מסכת נזיר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק 01 כינויים וידיים חבורה בנזיר
הרב עזרא ביק 02 אופי איסור נזיר חבורה בנזיר
הרב עזרא ביק 03 נזיר שמשון ונזיר עולם חבורה בנזיר
הרב עזרא ביק 04 סתם נזירות שלושים יום חבורה בנזיר
הרב עזרא ביק 06 נזירותו ונזירות בנו חבורה בנזיר
הרב עזרא ביק 05 נזירויות ייחודיות חבורה בנזיר
הרב עזרא ביק 07 מקצת היום ככולו חבורה בנזיר
הרב עזרא ביק 08 מי שאמר הריני נזיר חבורה בנזיר
הרב עזרא ביק 09 נזר בבית הקברות חבורה בנזיר
הרב עזרא ביק 10 קרבנות טומאה חבורה בנזיר
הרב עזרא ביק 11 קרבנות טומאה חבורה בנזיר
הרב עזרא ביק 12 מלקות מדרבנן והלכה היא בנזיר חבורה בנזיר
הרב עזרא ביק 13 שלשה מינין חבורה בנזיר
הרב עזרא ביק 14 טעם כעיקר חבורה בנזיר
הרב עזרא ביק הגדרת נזירות חבורה בנזיר
הרב עזרא ביק נזירות שמשון חבורה בנזיר
הרב עזרא ביק עשר רביעיות חבורה בנזיר
הרב עזרא ביק קבלת נזירות חבורה בנזיר
הרב אביהוד שורץ נזיר דף ב - פתיחה למסכת נזיר דברי פתיחה למסכת נזיר.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף ח - נזיר עולם ונזיר לעולם מתוך ההשוואה בסוגייתינו בין נזיר עולם ונזיר לעולם, נעמוד על ייחודו של נזיר עולם
הרב אביהוד שורץ נזיר דף ט - נזיר מן הגרוגרות נציע הסבר למחלוקת התנאים (והראשונים) בשאלה האם מי שנזר מן הגרוגרות נאסר בהנאתן.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף טו - "מקצת היום ככולו" ודין "יום אחד עולה לכאן ולכאן" נעמוד על ייחודו של דין מקצת היום ככולו, ועל משמעות הדברים ביחס לאפשרות שאותו היום יעלה לכאן ולכאן
הרב אביהוד שורץ נזיר דף טז - נזירות בזמן הזה דינו של נזיר שקיבל על עצמו נזירות בבית הקברות, הוביל ראשונים ואחרונים לדון בשאלה האם מותר בזמן הזה לקבל נזירות.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף כב - בין התרת לנדרים להפרת נדרים לאור חקירת "מיעקר עקר ומיגז גייז" נדון במשמעות של התרת נדרים על ידי חכם ביחס להפרת נדרים על ידי הבעל.
הרב אביהוד שורץ נזיר דף כב' - בין התרת לנדרים להפרת נדרים לאור חקירת "מיעקר עקר ומיגז גייז" נדון במשמעות של התרת נדרים על ידי חכם ביחס להפרת נדרים על ידי הבעל.

עמודים