מסכת נידה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ נידה דף יד – הרגשת עד אישה שבודקת עצמה בדיקה פנימית בעד נטמאת, ואינה נהנית מן הקולות המיוחדות הנוהגות בדיני כתמים. נדון בשאלה אם הלכה זו היא מדאורייתא או מדרבנן.
הרב אביהוד שורץ נידה דף כ – יראת הוראה במראות הדמים נדון ביראת ההוראה בענייני מראות הדמים – מן הש"ס ועד ימינו.
הרב אביהוד שורץ נידה דף כא – אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם נדון ביסוד ההלכה הקובעת שאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם.
הרב אברהם סתיו נידה דף ב – תרתי לריעותא דיון בענייני חזקות מתוך ליבון המונח "תרתי לריעותא" המופיע בסוגייתנו.
הרב אברהם סתיו נידה דף ח – סילוק דמים במעוברת דיון בשלב שבו מוגדרת המעוברת כמסולקת דמים.
הרב אברהם סתיו נידה דף ט – עונה בינונית דיון באופיו ובגדריו של דין עונה בינונית.
הרב אברהם סתיו נידה דף טו – הבא מן הדרך דיון באופי דין וסתות דרבנן לאור מחלוקת הראשונים בדין הבא מן הדרך לאחר שהגיע זמן וסתה.
הרב אברהם סתיו נידה דף טז – בדיקה בתוך שיעור וסת דיון במושג "שיעור וסת" כפי שהוא מופיע בסוגייתנו.
הרב ירון בן צבי נידה דף י – בדיקה לטהרות נדון בטעם לכך שנשים בודקות קטנה שהגיעה לפרקה, והיא אינה בודקת את עצמה.
יהודה רוזנברג נידה דף ג – ספק טומאה לאור מחלוקת רבי שמעון וחכמים בדיני ספק טומאה, נעלה שתי שאלות בנוגע לילפותא מסוטה, שממנה נלמדו דינים אלו.
יהודה רוזנברג נידה דף ד – נגע באחד בלילה נדון ביישום הכלל "ספק טומאה ברשות היחיד טמא" בנוגע לודאי מגע וספק טומאה, לאור המקרה המובא בסוגייתנו – "נגע באחד בלילה, ואינו יודע אם חי אם מת".
יהודה רוזנברג נידה דף ה – מעת לעת שבנידה נדון באופיה של טומאת מעת לעת שבנידה, לאור דין משכב ומושב ודין בועל נידה.
יהודה רוזנברג נידה דף יא – וסת הקפיצות נדון בווסת הקשורה לאירועים שונים העוברים על האשה, ולא לזמן שחלף מאז הראייה האחרונה.
יהודה רוזנברג נידה דף יב – ליבו נוקפו ופורש נדון באיסור בדיקת עד לפני ואחרי תשמיש.
יהודה רוזנברג נידה דף יז – שלג נדון במעמדו של שלג כמשקה, לאור הברייתא המובאת בסוגייתנו.
יהודה רוזנברג נידה דף יח – הלכו חכמים אחר הרוב התוספות בסוגייתנו מבחינים בין "רוב גמור" ל"רוב שאינו גמור". נדון במשמעותו של מושג זה.
יהודה רוזנברג נידה דף יט – מראות דמים הגמרא קובעת מהם צבעי הדם המטמא כדם נדה. נדון במעמדו של דם בצבעים אחרים.

עמודים