מסכת נידה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ נידה דף יד – הרגשת עד אישה שבודקת עצמה בדיקה פנימית בעד נטמאת, ואינה נהנית מן הקולות המיוחדות הנוהגות בדיני כתמים. נדון בשאלה אם הלכה זו היא מדאורייתא או מדרבנן.
הרב אביהוד שורץ נידה דף כ – יראת הוראה במראות הדמים נדון ביראת ההוראה בענייני מראות הדמים – מן הש"ס ועד ימינו.
הרב אביהוד שורץ נידה דף כא – אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם נדון ביסוד ההלכה הקובעת שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם.
הרב אביהוד שורץ נידה דף כז – מת שרוף וטומאת רקב נעיין בחידושו של מורנו הרב ליכטנשטיין אודות טומאה המהווה ייצוג של המת, ונבהיר אותו לאור דיני מת שרוף וטומאת רקב.
הרב אביהוד שורץ נידה דף כח – עובר שהוציא את ידו נעיין בגזירת חכמים על טומאת לידה בעובר שהוציא את ידו.
הרב אביהוד שורץ נידה דף לד – "חביל גופייהו": בין ישראל לעמים נדון במשמעות ההבחנה הפיזיולוגית בין ישראל לעמים, כפי שהיא מוצגת בסוגייתנו.
הרב אביהוד שורץ נידה דף לה – מעיין אחד ושני מעיינות נעיין ביסוד המחלוקת בין רב ולוי אודות מעיין אחד ושני מעיינות.
הרב אביהוד שורץ נידה דף מא – כריתת רחם נדון בהשלכות ההלכתיות של ניתוח לכריתת רחם.
הרב אביהוד שורץ נידה דף מב – קול עובר בוכה הגמרא קובעת כי תינוק שהשמיע קול – הרי הוא כילוד. נבחן אם קביעה זו היא ודאית, או אומדנא מסופקת בלבד.
הרב אביהוד שורץ נידה דף מח – בדיקת סימני גדלות נדון במחלוקת התנאים בשאלה מי מוסמך לבדוק, להכריע ולהעיד באשר לסימני הגדלות של הבת.
הרב אביהוד שורץ נידה דף מט – כשרות גר לשמש כדיין נדון בשאלת כשרותו של גר לשמש כדיין.
הרב אביהוד שורץ נידה דף נה – רוק הזב נדון במשמעותה של יריקת הזב על טהור, לאור הברייתא המובאת בסוגייתנו.
הרב אביהוד שורץ נידה דף נו – מרכז הסחר העולמי בתדמור נעסוק במעמדה המיוחד והבעייתי של העיר תרמוד-תדמור.
הרב אביהוד שורץ נידה דף סב – בדיקת מעבדה לזיהוי דם נידה לאור דברי המשנה, המתארת בדיקת כתם בשבעה סממנים, נדון באופן כללי בבדיקת מעבדה לבירור מקורו והרכבו של הדם.
הרב אביהוד שורץ נידה דף סג – וסת הגוף דיון באפשרות לקבוע וסת קבוע על פי הרגשת הגוף.
הרב אביהוד שורץ נידה דף סט – ספירה והיסח הדעת בשבעה נקיים נדון באופיה של ספירת שבעת הימים הנקיים.
הרב אביהוד שורץ נידה דף ע – התעוררות לתשובה נדון בקצרה בשלוש שאלות האגדה ששאלו חכמי אלכסנדריה את ר' יהושע, ובקשר ביניהן.
הרב אברהם סתיו נידה דף ב – תרתי לריעותא דיון בענייני חזקות מתוך ליבון המונח "תרתי לריעותא" המופיע בסוגייתנו.
הרב אברהם סתיו נידה דף ח – סילוק דמים במעוברת דיון בשלב שבו מוגדרת המעוברת כמסולקת דמים.
הרב אברהם סתיו נידה דף ט – עונה בינונית דיון באופיו ובגדריו של דין עונה בינונית.
הרב אברהם סתיו נידה דף טו – הבא מן הדרך דיון באופי דין וסתות דרבנן לאור מחלוקת הראשונים בדין הבא מן הדרך לאחר שהגיע זמן וסתה.
הרב אברהם סתיו נידה דף טז – בדיקה בתוך שיעור וסת דיון במושג "שיעור וסת" כפי שהוא מופיע בסוגייתנו.
הרב אברהם סתיו נידה דף כב – נאמנות הרופאים דיון בנאמנותם של הרופאים בעניינים הלכתיים מתוך הסיפורים המובאים בסוגייתנו.
הרב אברהם סתיו נידה דף כג – לבו של אביו דוה עליו דיון בשאלת הצער על מותו של נפל ביחס לדיני בכורה ודיני יחוד.
הרב אברהם סתיו נידה דף כט – רוב עקיף דיון בסוגי רוב שונים מנקודת מבט מתמטית.

עמודים