מסכת נידה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי רוב וחזקה דיון במחלוקת רבי מאיר וחכמים בסיטואציה של רוב מול חזרה. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי האם יש דם טהור? נדון בלימוד של ר' אושעיה המוביל להנחה שיש דם טהור. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי חסר גולגולת האם ניתן להשתמש בחסר גולגולת כתורם אברים? דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי מה קרוי 'רחם'? דיון במשמעות המונח `רחם` בפי חז`ל. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי יד בתנור דיון באופיו של דין יד. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי בדיקת אבהות בחינת הרלוונטיות ההלכתית של בדיקות אבהות לאור האמור בגמרא. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי גזירת כותים דיון בגזירה על טומאת בנות כותים. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי מקצת היום ככולו דיון בדין מרקצת היום כולו בנידה וזבה. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי שיפורא גרים דיון בהשפעת עיבור החודש על המציאות. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי ישבה לה ולא בדקה מי הן הנשים אליהן מתייחסת המשנה באמרה `ישבה לה ולא בדקה`. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה הסבר דעתו של ר' שמעון בהגדרת ולד דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי שימוש במוך דיון בשאלה האם לקטנה מותר לשמש במוך. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי צמל דיון בדעות הראשונים בפירוש המשנה המתארת את סימני הבגרות. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי משמעות סימני הבגרות דיון בתפקידם של סימני הבגרות, ובהשלכות לאיילונית. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי 'ידיה בעיניה' דיון בפירוש הביטוי 'ידיה בעיניה'. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי הבאת חולין לעזרה דיון בקרבן של ספק יולדת ספק זבה. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי מי רגלים הדור למקור דיון בשאלה מדוע חוששים שדם הנמצא במי הרגלים הגיע מהמקור. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי מי חייב? דיון בדברי בר פדא ובעובדה שהדוגמא שאותה הוא מביא היא דווקא לחיוב הכפרה של הבעל. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי חייך וחיי חברך חיפוש אחר המקור לחובה להסתכן עבור הצלת חיי אדם. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי טבילה כדרך גדילתה דיון במחלוקת ר`ח-רש`י בגרסה ובשאלה האם טבילתה של אשה שלא טבלה כגדילתה עולה בדיעבד. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי חפיפה דיון במחלוקת הראשונים לגבי חפיפה בלילה. דף יומיומי נידה
הרב ירון בן צבי סיום נעמוד על הקשר בין סיום המסכת והלכות נידה. דף יומיומי נידה
הרב אביהוד שורץ נידה דף ו – מועד החיוב בהפרשת חלה נדון בשלבי החיוב בהפרשת חלה, וביחס בין נתינת המים לקמח ובין הגלגול והלישה.
הרב אביהוד שורץ נידה דף ז – חולין הטבולים לחלה ויסוד איסור טבל לאור האמור בסוגייתנו, נדון באופיו ובמהותו של איסור טבל.
הרב אביהוד שורץ נידה דף יג – איסור השחתת זרע נדון בחומרה המיוחדת באיסור השחתת זרע.

עמודים