מסכת נזיר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו נזיר דף כד – חיוב בעל בקרבנות אשתו ביאור דין הבאת קרבנות האישה על ידי בעלה.
הרב אברהם סתיו נזיר דף כה – מעמד הלכה למשה מסיני דיון במעמדה של הלכה למשה מסיני בעולם האיסורים והעונשים.
הרב אברהם סתיו נזיר דף לא – הקדש טעות דיון בשיטת בית שמאי ש"הקדש טעות הקדש".
הרב אברהם סתיו נזיר דף לב - פותחין בתנאי נולד דיון בדברי רבא ש"פותחין בתנאי נולד" גם לדעת חכמים הסבורים שאין פותחין בנולד.
הרב אברהם סתיו נזיר דף לח - שיעור איסור גפן ויין לנזיר דיון במחלוקת התנאים והראשונים בעניין שיעור איסורי אכילה ושתייה של נזיר.
הרב אברהם סתיו נזיר דף לט – סתירת נזירות בתגלחת דיון במשמעות סתירת שלושים ימי נזירות בעקבות תגלחת.
הרב אברהם סתיו נזיר דף מה – טבול יום ומחוסר כיפורים נעסוק בהברת הפער בין אדם שהוא טבול יום לבין מחוסר כיפורים סביב השאלה האם הם ניתרים בכניסה למחנה לויה
הרב אברהם סתיו נזיר דף מו – צריך ואין לו תקנה דיון במצבים שבהם אי אפשר לקיים את דין התורה כפי שהוא ואנו מנסים למצוא לו תחליפים.
הרב אברהם סתיו נזיר דף נב – טומאת השדרה והגלגלת דיון באופי טומאת שדרה וגלגלת והחס בינה לבין טומאת שאר עצמות המת.
הרב אברהם סתיו נזיר דף נג – חרב כחלל דיון באופי דין "חרב כחלל" לאור דברי הראשונים על גדריו.
הרב אברהם סתיו נזיר דף נט – נשיאת נשק על ידי נשים דיון בשאלת נשיאת נשק על ידי נשים, לאור סוגיית הגמרא ודברי הפוסקים.
הרב אברהם סתיו נזיר דף ס – האם אשם מצורע מעכב? דיון במצב של נזיר שהוא ספק-מצורע שמביא את קרבנותיו.
הרב אברהם סתיו נזיר דף סו – גדול העונה אמן יותר מן המברך דיון בטעם הקביעה "גדול העונה אמן יותר מן המברך".
הרב ירון בן צבי נזיר דף ה – מקצת היום ככולו נעסוק בהבנת המחלוקת האם אומרים מקצת היום ככולו בנזירות, ובמחלוקת בר קפרא ורב מתנא האם ניתן בדיעבד לסיים נזירות ביום השלושים ואפילו ביום העשרים ותשעה
הרב ירון בן צבי נזיר דף ו – על כפי הנזיר נעסוק בהבנת דין סתירת נזירות בל' יום לדעת בר פדה.
הרב ירון בן צבי נזיר דף ז – נזירות שיש לה קצבה ונזירות שאין לה קצבה נעסוק בהבחנה מתי מפרשים לשון נזירות כללית לקולא (משום ספק נזירות להקל) ומתי לא
הרב ירון בן צבי נזיר יא – סבור הייתי שחכמים מתירין לי דיון במחלוקת רבי שמעון וחכמים בעניין שאלה על חלק מהנזירות.
הרב ירון בן צבי נזיר דף יב – 'כמחצה על מחצה דמי' נעסוק בשאלה מהי המשמעות של קביעת הגמרא שכל קבוע ככמחצה על מחצה דמי לעניין המקדש אישה על ידי שליח, והאם היא מדאורייתא או דרבנן.
הרב ירון בן צבי נזיר דף יג – וולד נעסוק בשאלה מהי כוונתו של אדם כשמציב תנאי לנזירות את הביטוי 'כשאבנה' ובהשלכת הנימוקים לכוונתו אל ימינו שלנו
הרב ירון בן צבי נזיר דף יד – יום גידול שיער נעסוק בחשיבות הזמן בו שורפים את שערו של הנזיר
הרב ירון בן צבי נזיר דף יט – קרבן חטאת (הנזיר) נעסוק בהבנת מימרתו של ר' אלעזר הקפר על חטאו של הנזיר
הרב ירון בן צבי נזיר דף כ – שלו קיים נעסוק באבחנה בין עולם הנדרים לעולם הנזירות, על ידי הדין 'הותר לאחד לא הותר לכולם' במקרה של נזירות קבוצתית.
הרב ירון בן צבי נזיר דף כא – חטאת שמתו בעליה נעסוק באבחנה בין הפרת הבעל להתרת חכם בנדרים בהקדש ובנזירות
הרב ירון בן צבי נזיר דף כו – חילול מטבעות עולה ושלמים נעסוק בפתרונות הראשונים לשאלה כיצד להתמודד עם ערבוב דמי עולה ושלמים.
הרב ירון בן צבי נזיר דף כז – ברא כרעיה דאבוה נעסוק בשאלה האם בן יכול להשתמש בחטאת אותה קנה אביו, אך לא הספיק להקריבה לפני מותו.

עמודים