מסכת נדרים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו נדרים דף פ – חיי אחרים וכביסתן דיון במחלוקת התנאים סביב חלוקת מי המעיין בין בני העיר לבין בני עיר אחרת הזקוקים למים.
הרב ירון בן צבי נדרים דף ד – חטאת נזיר למאי אתיא נעסוק בביאור תפקיד חטאת הנזיר, תוך התייחסות לשאלה האם נזיר חוטא הוא
הרב ירון בן צבי נדרים דף ה - תפקיד השפה בעולם הנדרים ובמצוות הדיבור נביא מאמר נרחב ומקיף שנכתב אודות תפקיד השפה בעולם הנדרים ובמצוות הדיבור
הרב ירון בן צבי נדרים דף יא – רבי יהודה היא המשנה בה עוסקת סוגייתנו עוסקת בלשונות שבאמצעותן אדם יכול לקבל על עצמו נדר. נעיין בחידושי הלשון של חכמים ובמחלוקת בין ר' יהודה לחכמים האם יש צורך בפירוט מדויק של הלשון או שניתן להבין מתוך הלשון את המשמעות.
הרב ירון בן צבי נדרים דף יב – 'ביום שמת' נעיין במשמעות אותה ניתן לראות מהמקרה בו אדם נודר להתענות 'ביום שמת אביו'.
הרב ירון בן צבי נדרים דף יג – דבר שיש בו ממש נעסוק בהקבלה בין נדרי ערכין לנדרים רגילים מבחינת הצורך בהתפסתם ב'דבר שיש בו ממש'.
הרב ירון בן צבי נדרים דף יח – קדושת הנזיר דיון באופי ההלכתי של דין נזירות על נזירות
הרב ירון בן צבי נדרים דף יט – ספק נזירות חמור מודאי נעסוק בהגדרת המושג ספקו חמור מוודאו, והבנתו בתוך מצב של ספק נזיר
הרב ירון בן צבי נדרים דף כ – ארבעה נדרים נעסוק בהבנת היתר ארבעה נדרים שאינם צריכים שאלת חכם על בסיס האבחנה בין פתח לחרטה
הרב ירון בן צבי נדרים דף כה – 'לכל אשר יבטא האדם בשבועה' בחינת יסוד הדין של שבועות שגגות ונדרי שגגות.
הרב ירון בן צבי נדרים דף כה – 'לכל אשר יבטא האדם בשבועה' בחינת יסוד הדין של שבועות שגגות ונדרי שגגות.
הרב ירון בן צבי נדרים דף כו – עיקר הדיבור נעסוק בהבהרת השוואת הגמרא בין דין 'כולכם חוץ מאבא' לבין השאלה האם הולכים אחרי תחילת דיבורו של אדם או אחרי סוף דבריו.
הרב ירון בן צבי נדרים דף כז – 'נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסין' נעסוק בהשואה בין דיני תליוהו וזבין ותליוהו ויהיב לפרשניות השונות לנדרים שניתנו בעקבות איומים שונים ('נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסין')
הרב ירון בן צבי נדרים דף לב – אֶת בְּרִיתִי הֵפַר נעסוק במשמעות העברת מסורת ברית המילה אצל המדינים בכלל ואצל ציפורה בפרט.
הרב ירון בן צבי נדרים דף לג – תפול הנאה להקדש נעסוק בשאלה האם מודר הנאה רשאי להחזיר אבידה במקום שמקבלים בו שכר ובמקום שאין מקבלים בו שכר.
הרב ירון בן צבי נדרים דף לד – הקדשת דבר הפקר נעסוק באבחנה בין הקדשת כיכר הפקר המצויה ליד אדם, להקדשת כיכר הנמצאת לידו אך מוגדרת בבעלותו.
הרב ירון בן צבי נדרים דף לט – עמידה בשדה ובביקור חולים. נעסוק באבחנה בין היתר עמידה לחולה מודר הנאה, לאיסור עמידה בשדה של מודר הנאה בשמיטה
הרב ירון בן צבי נדרים דף מ – דבקות בתפילה נעסוק בהקבלה בין איסור מעבר כנגד המתפלל לאיסור ישיבה במקום גבוה כנגד חולה.
הרב ירון בן צבי נדרים דף מא – "ואוכל עמו על השולחן" נעסוק בהקבלה בין מודר הנאה מחבירו אשר אוכל עמו על שולחן אחד, לבין אורחי אכסניא האוכלים על שולחן אחד בשר וחלב.
הרב ירון בן צבי נדרים דף מו – לתוך של חבריך אני נכנס נעסוק בדיון בסוגיה האם מודר הנאה יכול להיכנס לחצר שותפים, אשר אחד הוא אסר את עצמו בהנאה מאחד מהם
הרב ירון בן צבי נדרים דף מז – חילופיהן וגידוליהן נעסוק במחלוקת בין הר"ן והרמב"ם בשאלה האם נדר תופס חילופי חפצים – האם הוא נשאר חל גם ב'דבר שלא בא לעולם', ובאילו תנאים.
הרב ירון בן צבי נדרים דף מח – מתנה נעסוק בהבדל בין דיני מתנה על מנת להחזיר, למקרה אחר של מתנה שאינה ניתנת להקדשה, המופיע במשנה
הרב ירון בן צבי נדרים דף נג – היוצא נעסוק באבחנה בין 'היוצא מן המאכל המוגדר כחלק ממנו לבין היוצא שמוגדר באופן שונה (קום חלב, לעומת דבש תמרים, למשל)
הרב ירון בן צבי נדרים דף נד – מה שבדעתו של אדם נעסוק בשאלה האם יש הבדל בין נדר בזמן הקזת הדם לנדר בעת כאב עיניים.
הרב ירון בן צבי נדרים דף נה – עולה עלי נעסוק בשאלת המובנות של הביטוי 'קונם צמר עולה עלי'.

עמודים