתוח המילה "תועבה".
הרב אברהם סתיו נדרים דף עט – אילו נדרים מפר האב? דיון בהבדל בין סוג הנדרים שיכול הבעל להפר לנדרים שיכול האב להפר.

עמודים