מסכת נידה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו בדיקה בתוך שיעור וסת דיון במושג `שיעור ווסת` כפי שהוא מופיע בסוגייתנו. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו נאמנות הרופאים דיון בנאמנותם של הרופאים לעניינים הלכתיים מתוך הסיפורים המובאים בסוגייתנו. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו לבו של אביו דוה עליו דיון בשאלת הצער על מותו של נפל ביחס לדיני בכורה ודיני יחוד. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו רוב עקיף דיון בסוגי רוב שונים מנקודת מבט מתמטית. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו טבילה בזמנה דיון במחלוקת התנאים והראשונים האם טבילה בזמנה מצווה ובהשלכותיה. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו דם קושי בנדה ובזבה ניתוח היחס שבין דיני נדה וזבה על רקע דין דם קושי. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו שבעה נקיים בימי טומאת לידה דיון במחלוקת האמוראים בעניין ספירת שבעה נקיים בימי טומאת הלידה, תוך עיסוק בהשלכותיה של המחלוקת הלכה למעשה. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו טומאת בעל קרי דיון בחלות טומאת בעל קרי והיחס שבין עקירת שכבת הזרע ליציאתה מן הגוף. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו כנותן אצבע בעין דיון בפירוש הביטוי 'כנותן אצבע בעין' במובא במשנה. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו מחשבת אוכלים דיון במהות דין מחשבת אוכלים לאור הסברי הראשונים לפגם שבמחשבת חיבור. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו ברכה לפניו ולאחריו דיון ביחס שבין ברכת 'אשר יצר' ובין הכלל שאותו טבה המשנה בדיני ברכות. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו כתמים דיון בדברי שמואל בעניין הרואה דם על קרקע ובמחלוקת האמוראים והראשונים בנושא. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו מהו כתם? דיון ביחס שבין דברי שמואל על ראיה בלי הרגשה לדברי רבי עקיבא על טומאת כתמים. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו ווסת הדילוג עיון במחלוקת רב ושמואל בעניין קביעת ווסת החודש בדילוג. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו טומאת טבול יום דיון באופייה של טומאת טבול יום, ברמתה ובהשלכותיה ביחס לחולין שנעשו על טהרת הקדש. דף יומיומי נידה
הרב אברהם סתיו שומרת יום כנגד יום עיון בדין שומרת יום כנגד יום לאור מחלוקת בית הלל ובית שמאי במשנתנו. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי חזקה דרבא דיון בחזקת הבגרות של קטנים שהגדילו ובתקף עדותן של נשים בנושא זה. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי הלכה פסוקה דיון בתקפו וחומרתו של `חומרת ר' זירא` דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי ספק טומאה ספיקות המתעוררים בדיני טומאה מוכרעים על פי מקום התרחשותם, נעסוק בלימוד של חכמים ורבי שמעון מסוטה אשר עוסק בכך. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי טומאת נדה וטומאת מת השוואה בין טומאה למפרע במת ובנידה. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי כתם חמור מדם נעסוק בדעת רבי מאיר שאומר כי דין כתם חמור מדין דם עצמו. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי בדיקה לטהרות נדון במקור לסיטואציה בה נשים בודקות קטנה שהגיעה לפרקה. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי מעיין אחד או שני מעיינות? נדון ביסוד דעתו של לוי הסובר ש`שני מעיינות הם`. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי בדיקה שלפני תשמיש נעמוד על כמה מההבדלים שבין בדיקה לתשמיש ובין בדיקה לטהרות. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי לינה בבית קברות דיון ביסוד הבעיה שבלינה בבית הקברות כפי שעולה מדברי ר' שמעון בר יוחאי. דף יומיומי נידה

עמודים