מסכת נדרים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי נדרים דף ס – 'חודש מלא וחודש חסר' נעסוק במשמעות המקרים המובאים במשנה ביחס לחודש חסר וחודש מלא, והימים הכלולים בהם.
הרב ירון בן צבי נדרים דף סא – קיץ נעסוק באבחנה אפשרית בין נדרים הקצובים לזמן חקלאי: בציר, קציר, וגדירת תאנים.
הרב ירון בן צבי נדרים דף סב – קדושת כהן נעסוק בשתי רמות של קדושה בכהן – מכוח היותם בני אהרון ומכוח תפקידם ככוהנים.
הרב ירון בן צבי נדרים דף סז – הפרה והקמה נעסוק בהבהרת המשותף להפרה והקמה של נדרים, המושווים זה לזה בסוגייתנו.
הרב ירון בן צבי נדרים דף סח – הפרת נדרים על ידי הבעל נעסוק בסיבה אשר בגללה הבעל יכול להפר את נדרי אשתו.
הרב ירון בן צבי נדרים דף סט – "כל דבר שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו" נעסוק בהבנת הכלל 'כל דבר שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו'.
הרב ירון בן צבי נדרים דף עד – ארוסה ויבימה נעסוק בשווה והשונה בין היבמה והארוסה ביחס להפרת נדרים
הרב ירון בן צבי נדרים דף עה – 'אין מציל על הטהורים מליטמא' נעסוק בהבנת הק"ו "ומה מקוה שמעלה את הטמאין מטומאתן אין מציל על הטהורים מליטמא, אדם שאין מעלה את הטמאין מטומאתן אינו דין הוא שלא יציל על הטהורין מליטמא".
הרב ירון בן צבי נדרים דף עו – 'זרועין ועומדים לא כל שכן' נעסוק בהבהרת דעתו של ר' אליעזר שקשה יותר להפר נדרים שכבר חל האיסור שלהם מאשר נדרים שעדיין לא חל האיסור שלהםהרב ירון
הרב ירון בן צבי נדרים דף פא – שאין מברכין בתורה תחילה נעסוק בהסבר הרמב"ם למימרא העוסקת בסיבה שבגללה בניהם של תלמידי חכמים אינם בני תורה
הרב ירון בן צבי נדרים דף פב – הפרה לחצאין נעסוק בהבדל בין הפרת נדר לחצאין לבין הפרת שני נדרים כאחד
הרב ירון בן צבי נדרים דף פג – נדרה שלא ליהנות מן הבריות נעסוק בשאלה כיצד ייתכן שהבעל אינו יכול להפר אשה שנדרה הנאה מכלל הבריות.
הרב ירון בן צבי נדרים דף פח – אין לו מה יאכל נעסוק בשאלה האם אדם יכול לתת מתנה לביתו, למרות שחתנו אסור עליו בהנאה.
הרב ירון בן צבי נדרים דף פט – אתי דיבור ומבטל דיבור נעסוק בהבדל בין במעמד נדר עם תנאי בזמן שלא התקיים התנאי, לבין קידושין על תנאי במצב מקביל.
הרב ירון בן צבי נדרים דף צ – 'שוויה לנפשיה' נעסוק במחלוקת הראשונים בהבנת דין 'שויא נפשא' לאור דברי המשנה על טענותיה של אישה התובעת גירושין
הרב ירון בן צבי נדרים דף צ – 'שוויה לנפשיה' נעסוק במחלוקת הראשונים בהבנת דין 'שויא נפשא' לאור דברי המשנה על טענותיה של אישה התובעת גירושין
הרב ירון בן צבי נדרים דף נד – מה שבדעתו של אדם סוגייתנו עוסקת בהגדרה של מה נכלל תחת מונח מסויים בהדרת הנדר של אדם. החילוק שמציע אביי הוא שאם יש משהו שיכול ליצור הבחנה ברורה בין מה שבדעתו של כל אדם לבין מה שבדעתו של אדם מסויים בהתאם למצבו בעת הדרת הנדר אז אפשר וניתן לסייג את דבריו לתחום ולא לכלול את כל אותם הדברים שהיו נכללים אצל כל אדם. נעסוק בחילוק של אביי

עמודים